Kira Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Kira tespit davası cevap dilekçesi örneği; kira tespit davası dilekçesine karşı 2 hafta içinde verilen cevap dilekçesi türüdür. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin kira hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Kira tespit davası cevap dilekçesi örneği hazırlanırken, usul ve esas itirazları tek tek sıralanmalı, hangi delile dayanılacak ise bu cevap dilekçesinde belirtilmelidir. Kira tespit davası cevap dilekçesi örneği hazırlanırken mevcut kira bedeli, yapılan artışlar, taşınmazın durumu tek tek belirtilmelidir. 

Kira Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI             

VEKİLİ                

DAVALI              :

KONU                   : Kira Tespit Davası

DİLEKÇE KONUSU  : Davaya cevap ve delillerimizin sunulması ile haksız, yersiz, yasal ve somut dayanaklardan yoksun davacı davasının ve tüm taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE karar verilmesi isteğimizdir.  

AÇIKLAMALAR :

1-Davacı kiralayan ile müvekkil davalı kiracı arasında Cumhuriyet  Mah. x Sk.  No:x Cihan Apt. Kat:4 Daire:12 YENİŞEHİR/ MERSİN” açık adresindeki taşınmazın 1 yıl süreyle kiralanmasına yönelik 15/01/2015 tarihli kira sözleşmesi akdedilmiştir. 

2- Davaya konu taşınmaz 34 yıllık binadır oldukça eskidir. Depreme güvenli değildir. Son depremde yapışık olduğu yan binadan hasar almıştır. İçinde doğal gaz yoktur, parke yoktur. Yüklü bir miktarda içine masraf gerekmektedir. 

3-İlk yıl kira döneminde kira bedeli aylık 600-TL olarak belirlenmiş, devam eden yenileme dönemlerinde ise kira bedelinin yıllık TEFE-TÜFE oranında artırılması kararlaştırılmıştır. Son kira ödemesi 3.300 TL olarak yapılmıştır.  Emsal kira bedelleri, kiralananın durumu, hak ve nefaset kuralları gereği 2.000- TL olan aylık kira bedelini iyi niyetli şekilde kendiliğinden  kira artışına ilişkin kanun uyarınca 3.300 TL’ye yükseltmiştir. 

4-Davacı tarafın kira bedeli tespiti talebi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun geçici 2. maddesine ve taraflar arasındaki kira sözleşmesine açıkça aykırıdır.

Davacı taraf Mahkemenizin yukarıda yazılı dosyasından ikame ettiği dava ile 15/01/2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesine konu taşınmazın bir aylık kira bedelinin 15.01.2024 tarihinden itibaren net 10.000-TL olarak tespitini talep etmiştir. Bilindiği üzere, 6098 sayılı TBK’nın geçici 2.maddesinde; konut kiraları bakımından 02.07.2023 ilâ 01.07.2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerli olduğu, bu kuralın, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacağı ve bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmelerin, fazla miktar yönünden geçersiz olduğu belirtilmiştir.

Somut uyuşmazlığımızda da taraflar arasındaki kira sözleşmesinin 15.01.2024 tarihi itibariyle yenilenmiş olduğu nazara alındığında, davacı tarafın ancak %25 oranında artırım talep edebileceği, bir önceki dönem 2.000-TL olan aylık kira bedelinin yenileme döneminden itibaren 10.000 TL olarak tespitini talep etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki, taraflar arasındaki 15.01.2015 tarihli kira sözleşmesi ile yenileme dönemlerinde kira bedelinin yıllık TEFE-TÜFE oranında artırılacağı kararlaştırılmıştır.  Müvekkil davalı ise tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamanın kat be kat fazlası oranında artırım uygulamıştır.   

5-Müvekkil davalı dava konusu taşınmazın aylık kira bedelini emsal kira bedellerine, kiralananın durumuna, tüketici fiyat endeksi on iki aylık ortalamasına ve hakkaniyete uygun şekilde artırmıştır.

Öncelikle, müvekkil davalı ile aynı sitede ikamet eden kiracılar aylık 3.000 ile 5.000 TL arasında kira bedeli ödemektedirler. Nitekim müvekkilin kapı komşusu 12. Dairede oturan x’in  aylık 3.500-TL kira bedeli ödediğine ilişkin dekont ve kira sözleşmesi  dilekçemiz ekinde ibraz edilmiştir. Dolayısıyla müvekkil davalı halihazırda emsal kira bedellerine uygun bir kira ödemekte olup davacı tarafın sözde kiraya verdiği taşınmazdan hiç fayda sağlayamadığı ve büyük bir mağduriyet yaşadığı yönündeki iddiası haksız ve kötü niyetlidir.

Ayrıca kira yenileme dönemi olan 01.09.2023 tarihi itibariyle tüketici fiyat endeksi on iki aylık ortalaması %56,28 olarak gerçekleşmiştir. Müvekkil davalı ise geçmiş dönem aylık kira bedelini yaklaşık 2 kat oranında artırmıştır. Arz ettiğimiz tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; davaya konu taşınmazın halihazırdaki aylık net kira bedelinin piyasa şartlarına uygun olduğu, davacı tarafın kira bedelinin tespiti talebinin yasal ve somut dayanaklardan yoksun olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

6-Kira bedeli tespiti talebinin hukuka aykırı olduğuna yönelik cevaplarımızı tekrarla birlikte, Sayın Mahkemenizin aksi kanaatte olması halinde, müvekkil davalının 5 yıllık eski kiracı olduğu nazara alınarak tespit olunacak kira bedelinden hakkaniyet indirimi yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında mevcut kiracının eski kiracı olması halinde hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği belirtilmiştir. Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3682 E.-2017/17115 K. sayılı kararında: “Bu durumda Mahkemece öncelikle bilirkişi kurulundan hüküm kurmaya yeterli ve denetime elverişli bir şekilde ek rapor alınarak, taşınmazın boş olarak yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği brüt kira bedeli belirlenmeli, daha sonra Mahkemece bu bedelden davalının eski kiracı olduğu gözetilerek %10-20 oranında hakkaniyete uygun bir miktarda indirim yapıldıktan sonra kira bedelinin brüt olarak tespiti gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna göre yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur.

Somut uyuşmazlığımızda da müvekkil davalı yaklaşık beş buçuk yıllık eski kiracı olduğundan, davaya konu taşınmazın kira bedelinin daha yüksek olduğunun tespiti halinde, %20 oranında hakkaniyet indirimi uygulanmak suretiyle kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekmektedir.

7-Mersin 7. Noterliğinin 11/12/2024 tarihli 22141 Yevmiye No’lu ihtarnamesi ile 15/01/2024 aylık net 10.000,00 TL ödenmesine yönelik ihtarname süresinde çekilmemiştir. 

8-Dava dilekçesi usulüne uygun değildir. Dava değerinde dava değeri belirtilmemiştir. Bu sebeple de davanın usulden reddi gerekmektedir. 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat. 

DELİLLER :   

1.Taraflar arasında akdolunan15/01/2015 tarihli kira sözleşmesi

2.Müvekkil davalının kira yenilenme dönemi olan 15.01.2024 tarihinden itibaren aylık 3.300,00 -TL kira bedeli ödediğine ilişkin banka dekontları 

3.Davaya konu taşınmazda aynı sitede bulunan 12 nolu bağımsız bölümün halihazırdaki aylık kira bedelinin 3.500-TL olduğuna ilişkin banka dekontları ve kira kontratı. Ek dilekçe ile sunulacaktır. 

4.Davaya konu taşınmazda aynı sitede bulunan diğer bağımsız bölümlerin halihazırdaki aylık kira bedellerine ilişkin kayıt ve belgeler, Bilahare dosya kapsamına ibraz edilecektir.

5.Davaya konu taşınmazda aynı sitede veya yakınlarında bulunan diğer bağımsız bölümlerin halihazırdaki aylık kira bedellerine ilişkin vergi ve belediye kayıtları, Sayın Mahkemenizce celbini talep ederiz.

6.Mersin Arabuluculuk Son Tutanakları

7.Keşif,

8.Bilirkişi incelemesi,

9.Tanık,

10.Yemin,

11.Yasal tüm deliller.       

SONUÇ VE İSTEM         :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; yasal ve somut dayanaklardan yoksun, kötü niyetli davacı davasının ve tüm taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekâlet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. 06.03.2024

EKİ  :  Komşu daireye ait kira kontratı 
Davalı Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Kira Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği başlıklı yazımızın sonuna gelirken diğer hukuki alanlarda ihtiyaç duyulan dilekçe örneklerini web sitemizde bulabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara