Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar Nelerdir?

Nafaka, boşanma sonrası maddi güçsüzlüğe düşen eşin yaşam standartını korumak amacıyla diğer eşten talep edebileceği mali bir destektir. Ancak, bazı durumlar bulunmaktadır ki, bu durumlar kadının nafaka talebinde bulunamayacağı halleri kapsar. Bu blog yazımızda “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” başlığı altında, nafaka nedir, kimlere verilir, kadının nafaka alamayacağı durumlar, kusurlu boşanmalarda, yeniden evlenme durumunda ve nafakanın süresiz olmadığı hallerde nafaka hakkının nasıl sonlandırılacağını ve nafaka hakkının kaybedilmesine neden olan diğer durumları ele alacağız.

Nafaka Nedir ve Kimlere Verilir?

Nafaka, boşanma ve ayrılık gibi durumlarda, maddi durumu yetersiz olan tarafın yaşam standartlarının korunabilmesi için diğer taraftan sağlanan mali destektir. Bu destek, genellikle, maddi imkânları daha iyi olan eş tarafından, diğer eşe veya çocuklara yönelik olarak belirlenen süreler içinde ödenir. “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” a dair detaylara geçmeden önce, nafakanın temel prensiplerini ve kimlere verildiğini anlamak önemli.

Nafakanın iki temel türü bulunmaktadır: Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası.

 • Yoksulluk Nafakası: Boşanmanın ardından maddi durumu kötüleşen tarafın, yaşam standartlarını bir ölçüde koruyabilmesi için diğer taraftan alabileceği mali destektir.
 • İştirak Nafakası: Çocukların bakımı söz konusu olduğunda, velayeti almayan ebeveynin, çocukların eğitim, sağlık ve genel bakım giderlerine katkıda bulunması için ödediği miktardır.

Nafaka, genellikle kadınlar lehine kararlaştırılsa da, özellikle yoksulluk nafakası söz konusu olduğunda, maddi durumu daha zayıf olan eşe (bu kadın veya erkek olabilir) verilir. Ödeme şartları, davacı ve davalının mali durumları, evlilik süresi, çocukların durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenir.

Nafakaya hak kazanımında, her iki tarafın da evlilik içerisindeki davranışları, mali bağımsızlıkları ve gelecek mali ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” ise, birtakım özel şartlar ve koşullar altında değerlendirilir ki bu, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir.

Sonuç olarak, nafaka, adaletli bir şekilde, maddi imkanları yetersiz olan eşin ya da çocukların, yaşam standartlarının korunmasını amaçlayan bir mali destek mekanizmasıdır. Bu destek, boşanma süreci yönetilirken, bireylerin maddi güvencesini ve toplumun genel adalet duygusunu koruma altına almak için önem taşır.

Kadının Nafaka Alamayacağı Özel Durumlar

Türk hukuk sistemi, boşanma ve sonrasında mali durumlara dair adaleti sağlamayı amaçlar. Bu süreçte nafaka, önemli bir araç olarak karşımıza çıkar. Ancak, “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” belirli kriterlere ve koşullara bağlıdır. Bu özel durumlar, nafaka hakkının kullanımını sınırlar ve bazı hallerde kadının nafaka talebinin reddedilmesine yol açar.

Birinci olarak, kendi kusuru nedeniyle boşanma durumu, nafaka alınamayacak özel durumların başında gelir. Eğer boşanma, kadının ağır kusuru nedeniyle gerçekleşmişse, bu durumda nafaka talebinde bulunması zorlaşır.

İkinci olarak, ekonomik bağımsızlığı olan kadınlar için nafaka hakkında bazı kısıtlamalar söz konusudur. Geliri veya varlığı, ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olan kadınların nafaka talebi, mahkeme tarafından değerlendirilirken farklı bir yaklaşımla karşılanabilir.

Üçüncüsü, yeniden evlenme durumunda kadınların nafaka hakkı otomatik olarak sona erer. Bu, Türk Medeni Kanunu’nun açık hükümlerinden biridir. Yeniden evlenen bir kadının, önceki evlilikten kaynaklanan nafaka talebinde bulunamayacağı, hukuk kuralları çerçevesinde belirgin bir kuraldır.

Son olarak, uzun süreli ayrılıklar da nafaka hakkının kullanımını etkileyebilir. Eğer çiftler, resmi olarak boşanmamış olsalar dahi uzun süreli fiili olarak ayrı yaşamışlarsa, bu durum nafaka talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

Kısacası, “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” arasında kusurlu boşanmalar, ekonomik bağımsızlık, yeniden evlenme ve uzun süreli ayrılıklar gibi faktörler, önemli rol oynar. Her biri, nafaka hakkının değerlendirilmesinde mahkeme tarafından göz önünde bulundurulacak özel kriterlerdir.

Kusurlu Boşanmalarda Nafaka Hakkı

Kusurlu boşanmalarda nafaka hakkı, boşanma davalarının en hassas konularından biridir. Bu bağlamda, kadının nafaka alamayacağı durumlar, çoğunlukla kusur durumları ile ilişkilidir. Türkiye’de boşanma ve nafaka hukuku, boşanmanın kusur durumlarına göre nafaka ödemesini düzenler. Boşanma davasında mahkeme, eşlerin boşanmaya sebep olan olaylardaki kusurlarını dikkate alır ve buna göre bir karar verir.

Boşanmada kusuru büyük olan eşin, diğer eşe nafaka ödeme yükümlülüğü genellikle fazladır. Ancak, eğer nafaka talep eden eşin kusuru daha ağır ise, bu durum kadının nafaka alamayacağı durumlar arasında değerlendirilebilir. Yani, kadın eşin, boşanma sebeplerinden ötürü büyük oranda kusurlu bulunması nafaka hakkını büyük ölçüde etkileyebilir.

Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar:

 • Eşe karşı ağır suçlar işlemek: Aldatma, şiddet gibi durumlar kadının nafakaya hak kazanmasını engelleyebilir.
 • Boşanmayı kendi kusuru ile tetiklemek: İlişkinin bitmesine sebep olan olaylarda kadının büyük kusuru varsa, nafaka talebi reddedilebilir.

Bu durumlar, kadının nafaka alamayacağı durumları belirlerken, her boşanma davasının kendine özgü koşulları olduğunu ve mahkemelerin bu koşulları dikkate alarak karar verdiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla, tam bir değerlendirme için hukuki destek almak büyük önem taşımaktadır.

Yeniden Evlenme Durumunda Nafaka Hakkının Sonlandırılması

Nafaka, boşanma sonrasında ekonomik zorluk çekebilecek eşin, diğer eş tarafından maddi destek görmesi amacıyla ödenen bir meblağdır. Ancak, “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” arasında belki de en net koşullardan biri yeniden evlenmesidir. Bu durum, nafaka hakkının sonlandırılması için yasal bir sebep teşkil eder.

Yeniden evlenme sonucu nafaka hakkının sonlanması, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Nafaka almakta olan kadın, başka biriyle evlendiği andan itibaren nafaka alma hakkını kaybeder. Bu durum, eski eşin maddi yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelir.

Yeniden Evlenmenin Nafaka Üzerindeki Etkisi

 • Önceki Evlilikten Alınan Nafaka: Yeniden evlenme gerçekleştiğinde, önceki evlilikten kaynaklanan nafaka yükümlülükleri otomatik olarak sona erer.
 • Nafaka Sonlandırma Süreci: Nafaka alan kişi yeniden evlendiğinde, bu durum nafaka veren tarafından mahkemeye bildirilmelidir. Mahkeme, evlilik durumunu teyit ettikten sonra nafaka ödemelerini resmi olarak durdurur.

Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar arasında yer alan bu yeniden evlenme hali, nafaka ilişkisini en kesin biçimde sonlandıran durumlardan biridir. Bu sebeple, nafaka almakta olan kadınların yeniden evlenme planları yaparken finansal gelecekleri açısından bu durumu detaylı bir şekilde değerlendirmeleri önem taşır.

Nafaka hakkının sonlanmasına sebep olan yeniden evlenme durumu, sadece kadınlar için değil, nafaka almakta olan erkekler için de geçerli bir durumdur. Ancak, bu blog kapsamında odak noktamız kadınların karşılaşabileceği nafaka ile ilişkili özel durumlar üzerinedir.

Yeniden evlenme kararı, tarafların hayatlarında yeni bir başlangıç anlamına gelirken, aynı zamanda bazı yasal hakların da sonlanmasına neden olabilir. Bu sebepten, nafaka gibi önemli konularda bilinçli adımlar atılması büyük önem taşır.

Nafakanın Süresiz Olmadığı Haller

Nafakanın sıkça tartışılan konularından biri de bu yardımın süresinin ne kadar olduğudur. Yaygın inanışın aksine, nafaka ödemeleri çoğu durumda sonsuza kadar sürmez. Bu bağlamda, kadının nafaka alamayacağı durumlar arasında nafakanın süreli olması ve belirli şartlara bağlı olarak sonlanması öne çıkar. Kadınların nafaka haklarının süresiz olmadığı bazı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Geçici Nafaka: Boşanma davası devam ederken kadına destek amaçlı verilen geçici nafaka, davanın sonuçlanması ile birlikte sona erer.
 • Tedbir Nafakası: Bu tür nafaka, boşanma sürecindeki maddi ihtiyaçlar için verilir ve kesin boşanma kararı ile sonlandırılır.
 • Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrası ekonomik durumu kötüleşen taraf için verilir ve yoksulluk hali sona erdiğinde veya belirlenen sürenin dolmasıyla birlikte nafaka ödemesi durur.

Bunların yanında, yukarıda sayılan kadının nafaka alamayacağı durumlar çerçevesinde, kadınların yeniden evlenmeleri veya kendi ekonomik durumlarının önemli ölçüde iyileşmesi gibi durumlar da nafaka ödemelerinin sonlandırılması için geçerli sebepler arasında sayılabilir. Özetle, nafakanın süresi ve devam edip etmeme koşulları, ilgili kanunlar ve mahkeme kararlarıyla belirlenen çok boyutlu kriterlere bağlıdır. Bu sebeple, nafaka hakkında detaylı bilgi almak ve kişisel duruma özel danışmanlık için uzman bir hukuk danışmanına başvurmak faydalı olacaktır.

Nafaka Hakkının Kaybedilmesine Neden Olan Diğer Durumlar

Nafaka hakkı, evliliğin sona ermesiyle ortaya çıkan maddi desteği ifade eder ancak bazı durumlar bu hakkın kaybedilmesine yol açabilir. “Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar” arasında değinilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu durumlar yalnızca belirli koşullar altında gerçekleşir ve genellikle mahkeme kararlarıyla belirlenir.

 • Maddi Durumun Düzelmesi: Nafaka talep eden tarafın maddi durumunun önemli ölçüde iyileşmesi, nafaka hakkının sonlandırılması için geçerli bir sebep olabilir. Örneğin, yüksek miktarlı bir miras almak veya çok iyi ücretli bir işe girmek gibi.

 • Ağır Kusurlu Davranışlar: Boşanma sürecinde, ağır kusurlu kabul edilen davranışlar sergileyen tarafın nafaka talep etme hakkı yoktur. Bu, genellikle aldatma, aile içi şiddet veya uyuşturucu bağımlılığı gibi ciddi meselelerle ilgili olabilir.

 • Kanunen Belirlenen Sürenin Dolması: Bazı nafaka türlerinde, örneğin geçici nafaka veya rehabilitasyon nafakasında, kanunen belirlenen bir süre vardır. Bu süre sonunda, nafaka hakkı otomatik olarak sonlanır.

Kadının nafaka alamayacağı durumlar belirgin ve kanuni çerçevelerle sınırlıdır. Nafaka hakkının kaybedilmesine yol açabilecek diğer durumlar daima bireysel olayların özelliklerine ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Kusurlu boşanmalardan yeniden evlenmeye kadar, her bir durum detaylı bir incelemeyi gerektirir. Bu yüzden, nafaka hakkı ile ilgili sorunlarınızda uzman bir hukuk danışmanlığı almanız her zaman en doğru adımdır.

Daha fazla bilgi için; Mersin Boşanma Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Nafaka hakkından hangi durumlarda feragat edilebilir?

Nafaka hakkından feragat etme, boşanma davası sürecinde taraflar arasında yapılacak anlaşmalarla mümkündür. Tarafların karşılıklı olarak nafaka ödeme veya alma konusunda anlaşmaya varmaları ve bu anlaşmayı mahkeme huzurunda resmiyete dökmeleri gerekmektedir. Ancak, bu anlaşma mahkemenin takdir yetkilerine tabii olup, hakkaniyet kurallarına uygun olmalıdır.

Evliliğin kısa sürmesi nafaka hakkını etkiler mi?

Evet, evlilik süresinin kısalığı nafaka hakkını etkileyebilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, nafaka miktarı ve süresi belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Evliliğin süresi de bu faktörlerden biridir. Kısa süreli bir evlilik sonrasında hakim, nafaka yükümlülüğünü sınırlı bir süre için veya hiç vermeme yönünde karar verebilir.

Aldatma durumunda nafaka hakkı kaybedilir mi?

Eğer eşlerden biri zina (aldatma) nedeniyle kusurlu bulunursa, bu durum nafaka hakkını etkileyebilir. Yargıtay içtihatlarına göre, aldatan eş nafaka hakkını kaybedebilir. Ancak, nafakanın tamamen kaldırılması veya miktarının düşürülmesi hakimin takdirine bağlıdır ve davaya konu edilen diğer koşullar da göz önünde bulundurularak karar verilir.

Eşin kendi rızasıyla çalışmama durumu nafaka almasını engeller mi?

Eşin kendi rızasıyla çalışmamayı seçmesi nafaka hakkını otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Ancak, nafaka miktarının belirlenmesinde eşin çalışıp çalışma potansiyeline sahip olup olmadığı, evlilik boyunca edinilen standart yaşam kalitesi ve diğer ekonomik faktörler dikkate alınır. Eğer eşin çalışmaması kendi tercihi ise ve çalışabilecek durumdaysa, bu durum nafaka miktarının düşürülmesine sebep olabilir.

Velayet durumu nafaka hakkını nasıl etkiler?

Çocuğun velayetinin kimde olduğu nafaka hakkını etkileyen önemli bir faktördür. Velayet sahibi eşin, çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması ve bakımını üstlenmesi gerektiğinden, çocuk için nafaka alma hakkı vardır. Bu, çocuğun bakımı için gerekli olan maddi destek anlamına gelir. Velayeti almayan eş, çocuğun yararına olacak şekilde nafaka ödemekle yükümlü kılınır. Ancak, eşin kendi nafakası ile çocuk nafakası birbirinden farklı konular olup, her biri farklı koşullara göre değerlendirilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara