Medya Danışmanlığı Sözleşmesi Örneği

Paylaştığımız sözleşme medya veya sosyal medya danışmanlığı sözleşmesi örneğidir. Sözleşme örnek olup her ihtiyaca göre özel olarak hazırlanmalıdır. Bu nokta da sözleşme hazırlanması konusunda uzman bir sözleşmeler hukuku avukatından destek almak gerekmektedir.

Medya Danışmanlığı Sözleşmesi

Aşağıda paylaşılan sözleşme medya şirketlerinin konser, ödül gecesi vb. işlerde kullanabileceği örnek bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu uyarınca sözleşmelerde sözleşme maddelerini özgürce ve serbestçe belirleme kuralı vardır. Bu kurala uyarak taraflar sözleşmenin şartlarını özgürce değiştirebilirler.

Medya Danışmanlığı Sözleşmesi Örneği

MEDYA DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları:

1. Konu, Kapsam ve Amaç

Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları ile müşterinin nam ve hesabına yapılacak sponsorluk sözleşmelerinin şekil ve koşullarının konusunu oluşturur. Sözleşmenin amacı müşteriye marka değerini arttırmak ve tanıtımını yapmaktır.

2. Tarafların Yükümlülükleri

Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması

Müşteri ürün veya hizmeti hakkında Ajans’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

4. Gizlilik

Dijital Ajans, Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de Ajans tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Ajansın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5. Ajans Hizmetleri

5.1 Ajans müşterinin markasına ait reklam ve tanıtım faaliyetlerini yönetir,

5.2. Ajans müşterinin sponsorluk sözleşmesi kurmasında yardımcı olur.

5.3. Müşteri, Ajansa markasının tanıtımı için ücretli sponsorluk sözleşmesi yapabilmesi adına 3.şahıs ve şirketlerle kendi nam ve hesabına görüşebilme yetkisi vermiştir.İşbu yetkiye imza yetkisi dahil değildir.

6. Ajans Komisyon Ücreti, Hizmet Ücreti ve Diğer Tüm Ücretlerin Kapsamı ve Uygulaması

6.1 Müşteri’nin Ajans’sa madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tutar : Aylık 3.000 TL + KDV

6.2 6.1 de ki ücrete sözleşme imza tarihinden sonraki her yıl %15 zam yapılacaktır.

6.3. Madde 6.1 kapsamındaki ödeme her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir.

6.4. Müşteri tarafından 6.1’deki ödemenin 5 iş günü içinde ödeme yapılmaması durumunda, Ajans sözleşmeyi, gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin tek taraflı feshedebilecektir. Ödemenin geç yapılması veyahut hiç yapılmaması durumunda ilgili ücrete aylık ticari faiz uygulanacaktır.

6.5. Proje bazlı çalışmalar ve sponsorluk ücretleri taraflarla ayrıca ücretlendirilecektir.

6.6 Reklam, afiş gibi tanıtım hizmetleri için harcanacak tüm masraflar 6.1’deki ücrete dahil değildir. Bu tür masraflar müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

6.7 Müşterinin bütçe açığı 2021 yılı için 500.000 Dolar olarak belirlenmiş olup sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen gelir ile bütçe açığı kapanana kadar Ajans tarafından aracılık ve referans edilerek bulunan sponsorluk sözleşmelerinden elde edilecek nakden ve madden ödemelerden, Müşteri Ajansa sözleşme bedelinin %15’ini nakden komisyon ücreti olarak ödeyecektir. 2021 yılı için 500.000 Dolarlık bütçe açığı, yapılan sponsorluk sözleşmeleri ile kapandığı taktirde bundan sonra Ajans tarafından aracılık ve referans edilerek bulunan sponsorluk sözleşmelerinden elde edilecek nakden ve madden ödemelerden, Müşteri Ajansa sözleşme bedelinin %50’sini nakden komisyon ücreti olarak ödeyecektir. Takip eden yıllar için her yıl bütçe açığı dolar üzerinden hesap edilecek ve mart ayının sonunda Ajansa bildirilecektir. Takip edilen yıllarda da sponsorluk sözleşmelerinde komisyon ücreti bütçe açığı kapanana kadar %15, kapandıktan sonra %50 olarak uygulanacaktır. Bu ödemeler için herhangi bir ihtara gerek olmayıp Müşteri tarafından Ajansa 3 iş günü içinde ödenecektir. Komisyon ücreti müşteri ve sponsor veren arasında kurulan sözleşme ile muaccel hale gelecektir.

6.8.Ajansa 6.7. maddeye göre yapılacak ödemeler sözleşme tarihinden 5 iş günü içinde ajansa müşteri tarafından derhal yapılacaktır. Ödemenin yapılması için herhangi bir bildirime gerek olmayıp, ödemenin geç yapılması veyahut hiç yapılmaması durumunda ilgili ücrete aylık ticari faiz uygulanacaktır.

7. Yasalar Karşısında Sorumluluk Ajans’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

8. Deliller

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Ajans’ın ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

9.Tebligat

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

10. Sözleşme’nin Sona Ermesi ve Erdirilmesi

10.1. İşbu Sözleşme ____/____/_______ tarihinden itibaren 1 yıllık olarak hazırlanmıştır. Bitiminden 90 (doksan) gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.

10.2. Taraflar, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeyi fesih edemeyecektir.

10.3. Taraflar 1 yıllık sözleşme süresi dolduktan sonra sözleşmeyi 90(doksan) günlük ihbar öneline uymak kaydıyla her zaman fesih edebilecektir.

10.4. Sözleşmenin feshi hallerinde fesih ihbarı taraflara tebliğ olduktan 90(doksan) gün sonra hüküm doğuracak olup, hüküm doğurma tarihine kadar imzalanmış fakat ödemesi alınmamış sponsorluk sözleşmeleri mevcut olması halinde, bu sözleşmelerin komisyon ücreti 6.7. maddeye göre Müşteri tarafından Ajansa derhal ödenecektir.

10.5.Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dâhildir.

11. Fesih İçin Haklı Sebepler

11.1. 2. Maddede ki yükümlülüklere aykırı davranılması halinde taraflar sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilecektir.

11.2. Taraflar gayri faal, aciz duruma düşmeleri veya aleyhlerine iflas talebinde bulunulması halinde karşı taraf sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilecektir.

11.3. Müşterinin ödemeleri geciktirmesi veyahut ödemeden imtina etmesi halinde Ajans sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilecektir.

11.4. Müşterinin 6.7. maddedeki komisyon ücretini ödememeye yönelik davranışlarda bulunması halinde Ajans sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilecektir.

11.5. Müşterinin Ajansa sponsorluk sözleşmelerin ödeyeceği komisyon ücretini azaltmak adına bütçe açığını arttırmaya yönelik davranışlarda bulunması halinde, veyahut bütçe açığı miktarı konusunda gerçek olmayan beyanlarda bulunması halinde Ajans sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilecektir.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

12.1.İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.2.Tarafların karşılıklı rıza dayalı olarak hazırlanan 11 maddelik işbu Sözleşme ___/___/______ tarihinde oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ AJANS

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara