Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örneği

Katılma yoluyla istinaf Hukuk Muhakemeleri Kanunu 347. ve 348. madde de yer almaktadır. İlgili maddeye göre istinaf dilekçesi kendine tebliğ edilen taraf, başvuru hakkı geçmiş veya süresini geçirmiş olsa bile, istinaf dilekçesine karşı verilecek cevap dilekçesi ile istinaf edilebilecektir. Bu müessese istinafta olduğu gibi temyizde de söz konusudur. Bu noktada istinaf süresini kaçıran taraf bu maddeye dayanarak istinaf edebilecektir. Tabi ki burada önemli nokta karşı tarafın istinaf etmiş olmasıdır. İstinaf süresi geçtikten sonra karşı tarafta süresinde istinaf etmediyse bu maddenin uygulanma ihtimali kalmayacak ve istinaf hakkı tanınmayacaktır. İstinaf dilekçesi ve diğer örnek hukuki dilekçeler hakkında bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örneği

MERSİN 2.AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

KARAR NO:

İSTİNAF EDEN:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

DİLEKÇE KONUSU : Davalının istinaf dilekçesine karşı cevaplarımız, ve HMK 347. ve 348. madde uyarınca, katılma talebi ile istinaf yoluna başvurumuzu içerir.

AÇIKLAMALAR :

Aşağıda sırasıyla, 02.03.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Davalı tarafın istinaf dilekçesine karşı cevaplarımızı sunacağız. Daha sonra ise Mersin 4. Aile mahkemesinin 2017/922 sayılı kararının davacı lehine bozulmasının gerektiğini gerekçelendireceğiz. Şöyle ki ;

1)Davalı tarafın, gerekçeli kararın usul yönünden eksik olduğuna dair iddialarına itiraz etmekteyiz. Gerekçeli karar da, davalı taraf kusurlu bulunmuştur. Kusur sebepleri de, açık olarak yazılmıştır.

2) Davalı taraf, tanıklarımızdan olan ……. tanık olma niteliğini kaybettiğinden bahsetmektedir. Oysa ki, tanık olma niteliğini kaybetme şartları kanunda açıkça sayılmıştır. İlgili şartlar bu davada oluşmamıştır. Tarafların kızlarından olan ……….ifadesi, bu dava için önemlidir. Çünkü müvekkilimin boşanma kararı almasında ki, en büyük etkenlerden bir tanesi Ayşe ve babası davalının arasında yaşanan olaydır.

Ayrıca davalı taraf, mahkeme kararını …….ın beyanlarına dayandırdığını beyan etmiştir. Gerekçeli karar da böyle bir durum yoktur. İlgili dava da hem davacı tanıkları dinlenmiş, hem de davalı tanıkları dinlenmiştir. Davalı tanıklarının hiç birisinin doğrudan bir tanıklığı olmamıştır. Bu sebeple, evlilik birliği devam ederken ki, çocukları dinlenmiştir.

3) Davalı taraf, tanıklarımızdan ……. ‘ın, davacıdan;

1) Davalı tarafından mahkemeye verilen cevap dilekçesinde ileri sürülen olaylar tamamen dayanaksız ve gerçek dışıdır. Yapılacak yargılama, dinlenecek tanıklar ve celp edilecek deliller ve kayıtlar ile bu husus ortaya çıkacaktır.

2) Davalı eş, davacı eşe asla destek olmamıştır. Davalı eş, eşinin hayatı boyunca zorluklar çektiğini, zor şartlarda yetiştiğini, hor görüldüğünü bilip kabul etmesine rağmen, asla evlilik birliğinde bir eşin diğer eşe göstermesi gereken özen ve özveriyi göstermemiştir. Kendi deyimiyle eşini hep bir besleme gibi görmüş, ve öyle davranmıştır.

3) Davalı eşin davacıyı kusurlu bulduğu tek nokta, davacı eşin titiz olmasıdır. Davalı eşin mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde de görüldüğü üzere, müvekkilim her zaman evini temiz tutmuş, bir eş ten beklenilmesi gereken tüm titizliği göstermiş, davacı eşin tüm kötü davranışlarına rağmen evlilik birliği içersin deki görevlerini her zaman tam manasıyla yerine getirmiştir. Davalı eşin, titiz ve temiz bir eşe sahip olmasının evlilik birliği açısından kusurlu bir durummuş gibi bahsetmesi, hayatın olağan akışına aykırıdır.

4) Müvekkilimin akıl ve ruh sağlığında herhangi bir sorun yoktur. Davalı eşin, müvekkilim aleyhine iddia etmiş olduğu, akıl sağlığı yerinde değil beyanlarına itiraz etmekteyiz. Söz konusu iddialar mesnetsiz olup, herhangi bir hukuki delille dayanmamaktır.

5) Davalı eşin ekonomik durumu yerindedir. Nafaka ve tazminat taleplerimizin kabulü davalı eşi herhangi bir yoksulluğa düşürmeyecektir. Sayın Mahkeme resen araştırma sonucu göreceği üzere davalının, kendisine ait ev ve arabası bulunması, diğer malvarlığı ve emekli aylığı dikkate alındığında boşanma halinde maddi durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır.

6) Tanık dinlenmesinde herhangi bir tarafsızlık söz konusu değildir. Dava dilekçemizde tanık olarak bildirdiğimiz …… davalının da söylediği gibi araları bir baba-kız ilişkisine yakışmayacak şekilde bozulmuştur. Davalı eş, kendi öz kızına maddi bir menfaatten dolayı dava açarak, ailenin iç huzurunu bozmuş, müşterek çocukları birbirine düşürmüştür. Tanık listemizde belirttiğimiz ……. dinlenmesi işbu boşanma için çok önemlidir. Kusur değerlendirmesinde en önemli tanığımızdır. Çünkü evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında, söz konusu baba-kız arasındaki bu olay kilit rol oynamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenler istinafa cevap dilekçemiz ile cevap yolu ile dosyanın istinaf edilmesine, davalının usul ve esas bakımından yersiz istinaf sebeplerinin reddine, davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini, nafaka ve tazminat taleplerimizin kabulü ile yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.10.01.2022

DAVACI VEKİLİ

AV.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara