Mersin KVKK Avukatı – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avukatı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avukatı Mersin KVKK Avukatı; KVKK kanunun açılımı 6908 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunudur. İlgili kanun kişisel verilerin, gerçek ve tüzel kişilerden korunmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Kanunun amacı kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yöneliktir.

Sayfa İçeriği

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Mersin KVKK Avukatı Ne İş Yapar ?

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması zorunluluk haline gelmiş ve kanun koyucu da bu bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe sokmuştur.

Mersin KVKK avukatı ise, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mersin konusunda uzman avukattan bahsedilmektedir.

Kişisel Veri Kavramı Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye KİŞİSEL VERİ denir. Kişisel veri, veri sahibinin teşhis edilebilmesini sağlayan bilgidir. Mesela ‘Bu toplantı salonundaki mavi gözlü kişi’ dediğim anda bu bir kişisel veridir. Kişisel verilere örnekler şu şekilde verilebilir; Ad,SoyadT.C.Kimlik NumarasıPasaport NumarasıKan grubu, IP adresi, kişisel e-posta adresi, resim, görüntü, ses kayıtları, hobiler, banka hesapları, cinsel tercihler vb. bilgiler.

Mersin KVKK Avukatı Tunç Sudi Tol İletişim Bilgileri

Mersin KVKK Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Peki Bu Kanun Beraberinde Ne Gibi Yenilikler ve Yükümlülükler Getirmiştir? Bu Yükümlülüklerin Etkilediği Şahıslar ve Tüzel Kişilikler Kimlerdir?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

Peki Bu Kişilerin Yükümlülükleri Nelerdir ?

Kişisel veriler, veri sahibinden elde edildikleri anda işlenme aşamasına geçerler. Kişisel verileri işleme alan firma bu veriyi elde ederken ilk olarak hukuka uygun bir gerekçe ile veri talebinde bulunmalı ve bu veri kullanımına veri sahibinin açık rızasının bulunması gerekmektedir.Örneğin, Bir araç satış firmasının müşterilerinden AD, SOYAD, KİMLİK NUMARASI vb. bilgileri talep etmesi olağan ve hukuka uygun bir durum olarak karşımıza çıkmakta iken, müşterilerinin cinsel tercihlerinin firma tarafından talep edilmesinin araç satışı ile bir alakasının bulunmaması sebebiyle hukuka uygun değildir.

Açık Rıza Nedir ?

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. Açık rızanın üç unsuru bulunmaktadır:1- Belirli bir konuya ilişkin olmalı,2- Rızanın alınması bilgilendirmeye dayanmalı,3- Özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Açık Rıza Geri Alınabilir Mi?

Kişinin rızası, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu sebepler ile bir kişi özgür iradesiyle vermiş olduğu bir açık rızayı aynı şekilde geri alabilir. Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler durdurulmalıdır. Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur. Bu andan itibaren gerçekleştirilecek tüm veri işlenmesi işlemleri hukuka aykırı olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avukatı Mersin ( KVKK avukatı)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir ?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de, sunucuda depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler Nelerdir?

Kişisel verilerin işlenmesinde her zaman Kanunda ortaya konulan genel ilkelere uygun davranılmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler şunlardır:a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,ç. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,d. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Peki Bu Kanuna Uyum Sağlanmaz İse Firmalar ve Kişiler Hangi Yaptırımlar ile Karşılaşır ?

KVKK’YA AYKIRILIK DURUMUNDA, TÜRK CEZA KANUNU VE KABAHATLAR KANUNU KAPSAMINDA YAPTIRIMLAR UYGULANIR.BU NOKTADA KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA SAYILAN YAPTIRIMLAR ŞİRKETLERE YÖNELİK,CEZA KANUNU KAPSAMINDA SAYILAN YAPTIRIMLAR İSE KİŞİLERE YÖNELİK OLARAK TATBİK EDİLECEKTİR.(ŞİRKETLERİN CEZAİ EHLİYETİ YOKTUR).ŞİRKET ÇALIŞANI TARAFINDAN CEZA KANUNUNA AYKIRI BİR KVVK SUÇU İŞLENDİĞİNDE, MAĞDURDA OLUŞACAK MADDİ VE MANEVİ ZARARDAN, SUÇU İŞLEYEN ÇALIŞAN İLE BİRLİKTE ŞİRKET MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAKTIR

ÖRNEK:1 Basit Bir Şikayet Sonucu Oluşabilecek Mahkeme Masrafları

Bir çalışanın bir müşteriye KVKK ya göre suç işlemesi sonucu ceza davası açılmış müşteri tarafından kazanılmış, daha sonra yine müşteri tarafından maddi manevi tazminat davası açılmıştır. Tazminat davası sonucunda 500 TL maddi, 500 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.Yukarıda açıklandığı gibi, minimum tutarda bir dava iki dava açılmış ve müşteri tarafından kazanılmıştır. Şimdi davalıların yani şirket ve şahısın karşılaşacağı mahkeme masraflarını hesaplayalım.-3.400 TL karşı vekalet ücreti (Asliye Ceza Mahkemesi için)-510 TL icra vekalet ücreti-200 TL icra masrafı-1.000 TL maddi-manevi tazminat-3.400 TL karşı vekalet ücreti ( Asliye Hukuk Mahkemesi için)-1.000 TL harç, resim , gider avansı-660 TL icra vekalet ücreti-300 tl icra masrafıTOPLAM : 10.470 TL ( En basit KVKK uyuşmazlığı sonucu oluşacak külfet.Not: Kesilecek idari para cezası hariç)

ÖRNEK:2

A firmasında çalışmakta olan bir işçi firma müşterilerinden Ahmet’in numarasını kvkk hükümlerine aykırı olarak kaydeder. BU İŞÇİ 1 YIL SONRA İŞTEN ÇIKAR VE B Firmasında işe başlar. B FİRMASINDA İKEN İLGİLİ MÜŞTERİYİ ARAYARAK, ARTIK A FİRMASI İLE DEĞİL B FİRMASI ile çalışmasını teklif eder. MÜŞTERİ SİNİRLENEREK NUMARASINI Nereden ALDIĞINI SORAR. BU SORUSUNA İŞÇİ A FİRMASINDA ÇALIŞIRKEN Numaranızı KAYDETMİŞTİM cevabı verir. BUNUN ÜZERİNE SİNİRLENEN MÜŞTERİ A FİRMASINI ŞİKAYET EDER.Bu noktada mersin KVKK avukatı danışmanlığı almamış firma ne ile karşılaşır

KVKK yükümlülüklerini yerine getirmediği için 5.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezasına çarptırılır. Buna ek olarak, müşteri tarafından açılan tazminat davasında müşteriye tazminat ödemek zorunda kalır.KVKK danışmanlığı almış firma ilgili durumu nasıl önleyebilir ?Mersin KVKK avukatı danışmanlığı almış firma, iş sözleşmelerinde yapılan değişiklik ile ilgili para cezasını ödemekten kurtulur. Sorunun çözümü için kısa bir örnek olarak iş sözleşmelerine şöyle bir madde eklenmesi gerekmektedir :İşçi ile yapılan iş akdinin sonlanması durumunda, iş ile ilgili edinilen bilgiler KVKK hükümleri uyarınca gizli bilgidir. Bu bilgilerin hukuka aykırı olarak başkalarına aktarılması durumunda işveren sorumlu değildir.

ÖRNEK:3

A firması orta ölçekli bir firma olup sunduğu hizmet gereği müşterilerinin kişisel verilerini işlemektedir. KVKK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ BİR ŞİRKET OLAN A FİRMASINDA HIRSIZLIK GERÇEKLEŞMESİ SONUCU MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN BULUNDUĞU HARD DİSKLER DE ÇALINMIŞTIR. İlgili firma şikayette bulunmasına rağmen hırsızlar tarafından müşteri bilgileri internet ortamında yayınlanmıştır. Bu noktada a firması ne gibi sorunlar ile karşılaşacaktır?

Açılacak olan ceza davasında, A firması tüzel kişiliğinin cezai sorumluluğu olmadığı için TCK kapsamında cezai bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. Fakat çalınan bilgilerin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği için 15.000 TL den 1.000.000 TL ye kadar idari para cezasına çarptırılacaktır.
Ayrıca kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olması ve sanal ortamda ifşa edilmesi sebebiyle müşterileri tarafından açılacak olan maddi ve manevi tazminat davasında ise ağır müeyyideler ile karşılaşacaktır.

ÖRNEK:4

Araç satış firması olan A tüzel kişiliği, kvkk kapsamında gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Araç satışı için gerekli olan bilgileri müşterilerinden elde ederek kanuna aykırı olarak depolar. A firmasına bünyesinde bulunan sigorta aracılık firması ile de müşterilerinin telefona numaralarını paylaşarak araç satışı yapılan kişilere zmts, kasko gibi teklifler sunar. Müşterilerden b kanuna aykırı şekilde kendisine ulaşılması sebebiyle şikayette bulunur.
Bu nokta da KVKK danışmanlığı almamış firma ne ile karşılaşır ?

KVKK kapsamında telefon numaraları da birer kişisel veridir. Bu sebeplerle elde edilmeleri, depolanmaları, aktarılmaları hukuka uygun ve açık rızaya dayalı olmalıdır. A firması ve bünyesinde bulunan aracı firma ilgili tüm işleme faaliyetlerini hukuka aykırı olarak gerçekleştirmiştir. Bu sebepler ile 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılacaklardır. Ayrıca maddi ve manevi zarara uğrayan müşterilerine karşı da tazminat ödemek zorunda kalabilmeleri ihtimal dahilindedir.

KVKK danışmanlığı almış firma ilgili durumu nasıl önleyebilir ?
Araç satış sözleşmeleri KVKK’ya uygun düzenlenen firma, sözleşmelerine eklediği madde ile, müşterilerine rahatça teklifte bulunabilme, bilgilerini paylaşabilme imkanına sahip olur. Bu sayede de maddi yaptırımlardan kurtulmuş olacaktır.

ÖRNEK:5

A firması, kendisine karşı fazla mesai talepli açılan iş davalarında yüksek oranda kaybetmektedir. Firma sahibi çalışanlarının mesailerinin ispat edilebilmesi amacıyla parmak okuyucu sisteme geçmiştir. Sisteme geçildikten sonra başka bir işçi işten ayrılarak fazla mesai ücretinin ödenmesine ilişkin olarak dava açmıştır. firma sahibi de ilgili parmak izi okuyucu sistem kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmuştur.

KVKK danışmanlığı almamış bir firma ilgili durumda ne ile karşılaşır ?Parmak izi de bir kişisel veridir. Elde edilmesi, depolanması ve paylaşılması yalnızca KVKK’ ya uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Senaryomuzda ilgili firma KVKK’ya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve işçisinin parmak izinin rızası dahilinde alındığına dair herhangi bir belge bulundurmamıştır. Bu sebepler ile mahkeme tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen kişisel veri bir delil olarak kabul edilmeyecektir. İş davasını kazanan işçi ayrıca firmaya karşı şikayette bulunabilecek maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir.KVKK danışmanlık hizmeti sayesinde firmaların sadece müşterileri ile değil çalışanları ile de imzalamış olduğu sözleşmeler yeniden düzenlenir. Müşteriler ve çalışanların kişisel verileri kanuna uygun elde edilir, depolanır, aktarılır ve yok edilir.

PEKİ KİŞİSEL VERİ NEDİR ?

Kişisel veri; kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu verilere örnek olarak kişinin doğum tarihi, yeri, yaşı ve fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal sair özellikleri gösterilebilir.

MERSİN KVKK AVUKATI KİMDİR ?

Mersin KVKK avukatı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca çalışma yapan, bu konuda uzmanlaşmış avukattır. Hukuk büromuz yenilikçi, çağdaş zihniyeti sayesinde Mersin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avukatı olarak çalışmalarını her geçen gün arttırmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN ŞİRKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR ?

İlgili kanun 7 NİSAN 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun yürürlüğe girdikten sonra şirketler açısından bir takım yükümlülükler getirmiştir.

İlgili kanuna göre bir kişisel verinin şirketler tarafından işlenebilmesi için, kişinin açık rızası gerekmektedir. Bu nokta da, müşterilerinin açık rızası olmadan bir kişisel veriyi depolayan, saklayan, başkasına aktaran kişi ve kurumlara karşı adli ve idari cezalar öngörülmüştür. Bu cezalardan ilgili eylemi yapan çalışanlar cezai olarak, ilgili suçu işleyen kişinin çalıştığı kurum/firma ise hukuki olarak sorumlu olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HANGİ ŞİRKETLER İÇİN DAHA ÇOK ÖNEMLİDİR ?

KVKK tüm şirketler için önemli olmakla birlikte, 50 üzerinde çalışanı olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00-TL üzeri olan şirketlere ek yükümlülükler getirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU İHLAL EDEN KİŞİLER VE KURUMLAR HANGİ CEZALAR İLE KARŞI KARŞIYADIR ?

1) Türk Ceza Kanunu Kapsamında ;

Aşağıda eylemleri işleyen kişiler cezalandırılır. Tüzel kişilerin yani şirketlerin ceza ehliyeti olmadığından ilgili suçlardan cezalandırılmazlar. Fakat ilgili suç sonucu oluşan maddi ve manevi zararlardan şirketler ve suçu işleyen kişiler müteselsilen sorumludur.

a)Verileri Kaydeden Kişi Hakkında Uygulanacak Ceza:

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden kişiye ; TCK 135. Madde uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. (Yani üst sınırdan bir ceza verilecek olursa, ilgili suçun cezası 4,5 yıla kadar çıkabilecektir.)

b)Kaydedilmiş Verileri Başkasına Veren ve Ele Geçirenin Hakkında Uygulanacak Ceza:

Kaydedilmiş verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yada hukuka aykırı olarak ele geçiren kişiye; TCK 136. Madde uyarınca 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir.

c) (Nitelikli Hal)Eğer verileri kaydeden, başkasına veren ve ele geçiren kişi aşağıda ki özelliklere sahip ise, cezası yarı oranında artırılacaktır.

– Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle suçu işlediyse,- Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle suçu işlediyse.

d) Verileri Yok Etmeyen Kişi Hakkında Uygulanacak Ceza:

Kaydedilmiş verileri kanunların belirlediği süreler geçmiş olmasına karşın verileri yok etmeyen kişiye; TCK 138. Madde uyarınca 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

2. Kabahatlar Kanunu Kapsamında ;

Aşağıda ki eylemleri işleyen kişilere kabahatler kanunu uyarınca idari para cezası kesilir. İlgili cezadan hem kabahati bizzat işleyen kişiler, hem de tüzel kişiler yani şirketler sorumludur. Zarar gören kişilerin maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır.

a)Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Şirket ve Kişilere Uygulanacak Ceza:

5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

b)Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza:

15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

c)Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza:

25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

d)Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edenler Hakkında Uygulanacak Ceza:

20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

KVKK KANUNA UYUM NOKTASINDA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR ?

-KVKK kapsamında firmaların tabi olduğu yükümlülükler tespit ve analiz edilir.

-Veri kayıt sistemi oluşturulur, IT departmanları ile gereken işbirliği sağlanır.

-Kayıt sistemi mevcut ise, yeni yasaya uyumlu hale getirtilir.

-Firmaların kullandığı mevcut sözleşmeler KVKK’ya uygun olacak şekilde revize edilir.

-KVKK kapsamında ki yükümlülüklere tam uyum sağlanması amacıyla, veri sorumlusu bünyesinde ki ilgili tüm departmanlara (hukuk, insan kaynakları, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimleri verilir.

KVKK EĞİTİMİ VE HİZMETİNİN AMACI NEDİR ?

İlgili hizmetin amacı, henüz doğmamış cezai ve maddi sorumlulukların önüne geçmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara