Maaş Haczi Müzekkere Örneği

Bugünkü yazımızda icra müdürlüğüne maaş haczi talebi dilekçesi ve maaş haczi müzekkere örneğini paylaşacağız. Maaş Haczi Müzekkere Örneği; bir icra dosyasında alacaklının borçlu çalışıyor ise maaşına haciz koyma olanağı tanıyan müzekkere türüdür. Bu müzekkere ile alacaklı borçlunun maaşına haciz koyar. İcra İflas Kanununa göre maaşın en fazla 4/1 e haciz konabilmektedir. Maaş haczi koymak isteyen alacaklı Maaş Haczi Müzekkere Örneği hazırlayarak icra dairesine sunar. İcra dairesi maaş haczi talebini inceler. Talep doğru ise maaşa haciz konulması için borçlunun çalıştığı yere müzekkere yollar.

Maaş haczi müzekkere örneği doğru ise, müzekkereyi alan işveren maaştan kesinti yapıp icra dairesine yollar. Talep yanlış ise yada maaş haczi istenen işçi artık o işyerinde çalışmıyor ise İşten Çıkmış İşçi İçin Gelen Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap dilekçesi hazırlar ve icra dairesine bildirir. Maaş haczi müzekkeresine 89/1 ihbarnamesi de denmektedir. İcra hukuku alanına girmektedir ve konusunda uzman bir mersin icra avukatı tarafından hazırlanmalıdır.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, ilamlı ya da ilamsız takip başlatılması neticesinde; borçlunun ödeme yapmaktan kaçınması ve aynı zamanda borca itiraz etmemesi ile birlikte takibin kesinleştirilmesi akabinde başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem ile alacak miktarını takibe konu eden alacaklının alacağına kavuşması amaçlanmaktadır.

İİK 83. Maddesinde “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.” Denilmekle, borçlunun icra dosyasına ödeme yapmaması halinde maaşına haciz konulabileceği düzenlenmiştir. 

Maaş haczi talebi takibin başlatıldığı icra dosyasına sunulacak bir dilekçe ile talep edilebilecektir. Borçlunun,  talep tarihi itibari ile çalışmış olduğu kuruma “ maaş haciz müzekkeresi” gönderilmesi talebi neticesinde, ilgili icra dairesi tarafından yazılan maaş haciz müzekkeresi borçlunun çalışmakta olduğu kuruma tebliğ edilecektir. İlgili kurum tarafından icra dosyasına süresi içerisinde cevap verilerek; borçlunun maaşından her ay ¼ oranında kesinti yapılacağının belirtilmesi akabinde borçlunun maaşına haciz konulmuş olur. Söz konusu haciz alacaklı tarafın talebi olmadan ya da borç miktarı tamamı ile ödenmeden ortadan kalkmayacak olup;  her ay düzenli olarak icra dosyasına ilgili kurum tarafından ödenecektir. 

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi Örneği

Borçlunun maaş haczi talebi olmadan, icra dairesi kendiliğinden haciz işlemlerine başlamayacaktır. Bu sebeple maaş haczi tesisi amacıyla öncelikli olarak alacaklının / vekilinin ilgili icra dairesine maaş haczi talebini içerir dilekçe sunması gerekecektir. 

MERSİN ….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 2023/…, E.

AÇIKLAMALAR : 

Yukarıda esas numarası yazılı takip dosyası kapsamında borçlu bulunan ( T.C. kimlik numarası ) …. İsimli şahsın UYAP sistemi üzerinden SGK sorgusunun yapılmasını, sorgu sonucu çalışmakta olduğu bir işyeri mevcut ise daireniz tarafından güncel dosya kapak hesabının yapılarak maaş haciz müzekkeresi hazırlanmasını ve ilgili işyerine maaş haciz müzekkeresinin tebliğ edilmesini talep ederiz. XX/XX/2023

Alacaklı Vekili

Av. Tunç Sudi Tol

Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği

Alacaklı veya vekili tarafından icra takip dosyasına sunulan maaş haczi talebi neticesinde; icra dairesi tarafından maaş haciz müzekkeresi düzenlenecektir. Düzenlenen maaş haciz müzekkeresi borçlunun çalışmakta olduğu kuruma tebliğ edilecektir. 

MERSİN … İCRA DAİRESİ 2023/…. ESAS

…. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

( Borçlunun Çalışmakta Olduğu İşyerinin Unvanı)

ALACAKLI : İsim- Soy İsim, T.C Kimlik Numarası

ADRESİ :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol

ADRESİ : İhsaniye Mah. Zeytinlibahçe Cad. 4901 Sok. No:23 Profit İş Mrkz. Kat:15 Daire:136- 137 Akdeniz / MERSİN

BORÇLU : İsim- Soy İsim, T.C Kimlik Numarası

ADRESİ : 

BORÇ MİKTARI : …. TL. ( FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ )

Yukarıda dosya numarası ve bilgileri belirtilen takipte adı geçen borçlunun nezdinizden almakta olduğu maaşı üzerine haciz konulmasına karar verilmiştir. Karar gereğince;  

1- Borçlunun maaş veya ücretinden ilk aydan itibaren birikmiş borcu olan …. TL.’lik kısmı için borçlunun maaşının en az “1/4 Oranında Kesinti Yapılması “,  

2- Borçluya maaş veya ücreti dışında yapılacak her türlü ödemelerden (İkramiye, Prim, vb.)1/4 ünün ve Emekli olması halinde EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN ve TAZMİNATININ TAMAMININ Borç bitinceye kadar Kesilerek gönderilmesi,  

3- Borçlunun nezdinizdeki ilişik veya memuriyetinde vuku bulacak değişikliklerin (Atama, Emeklilik, İş Akdinin Feshi vb…) Zaman Kaybedilmeksizin bildirilmesi;   

4-Borçlunun maaş veya ücretinde daha önceden hacizler bulunuyor ise sıra durumu ve kesinti miktarını belirtir ayrıntılı Takyidat Listesi’nin çıkarılarak gönderilmesi,   

5- Yazımızın iş yerinize intikal ettiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili cevapların dosyamıza bildirilmesi,  Yapılacak kesintilerin en kısa sürede Mersin … Müdürlüğünün MERSİN VAKIFLAR BANKASI MERSİN ŞUBESİ … İBAN NUMARALI hesabına mutlaka DOSYA NUMARASI yazılmak suretiyle gönderilmesi,  

İşlemlerin ifası, aksi halde İcra İflas Kanunu’nun 355., 356., 357. Maddeleri uyarınca görevini yerine getirmeyen veya geciktiren personel hakkında suç duyurusunda bulunulacağının ve bahse konu borcun sorumlulardan tahsil edilebileceğinin bilinmesi hususu ile neticeden Müdürlüğümüz İcra Dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

İcra Müdür Yardımcısı

Sonuç olarak; maaş haczi talebi ve maaş haczi müzekkeresi ile borçlunun maaşı üzerinde haciz konulur. Alacaklı alacağına kavuşmasına yarayan haciz türüdür. Maaş haczi hakkında daha detaylı bilgi için icra avukatlarından destek alabilirsiniz. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara