Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira tespit davası dilekçe örneği yani kira bedelinin arttırılması için açılacak tespit davası dilekçe örneğidir. Kira tespit davası kiranın uyarlanması davasından ayrılmaktadır. Kiranın enflasyon altında çok düşük kalması sebebiyle kiranın arttırılması için açılacak olan dava türüdür.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespit davası sadece konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin olarak açılabilmektedir. Kiranın uyarlanması davası ise tüm kira kontratı için açılabilmektedir.  Kira tespit davası her kira dönemi için  her zaman açılabilmektedir. Ancak emsal kira kontratı araştırması ancak 5 yıl sonra mümkün olmaktadır. Bu sebeple kira bedelinin tespit davalarının 5 yıl geçmesinden sonra açılmasında fayda vardır. Kira tespit davası kira dönemi bitmeden önce en geç otuz gün önce ki bir tarihte açılması durumunda kira tespiti izleyen kira döneminde geçerli olacaktır. Ancak sözleşmede kira artışına yönelik bir hüküm varsa o zaman tespit aynı yıl geçerli olabilecektir.

Kira tespit davası açmak kira artışı için ihtarname gönderme zorunluluğu yoktur. Kira tespit davası dilekçe örneği hazırlanırken dava değeri talep edilen kira bedeli ile mevcut kira bedelinin farkı alınarak hesaplanmalı, buna göre harç ödenmelidir. Kira bedelinin tespiti için mahkemeden talep edilecek belgeler ise şöyledir; Öncelikle elektrik, internet, doğalgaz gibi abone merkezlerine müzekkere yazılmasını istenerek burada diğer kişilere ait kira kontratları getirilmelidir. Bunun yanında tüm Türkiye de aktif olarak kullanılan www.sahibinden.com adresinden güncel ve yayından kalkmış ilanların getirtilmesi istenmelidir. Tüm bunlar toplanmalı ve dosya bilirkişiye bu şekilde yönlendirilmelidir. Aşağıda ki dilekçe örnek dilekçedir. Kira tespit davası dilekçe örneği teknik bir dilekçedir. Bu sebeple muhakkak konusunda uzman bir mersin kira avukatından hukuki destek alınması ve dilekçenin hazırlanması gerekmektedir. 

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI        : 

VEKİLİ        : Av. Tunç Sudi Tol- Adres Antettedir. 

DAVALI        : 

KONU        : Kira bedelinin tespiti talepli dava dilekçesidir.

HARCA ESAS DEĞER    : X -TL (1 aylık kira bedeli farkı)

AÇIKLAMALAR    : 

Davalı kiracı ile müvekkilim arasında 01/09/2018 başlangıç tarihli, 1 yıllık kira sözleşmesi akdedilmiştir ( Ek-1 Eylül 2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ) Söz konusu kira sözleşmesine istinaden davalı kiracı 2018 yılından bugüne değin müvekkilime ait ”   X  Mezitli/ Mersin ”  adresli taşınmazda kiracı olarak ikamet etmektedir.

Davalının kira sözleşmesi doğrultusunda müvekkilime ödediği kira bedeli günümüz itibariyle X TL olup; emsallerinin çok altındadır. Bu hususa ilişkin müvekkilim tarafından davalı birçok kez aranmış, yaşamış olduğu mağduriyet birçok kez ifade edilmiş olmasına rağmen davalı tarafından müvekkilimin mağduriyeti ve bu konuya ilişkin talepleri göz ardı edilmiştir. 

01/09/2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin hususi şartlar bölümün 6. maddesinde; ” Kiracı kontrat bitiminde kira rayiç bedelini yıllık TEFE- ÜFE ortalaması oranında artışını şimdiden kabul ve taahhüt eder.” açıkça belirtildiği üzere kira sözleşmesi 1 yıllık olarak belirlenmiş olmasına karşın kira sözleşmesinin feshedilmediği durumunda kira artışının ne şekilde olacağı belirlenmiştir. 2018 tarihinde düzenlenen kira sözleşmesinde de açıkça görüleceği üzere; kira bedeli aylık 1.300 TL olarak belirlenmiş ve aradan 5  yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzdeki kira bedeli Tefe-tüfe oranında artış olmasına rağmen enflasyon sebebiyle  rayiç kira bedelinin çok altında kalmıştır. Bu husus kira sözleşmesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu sebeple hak ve nesafet dönemi içerisinde açmış olduğumuz kira tespiti davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca TBK 345. Maddesinin son fıkrası uyarınca kira bedelinin tespitinin geriye etkili olarak yeni kira döneminin başından itibaren uygulanması gerekmektedir.  

Sayın mahkemenin de malumu olduğu üzere TBK’nın 345. maddesinin son fıkrası, sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin hüküm bulunması halini düzenlemektedir. Bu halde, sözleşmede kararlaştırılmış olan artış şartının uygulanabilmesi için otuz gün önceden yazılı bildirim yapılması veya dava açılması gerekli değildir. 

Kira bedelinin belirlenmesi davasının kira döneminin sonuna kadar açılmış olması halinde yada sözleşmede artışa ilişkin bir maddesinin olması halinde belirlenecek kira bedeli geriye etkili olarak yeni kira döneminin başından itibaren uygulanacaktır. 

Sözleşmede artışa ilişkin şartın bulunması, kiracıyı uyarıcı nitelikte olup yazılı bildirim ile aynı etkiyi yaratmaktadır. Kira sözleşmesinde bir artış şartı olduğu için kiracı açısından sürpriz bir durum ortaya çıkmayacaktır. Kiracı da kira bedelinin arttırılacağının bilincinde olduğundan sözleşmeyi uzatmak istememesi halinde on beş gün öncesine kadar sözleşmeyi sona erdirme imkanına sahiptir. (Görmez, Mustafa. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması. On İki Levha Yayıncılık, 2019. s.117)

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 02.03.2015 tarihli ve 2015/335 E., 2015/2042 K. sayılı kararı:

“Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, kira bedelinin 01.01.2014 tarihinden tesbiti istendiğine göre, bu tarihten otuz gün önce dava açılmadığı gibi, kiracıya yazılı bildirimde de bulunulmadığından süre yönünden davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, 24.01.2014 tarihinde açtığı dava ile kira bedelinin 01.01.2014 tarihinden itibaren hak ve nesafet ilkelerine göre belirlenmesi isteminde bulunmuştur. Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.01.2008 tarihli ve bir yıl süreli sözleşmenin özel şartlar altıncı maddesinde Tefe-Tüfe ortalaması baz alınarak süre bitiminde artış şartı öngörülmüştür. TBK’nun 345/3. maddesinde ” Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur ” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu itibarla dava süresinde açılmıştır. Mahkemece işin esasının incelenmesi ve sonucu dairesinde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.”  (Ek-4)

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 02.11.2015 tarihli ve 2015/6351 E., 2015/9259 K. sayılı kararı:

“Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 01.09.2014 tarihinden itibaren taşınmazın aylık kira bedelinin net 1.050.-TL olarak tespitine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre hükmün esasına yönelik temyiz itirazları yerinde değildir, ancak sözleşmede artış şartı bulunmakta olup TBK’nun 345/3 maddesi gereğince yeni dönem sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur düzenlemesi gereği davacının 19.08.2014 tarihinde açtığı dava ile 01.09.2013 tarihinden itibaren artış istemesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır bu nedenle artışın 01.09.2014 tarihinden itibaren belirlenmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi için hükmün bozularak yeniden yargılama yapılmasında usul ekonomisi açısından yarar görülmediğinden hükmün 2. maddesinde yazılı 01.09.2014 ibaresinin çıkarılarak yerine 01.09.2013 ibaresinin yazılmasına, hükmün 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 438/7. maddesi gereğince değiştirilerek ve düzeltilerek ONANMASINA,”  (Ek-5)

Yukarıdaki Yargıtay kararları ve doktrin  uyarınca nisan 2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kira bedelinin TEFE ÜFE ortalaması oranında arttırılacağı şeklinde düzenlenen artış hükmü ve fiiliyatta her yeni kira döneminde kira bedelinin arttırıldığı gözetildiğinde işbu davanın süresinde açıldığı açıktır.

Sayın mahkemenizce emsal Yargıtay kararları ışığında;  tarafımızca sunulmuş ve sunulacak olan deliller haricinde ilgili yerlere müzekkere yazılmasını, emsal kira bedeli araştırması yapılmasını ve elde edilen deliller ışığında bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyoruz. 

Yargıtay 3. Hd 2017/8186 E. 2019/5879 K. 27.6.2019 T.

“Somut olayda; 10.03.2008 başlangıç tarihli 5 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda, taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin hususi şartlar bölümünün 6. maddesinde kira müddetinin 5 yıl olup 5 yıl uzatılacağı ; 7. maddesinde de kira ücreti artışlarının ilk 3 yıl 9.000 TL olup 3 yıl sonunda enflasyon oranında artış yapılacağı düzenlenmiştir. Kira başlangıç tarihi 10.03.2008 olduğundan ve 5 yıl sonrasına ilişkin kira belirlemesi talep edildiğinden, davalı kiracının tacir olup olmadığı nazara alınmaksızın her halde, tespiti istenen döneminin hak ve nesafet dönemi olduğu anlaşılmaktadır. 18.11.1964 gün ve 2/4 Sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca kira parasının tespit edilmesi için, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu yer ile ayrı ayrı (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb.) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın tespiti istenen kira dönemi itibariyle yeniden kiraya verilmesi halinde boş olarak getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.”

Müvekkilimiz kira bedelinin çok düşük olması sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Zira günümüz ekonomik koşulları, enflasyonda yaşanan yükselme ve hayat pahalılığı karşısında müvekkilimizin kiraya verdiği evinden neredeyse hiç fayda sağlayamadığı göz önünde bulundurulduğunda, kira bedelinin gerek müvekkilimizin mağduriyetine son verilmesi gerekse de hakkaniyet gereği arttırılması gerekmektedir.

Bu nedenle aylık kira bedelinin x kadar tespitini talep etme zarureti doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER    : TBK, HMK  ve İlgili her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER      : 

1-  Dava konusu ve dava dışı 3. kişilerin oturduğu emsal taşınmazlara ait kira sözleşmeleri, taşınmazların  tapu, kadastro, vergi ve belediye kayıtları 

2- İhtarnameler, kira sözleşmesi 

3- Fotoğraflar ve videolar 

4- Gazete haberleri, internet ekran alıntıları, sosyal medya hesapları, Linkedin hesabı, fotoğraflar, video görüntüleri, telefon kayıtları, HTS kayıtları, e-mail yazışmaları, her türlü mesajlaşma,  WhatsApp kayıtları 

5-  Taraflar, taraf vekilleri temsilcileri ve dava dışı üçüncü kişiler  arasında yapılan e-mail, Whatsapp başta olmak üzere her türlü yazışma, telefon görüşmeleri 

6- Taraflara ve dava dışı 3. Kişilere air; elektrik, su, internet, doğalgaz vb. Faturalar, banka kayıtları, kredi sözleşmeleri, dekontlar ve diğer ödeme belgeleri,  dava  dışı her türlü resmi ve özel kuruluşlarda bulunan kayıtlar, defterler, beyanlar vb. belgeler, işbu kuruluşlara yazılacak müzekereler

8-  “sahibinden.com” başta olmak üzere taşınmaz alım ve kiralama le iştigal eden şirket ve internet sitelerindeki  güncel veya yayından kalkmış  ilanlar. Gayrimenkul alım satımıyla iştigal eden kişi ve şirketlere ait ilanlar işbu kişi ve şirketlere yazılacak müzekkereler.

9- Tanıklar 

10- Bilirkişi incelemesi, keşif 

11-  Emsal yüksek mahkeme kararları, uzman görüşleri, hukuki mütalaa 

12- Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil 

NETİCE VE TALEP    : 

Yukarıda açıklanan ve sayın mahkeme tarafından resen ele alınacak sebepler ile fazlaya ilişkin her türlü talep, dava ve şikayet hakkımız saklı kalmak kaydıyla; 
1-Davanın kabulü ile 01/09/2018 başlangıç tarihli kira sözlemesine konu “X Mezitli/ Mersin ” adresinde bulunan taşınmazın 01/09/2023 tarihinden itibaren bir aylık kira bedelinin net X-TL olarak tespitine,
2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. 12.09.2023

Ekler    :

Ek-1 01/09/2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi
Ek-2 Noter onaylı vekaletname

                   DAVACI VEKİLİ    
                AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara