Kiracı Hakları Nelerdir?

Evinizi kiraya vermiş veya kiracı olarak bir evde yaşıyorsanız, karşılaşılabilecek birçok farklı duruma hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Kiracı hakları, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların haklarını koruyan önemli bir konudur. Bu haklar, kiracının ve ev sahibinin sorumluluklarını, evin satılması, kentsel dönüşüm, rutubetli ev gibi özel durumlar ve hatta mücbir sebepler karşısında ne yapılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar. İyi bir anlayışa sahip olmak, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçebilir ve daha sağlıklı kiracı-ev sahibi ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu yazımızda, “kiracı hakları” ile ilgili her şeyi detaylı bir şekilde ele alacak ve haklarınızın tam olarak neler olduğunu açıklayacağız.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı hakları, kiracıların kiralık mülk kullanımı sırasında sahip olduğu yasal hakları ifade eder. Bu haklar, kiracıların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını, mülk üzerinde birtakım haklara sahip olmasını ve ev sahipleriyle olan ilişkilerinde korunmasını amaçlar. Türkiye’de kiracı hakları, Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu ve  ilgili diğer yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. İşte en temel kiracı haklarından bazıları:

 • Kiracılar, mülklerin sağlıklı ve güvenli standartlara uygun olmasını talep etme hakkına sahiptirler. Bu, yapısal hasarların, zararlı maddelerin olmaması ve temel yaşam standartlarının karşılanmasını içerir.
 • Kiracılar, ev sahibinin önceden haber vermeden mülke giriş yapmasını kısıtlayan bir mahremiyet hakkına sahiptir. Genellikle ev sahibi, kiracının izni olmadan ve makul bir sebep olmadan mülke giremez.
 • Kiracıların, kira süresi, kira bedeli, depozito gibi konuları içeren yazılı bir kira sözleşmesi yapma hakkı vardır. Bu sözleşme, taraflar arasındaki ilişkiyi düzenler ve olası anlaşmazlıklarda referans noktası olur.
 • Kiracılar, kira sözleşmesi sona erdiğinde ve mülkü uygun durumda bıraktıklarında, ödedikleri depozitoyu geri alma hakkına sahiptirler.
 • Kiracılar, sözleşme koşullarına uydukları sürece, keyfi olarak tahliye edilemezler. Tahliye işlemi için makul ve yasal bir neden olmalıdır.
 • Kiracıların karşılıklı edimlerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmeyi haklı nedenle fesih etme ve zararlarını isteme hakkı vardır. 
 • Kiracının kiralananda yapılan zorunlu giderleri ev sahibinden isteme hakkı vardır.
 • Kiralananda bir ayıp meydana geldi ise bu ayıbın giderilmesini isteme hakkı vardır. 
 • Kiracının kiralananı kullanılmasında engel bir durum olması durumunda bu durumun ev sahibi tarafından giderilmesini isteme hakkı vardır. 
 • Kiracının ev sahibinin izni olması durumunda kiralananı başkasına devretme ve alt kira yapma hakkı bulunmaktadır.

Kiracı haklarının bilincinde olmak, kiracıların haklarını korumalarına ve olası mağduriyetlerin önüne geçmelerine olanak tanır. Kiracılar, kira süreçlerinde karşılaştıkları sorunlarda, sözleşmeleri ve Türk hukukunu referans alarak, haklarını etkili bir şekilde savunabilirler.

Sonuç olarak, kiracı hakları kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkileri düzenler ve her iki tarafın da haklarını korur. Kiracılar, bu haklara saygı gösterilmesini talep edebilir ve hak ihlalleri durumunda yasal yollara başvurabilirler.

10 Yıllık Kiracı Hakları 

Türkiye’de yaşayan her kiracının, kiraladığı mülk üzerinde bazı haklara sahip olduğunu bilmek önemlidir. Kiracı hakları kavramı, kiracıların korunması için oluşturulmuş hukuki bir yapıdır. Bu yazımızda, özellikle 10 yıl ve üzeri süredir aynı mülkü kiralayan kişilerin sahip olduğu haklara odaklanacağız.

Uzun süreli kiracılar için, özellikle 10 yıllık bir süreden sonra, bazı özel haklar devreye girmemektedir. Hatta 10 yılı geçmesi durumunda kiraya veren kiralananı hiçbir sebep göstermeksizin tahliye edebilecektir. 

Sadece 10 yıl süresince kiralananda büyük bir eskime meydana gelmiş, bu eskime artık kiralananı kullanılamaz hale getirdiyse, kiracı zorunlu bir gider olduğu için bu gideri yaptırarak ev sahibinden talep edebilecektir. 

Kısacası, 10 yıl ve üzeri bir süredir aynı mülkü kiralayan kiracılar, kiracı hakları açısından daha güçlü bir korumaya sahip değildir. Bu sebeple belirli yıllarda kira kontratını yenilemek mümkünse yenilemek mantıklı olacaktır. Kiracılar, bu haklardan faydalanabilmek için kira sürelerini ve mevcut kanuni düzenlemeleri iyi bir şekilde takip etmelidir.

5 Yıllık Kiracının Hakları

Beş yıl boyunca aynı evde kiracı olarak kalmak, kişinin hem evi hem de çevreyi iyice tanımasına olanak tanır. Ancak birçok kiracı, bu sürenin ev sahibine getirdiği haklardan habersizdir. Kiracı hakları, 5 yıllık bir süreçte de bazı önemli değişiklik içerir.

Öncelikle, 5 yılını dolduran kiracılar için ev sahipleri kira bedelinin piyasa koşullarına göre makul bir oranda artırılmasını isteyebilirler. 

 • Kira Artış Oranı: 5 yıllık süre zarfında kira bedelinin, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) veya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi resmi göstergelerle uyumlu olarak artırılması beklenir. Bu artış, taraflar arasında anlaşma olmaksızın, kanunlar çerçevesinde uygulanır.

Son olarak, aynı 10 yıllık kiracıda olduğu gib 5 yıllık kiracıların, evin bakım ve onarımıyla ilgili hakları da belirginleşir. Kiracı, uzun süreli konaklama sürecinde, evin genel bakımlarının yanı sıra, büyük ve zorunlu onarımlarda ev sahibinden destek talep edebilir. 

Bu bilgiler ışığında, kiracı hakları konusunda bilgilendirilmiş olmak, her iki tarafın da menfaatine olan, uzun süreli kiralama ilişkileri için temel bir gerekliliktir. Bilinçli kiracı ve ev sahipleri, daha sağlıklı ve sorunsuz bir kiralama deneyimi yaşayabilirler.

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları

Kiracı hakları, kiralanan mülkün sahibinin değişmesi halinde de korunmaktadır. Eğer ev sahibi, kiracının oturduğu evi satarsa, kiracının hakları Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Bu durumda kiracıların bilmesi gereken temel haklar aşağıda sıralanmıştır:

Kiracının Oturma Hakkı: Ev satılsa bile, mevcut kiracı ve kira sözleşmesi evi satın alana devrolur. Kiracı sözleşme önelleri uyarınca oturma hakkına sahiptir. Yani, yeni malik, ihtiyaç sebebiyle tahliye gibi özel koşullar yoksa  kiracıyı evden çıkaramaz. 

Kira Sözleşmesinin Devamı: Yeni ev sahibi, eski ev sahibinin tüm haklarını ve yükümlülüklerini devralır. Bu, mevcut kira sözleşmesinin koşullarının aynen devam edeceği anlamına gelir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu 310. Madde de hüküm altına alınmıştır. 

Kiracı hakları konusunda yaşanacak herhangi bir ihlalde, kiracılar hukuki yollara başvurabilir. Bu, haksızlığa uğradıklarını düşünen kiracıların haklarını aramaları için önemli bir imkândır. Özellikle “kiracı hakları” konusunda bilinçli olmak, kiracıların hakkını daha iyi savunmalarını sağlar.

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda, her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmeleri, sorunların adil ve hızlı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, ev sahibi evi satarsa, kiracının haklarını bilmek ve anlamak oldukça önemlidir.

Mücbir Sebep Hallerinde Kiracı Hakları

Mücbir sebep, kira sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilememesine neden olan, tarafların kontrolü dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen olaylardır. Bu durumlar sıklıkla doğal afetleri, savaşlar, enflasyon veya salgın hastalıkları kapsar. Peki, mücbir sebep hallerinde kiracı hakları nelerdir?

Mücbir sebep durumunda, kiracının hakları öncelikle kira sözleşmesinde ve Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen hükümlerle koruma altına alınmıştır. Türk Borçlar Kanuna göre;

Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.’’ 

Bu dönemlerde kiracıların dikkate alması gereken önemli noktalar şunlardır:

Kira Bedelinin Düzenlenmesi: Mücbir sebep hallerinde, kullanımı kısıtlanan veya imkansız hale gelen mülk için, kiracı kira bedelinin indirilmesini veya ödemenin geçici bir süreliğine durdurulmasını talep edebilir. Kiraya verende aynı şekilde kiranın arttırılmasını isteyebilir. 

Sözleşmenin Feshi: Eğer mücbir sebep sebebiyle mülk kullanılamaz hale gelirse, kiracı sözleşmeyi haklı sebeplerle feshedebilir. Bu durumda ev sahibi, kiracıdan herhangi bir tazminat talep edemez.

Taşınma Hakkı: Kiracıların, mücbir sebep sebebiyle güvenli bir yaşamı tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa, güvenliklerini sağlayacak başka bir yere taşınma hakkı bulunmaktadır.

Kiracı hakları mücbir sebep hallerinde, kiracının maruz kaldığı olağanüstü durumların etkilerini hafifletmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu dönemlerde, kiracı ve ev sahibi arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesinde kritik öneme sahiptir. Kiracıların, haklarını korumak adına mücbir sebep durumlarında nasıl hareket edeceklerini iyi bilmeleri ve gerekirse hukuki destek alarak haklarını aramaları önem taşır.

Kentsel Dönüşüm Durumunda Kiracı Hakları

Kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin yenilenmesi ve yapıların güvenli hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Ancak bu süreç, kiracılar için belirsizlikler ve endişeler yaratabilir. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan binalarda oturan kiracıların hakları, bu dönemde özellikle önem kazanmaktadır. Peki, kentsel dönüşüm durumunda kiracı hakları nelerdir?

Tahliye Bildirimi: Kentsel dönüşüm kararı alınan binalarda yaşayan kiracılara, tahliye için yasal süreç içerisinde bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Bu süreç, genellikle projenin başlamasından önce kiracılara duyurulur.

Tazminat Hakkı: Eğer kiracı, kira sözleşmesinin bitimine daha varken tahliye edilirse, bazı durumlarda kira sözleşmesinde kalan süre zarfı için zararın karşılanmasını ev sahibinden isteyebilir.

Yeni Konut Hakkı: Kentsel dönüşüm projeleri sonucunda inşa edilen yeni binalarda, bazı durumlarda kiracılara yeni daireler teklif edilebilir. Ancak bu, projenin ve bölgenin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kira Yardımı: Dönüşüm sürecinde mağdur olmamaları için kiracılara geçici devlet kurumları yada yerel yönetimler tarafından kira yardımı sunulabilir. Ancak bu, söz konusu projenin kapsamına ve yerel yönetimlerin politikalarına bağlıdır.

Kentsel dönüşüm projelerinde kiracı hakları, yasal düzenlemeler ve bölgesel farklılıklar çerçevesinde şekillenir. Bu yüzden, bir kentsel dönüşüm projesinin etkilediği kiracıların, haklarını tam olarak anlamak ve korumak adına konu hakkında detaylı bilgi edinmeleri ve gerekirse hukuki destek almaları önerilir.

Rutubetli Evde Kiracı Hakları

Rutubetli bir evde yaşamak, kiracıların hem sağlığını hem de konforunu olumsuz etkiler. Bu durumda, kiracı hakları özellikle önem kazanmaktadır. Kiracı hakları, bu tür problemler karşısında kişinin hangi adımları takip etmesi gerektiğini netleştirir. Rutubet, kiralanan mülkün sağlığa elverişli bir durumda tutulması zorunluluğunun ihlali anlamına gelir. Bu nedenle, rutubetli evde yaşayan bir kiracının çeşitli hakları bulunmaktadır:

Hak Talep Etme: Kiracı, ev sahibine rutubet sorununu bildirme ve en kısa sürede çözülmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kira İndirimi: Problem çözülmezse, kiracı kira bedelinde indirim talep edebilir.

Zararı isteme: Kiracı problemi düzelterek ve yaptığı masrafları faturalandırarak ev sahibinden zararının giderilmesini isteyebilir. 

Sözleşmeyi Feshetme: Eğer rutubet sorunu ciddi boyutta ise ve sağlığa zararlı bir durum oluşturuyorsa, bir türlü kiraya veren tarafından kaynaklanan nedenlerle sorun çözülmüyorsa kiracı kiralama sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Sonuç olarak, kiracı hakları, rutubet gibi sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlarda kiracıyı koruyan önemli bir güvencedir. Kiracılar, yaşadıkları sorunları zamanında ev sahibine iletmeli ve gerekli olduğunda bu haklarını kullanmaktan çekinmemelidir. Kiracının, sorunun ciddiyetine göre kira indirimi talep etme veya sözleşmeyi feshetme gibi hakları bulunmaktadır. Bu durumlar, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkileri düzenleyen ve her iki tarafın da haklarını koruyan önemli unsurlardır.

Kontratsız Evde Kiracı Hakları

Kiracı hakları, her kiracının bilmesi gereken önemli bir konudur; fakat kontratsız olarak bir evde oturan kiracılar için bu konu bazen daha karmaşık hale gelebilir. Buradan kasıt yazılı kontrattır. Yazılı kontrat olmadığı bir durumda dahi, kiracıların hakları vardır ve bu haklar Türk Medeni Kanunu ile korunmaktadır. Çünkü kira kontratının Türk Hukukuna göre yazılı olması şart değildir. İşte yazılı kontratsız evde oturan kiracıların bilmesi gereken bazı temel haklar:

Güvence: Kiracı, kontratı olmasa bile, taşınmazın kullanım hakkına sahiptir. Bu durum, kiracının barınma hakkının korunduğunu gösterir.

Kira Bedelinin Korunması: Kiracı ve ev sahibi arasında herhangi bir yazılı anlaşma olmasa bile, tarafların sözlü olarak üzerinde anlaştığı kira bedelinin makul sınırlar içinde korunması gerekir. Kira bedelinin keyfi olarak artırılması yasalara aykırıdır.

Bakım ve Onarım: Ev sahibi, konutun kullanılabilir durumda olmasından sorumludur. Bu, kontratsız bir kiracının da, kiraladığı evde meydana gelebilecek temel sorunların (örneğin tesisat problemleri veya yapısal sorunlar) giderilmesini talep edebileceği anlamına gelir.

Kiracı hakları, yazılı kontratsız olsalar dahi tüm kiracıları koruyacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak, bir yazılı kira sözleşmesine sahip olmak, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını daha net ve kesin bir şekilde korur. Kontratsız kiracılar, haklarını korumak adına yasal tavsiye almayı düşünebilirler. Bu kapsamda, anlaşmazlıkların çözümünde haklarınızı bilmeniz ve gerekirse hukuki destek almanız büyük önem taşır.

Riskli Yapı Durumunda Kiracı Hakları

Türkiye’de son yıllarda artan doğal afet riskleri ve bina yaşları, riskli yapılar konusunda hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Özellikle kiracılar, riskli yapı statüsüne alınmış binalarda “kiracı hakları” konusunda ne gibi haklara sahip olduklarını bilmek isterler. Bu durumda, aslında kiracıların hakları normal şartlardan biraz farklılaşabilir.

Riskli yapı tespiti yapılan bir bina içinde kiracı olarak yaşayanlar, normal şartlarda sahip olduğu haklardan bazılarına ek olarak özel haklara sahiptir. İşte riskli yapı durumunda kiracıların sahip olduğu bazı haklar:

Tahliye Talebi: Riskli yapı tespiti yapılmış bir evde yaşayan kiracılar, bina yıkılıp yeniden inşa edilene kadar tahliye edilme hakkına sahip olabilir. Bu durumda, kiracılar ev sahibi tarafından uygun bir süre verilerek tahliye edilmelidir.

Kiraların Durdurulması: Eğer bina, riskli yapı olarak tespit edildikten sonra kullanılmaya devam ediyorsa, kiracılar kira ödemelerini durdurma hakkına sahip olabilir. Bu, genellikle yerel yönetimlerin ve mahkemelerin kararına bağlı bir durumdur.

Yeni Konut Hakkı: Altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılan riskli yapılardaki kiracılar için, yeni konutlarda yaşama hakkı veya ilgili belediyeler tarafından sağlanan kira yardımı gibi başka barınma çözümleri söz konusu olabilir.

Borçlar Kanunu’nun 306. maddesinde belirtildiği gibi, bir kiracının kiraladığı yerde önemli bir ayıbın bulunması durumunda kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu ayıp, kiralananın öngörülen kullanım amacına uygunluğunu ortadan kaldırmış veya önemli ölçüde engellemiş ve belirli bir süre içinde giderilmemişse, kiracı feshi gerçekleştirebilir.

Örneğin, kiracının oturduğu binanın riskli yapı olarak tanımlandığını ve bu durumun kiracının güvenli yaşamını tehdit ettiğini varsayalım. Bu durumda, kiracı kiraya verene bir ihtarname göndererek riskli yapı tespiti nedeniyle kira sözleşmesini feshetme niyetini bildirebilir. Kiracının bu durumu belgeleyebilmesi ve kanunen tanımlanan önemli bir ayıbın varlığını ispatlayabilmesi önemlidir.

Ancak, bu haklar kullanılırken, ilgili mevzuatlar ve belediyenin belirlediği şartlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kiracıların, bu süreçte ev sahipleri veya ilgili belediye ile iletişimde kalmaları, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacaktır. Kısacası, riskli yapı durumundaki kiracı hakları, kiracıların korunması ve onlara alternatif çözümler sunulması yönünde düzenlenmiştir. Ancak, bu hakların farkında olmak ve bunları uygun yollarla talep etmek, kiracıların sorumluluğundadır.

Dükkânlarda Kiracı Hakları

Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü dükkânlarda kiracı hakları, sıklıkla merak edilen konular arasında yer alır. Kiracılar, bu haklardan tam olarak haberdar olmaları durumunda, yaşanabilecek olası sorunları minimuma indirebilirler. Bu bölümde, dükkânlarda kiracı haklarının temel noktalarını ele alacağız. Ayrıca iş yeri kiraları ile konut kiralarının aynı kanuni hükümlere tabi olduğunu belirtmek isteriz. 

Kira Sözleşmesinin Süresi ve Yenilenmesi:

 • Kira sözleşmesi bitiminde, tarafların anlaşması halinde sözleşme yenilenebilir. Ancak ev sahibi, yenileme döneminde kirayı makul sınırlar içerisinde artırma hakkına sahiptir. 

Onarım ve Bakım Sorumlulukları:

 • Dükkânlarda yapılan onarım ve bakım işleri genellikle kira sözleşmesinde belirlenir. Büyük ve zaruri onarımlar kiraya veren tarafından karşılanmalıdır. 
 • Özellikle kiracı hakları çerçevesinde, yapılan değişiklikler ve onarımların yasalara uygun olması gerekmektedir. Bilinçli kiracılar, mekânın kullanım değerini artıracak iyileştirmeler için ev sahibiyle önceden anlaşmalıdır.

Tahliye ve Ev Sahibiyle İlişkiler:

 • Kiracının, sözleşmede belirtilen hükümlere uymaması veya kira bedelini ödememesi gibi durumlarda, ev sahibi tahliye işlemi başlatabilir. Konutlarda tahliye sebepleri neler ise işyerlerinde de aynı sebepler vardır. 
 • Ancak kiracı hakları kapsamında, tahliye sürecinin adil bir şekilde yürütülmesi ve kiracıya yeterli sürenin verilmesi gerekmektedir.

Kira Artışları:

 • Konutlar için kira artış oranları konusunda, her iki tarafın da haklarını koruyan ticari kira sözleşmeleri, devlet tarafından belirlenen oranlara tabiidir. Bu oranların üzerinde artış yapılması, kiracı haklarının ihlali anlamına gelir. İşyeri kiraları için ise böyle bir sınır yoktur. 

Kısacası, dükkânlarda kiracı hakları, temel olarak sözleşme şartlarına, devlet tarafından belirlenen yasal mevzuatlara ve taraflar arasında kurulan iyi niyetli ilişkilere dayanır. Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi adına, her iki tarafın da haklarını bilmesi ve bu haklara saygı göstermesi büyük önem taşır.

İskânsız Evde Kiracı Hakları

Bir kişi, konut olarak kullandığı evin iskân belgesinin olmadığını fark ettiğinde, genellikle ne yapması gerektiği konusunda belirsizlik yaşar. İskânsız bir evde oturmanın hem yasal hem de sağlık açısından çeşitli riskleri bulunmaktadır. Bu noktada, “kiracı hakları” devreye girer ve kiracılara koruma sağlar. İskânsız evlerde yaşayan kiracılar, karşılaştıkları sorunlar karşısında hangi haklara sahiptir? İşte bu sorunun cevabı:

Tahliye Talebi: Kiracı, iskânsız bir evde yaşamanın yarattığı riskleri öğrendiğinde, ev sahibinden taşınma talebinde bulunabilir. Bu durum, kiracı hakları kapsamında ele alınır ve kiracı, uygun bir süre içinde evi güvenli bir şekle getiremeyen ev sahibine karşı tahliye talebinde bulunabilir.

Kira İndirimi: İskânsız evlerde yaşanan sorunlar nedeniyle, kiracılar yaşam standartlarının düşmesi gerekçesiyle kira bedelinde indirim talep edebilirler. Kiracı hakları çerçevesinde, evin durumu kira bedelini etkileyebilir ve kiracı, adaletli bir indirim yapılmasını isteyebilir.

Kira Sözleşmesini Feshetme: Kesin ve çözülmeyen sorunlar nedeniyle, kiracı hakları, kiracıya kira sözleşmesini herhangi bir cezai şart olmaksızın feshetme hakkı tanır. İskânsız evlerde yaşanan olumsuz şartlar bu duruma örnek teşkil edebilir.

Kısacası, iskânsız evlerde yaşayan kiracılar, karşılaştıkları zorluklar karşısında yukarıda belirtilen haklara sahiptir. Bu hakların farkında olmak ve gerekli durumlarda kullanmak, kiracıların korunmasına yardımcı olur. Kiracı hakları, kiracıların güvende ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için oldukça önemlidir.

Kiracının Sözleşmede Bitmeden Evden Çıkma Hakkı

Kiracıların, özellikle yaşam koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle sözleşme süresi dolmadan evden çıkma ihtiyacı duyabileceği durumlar olabilir. Bu noktada, “kiracı hakları” kavramı devreye girer. Kiracıların sözleşmede bitmeden evden çıkma hakları, Türk Borçlar Kanunu’nda belirli koşullar altında tanımlanmıştır. Kiracının bu hakkı kullanabilmesi için izlemesi gereken adımlar ve haklarını korumasına yardımcı olacak bilgiler şunlardır:

Erken Tahliye Durumları: Kiracı, kiralamış olduğu taşınmazı, sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesini beklemeden tahliye etmek isterse, bu durumu en az 15 gün önceden yazılı olarak ev sahibine bildirmelidir. Bu bildirim süresine uyulması, kiracının haklarını koruması açısından önemlidir.

Kira Bedeli Ödeme: Kiracı, evden çıkmadan önceki döneme ilişkin kira bedelini tam olarak ödemekle yükümlüdür. Erken tahliye, kira ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Depozito İadesi: Erken çıkış yapıldığında, kiracının ödediği depozito, evin hasarsız ve sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi durumunda iade edilir. Bu, kiracının maddi haklarını koruması açısından önemlidir.

Yeni Kiracı Bulma: Eğer mümkünse, kiracı, kendi yerine yeni bir kiracı bulabilir ve böylelikle hem kira yükümlülüğünden kurtulabilir hem de ev sahibinin mağduriyetini önleyebilir. Bu durumda, ev sahibi ile yapılacak anlaşmaya göre işlem yapılması gerekir.

Kiracı hakları, kiracının mağduriyetini önlemek ve adil bir ilişki düzenini korumak amacıyla var olan önemli düzenlemelerdir. Kiracının sözleşmede bitmeden evden çıkma hakkı, belirli kurallar çerçevesinde kullanılabilecek bir haktır ve kiracının bu süreçte haklarını koruması için dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracının evi zamanından önce terk etme hakkı var mıdır?

Evet, kiracının evi zamanından önce terk etme hakkı vardır. Ancak, bu durumda kiracının kiralama sözleşmesinde yer alan hükümlere uyması gerekmektedir. Genellikle, kira sözleşmesinde belirli bir ihbar süresi bulunur ve kiracı, evi terk etmeden önce bu süre içinde ev sahibine bilgi vermelidir. Aksi takdirde, kiracı cayma bedeli ya da kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülükler altında kalabilir.

Kiracı, evde tadilat yapma hakkına sahip midir?

Kiracı, kiraladığı evde tadilat yapma hakkına sahiptir; ancak, bu tadilatlar genellikle sınırlıdır ve büyük çapta değişiklikler yapmak için ev sahibinin onayını almak zorundadır. Özellikle yapısal değişiklikler, genellikle ev sahibinin iznine tabidir. Kiracılar, kiralama süresi sonunda evi ilk haline getirme sorumluluğu altında olabilirler.

Kiracı kira bedelini ödemezse ne olur?

Kira bedelini ödemeyen kiracı, sözleşmede belirtilen süre içerisinde borcunu ödemezse, ev sahibi yasal yollara başvurarak icra takibi açabilir. Kiracıya ihtarname gönderilerek ödeme yapması için ek süre tanınabilir. Eğer kiracı bu süre içinde de ödeme yapmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir ve yasal yollarla kira borcunun tahsil edilmesini talep edebilir.

Ev sahibi kira bedelini ne zaman artırabilir?

Ev sahibi, kira bedelini artırma hakkına sahiptir ancak bunu yaparken Türkiye’de geçerli olan Borçlar Kanunu’na ve kira sözleşmesindeki hükümlere uyması gerekmektedir. Genellikle, kira artışı, sözleşmede belirlenen şartlarda ve oranlarda yapılır. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında bir artış, sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık çıkarsa, bu durum mahkeme tarafından çözümlenebilir.

Depozito ne şekilde ve ne zaman geri alınabilir?

Depozito, kiracı taşındığında ve evi hasarsız ve sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak teslim ettiğinde, ev sahibi tarafından iade edilmelidir. Kiracının kira sözleşmesi süresince evde verdiği zararlar, depozitonun iadesinden düşülebilir. Ev sahibi, evi kontrolden geçirdikten ve herhangi bir hasar tespit etmedikten sonra depozitoyu kiracıya geri ödemekle yükümlüdür. Eğer ev sahibi depozitoyu haksız bir biçimde geri ödemezse, kiracı yasal yollarla hakkını arayabilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara