Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi Örneği

Mirasın hükmen reddi, mirasın reddetme süresini kaçıran kişiler için öngörülen mirası reddetme davasıdır. 

Mirasın Hükmen Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın hükmen reddi davası için miras bırakanın ölüm anında borçlarını ödemekten aciz olması ve bu durumun açıkça tespiti edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca mirasçıların ise terekeyi sahiplenecek herhangi bir davranışta bulunmaması gerekmektedir. Mirasın hükmen reddi davasına bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Davacı davada terekenin borca batık olduğunu ispat ile mükelleftir. İcra ve haciz işlemlerinin durmasını isteyen davacı reddi miras davasına bakmakla görevli mahkemeden dava sonuna kadar icra ve haciz işlemlerinin durmasını talep edebilmektedir. Bugün ki yazımızda mirasın hükmen reddi davasına ilişkin örnek dava dilekçesi paylaşacağız. İlgili davalar çok teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir miras avukatından destek alınması gerekmektedir. Normal mirasın reddi davası gibi tek dilekçe ile bitirilebilecek davalardan değildir. İlgili davanın sebebi vergi borçları olabileceği gibi şahıs borçları da olabilmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir taleplidir.

DAVACILAR :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

Adres antettedir.

DAVALILAR : 1- ………. Vergi Dairesi ,2- …………. Vergi Dairesi

MURİS :

KONU : Terekenin borca batık olduğunun tespiti ve mirasın hükmen reddi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

Muris ……….. müvekkilimizin babası olup 03.05.2014 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil 21 yaşında olup hayata yeni atılan genç hanımdır. Murisin vefatından ardından geriye 4 adet mirasçısı kalmıştır. Murisin vefat tarihi itibariyle terekesinde bilinen herhangi bir mal varlığı yoktur. Terekenin borca batık olduğu ise müvekkilin banka hesaplarına aşağıda bahsedeceğimiz Vergi Daireleri tarafından koyulan bloke ile öğrenilmiştir.

Müvekkilin banka hesaplarına murise ait şirketlere ait vergi borcu ile şahsi vergi borçları sebebiyle yüklü miktarda haciz gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir. Şuan için bilinen Murise ait şirketler

“……… Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ve “……….. Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’dir.-…………isimli şirket Tarsus …….. vergi dairesine bağlı, -…………. isimli şirket Tarsus .Vergi Dair………….esine bağlıdır.

-Şahsi vergi borcu ise Tarsus . ……. vergi dairesine bağlıdır. Bu borçlara ilişkin evrakları ekte sunuyoruz.

Murisin bıraktığı terekede yukarıda açıklandığı gibi hiç aktif olmadığı gibi yapılan takiple de borca batık olduğu öğrenilmiştir. Müvekkil işbu borçtan haberdar olmadığı için mirasın reddi davası açmamıştır. Terekenin vergi borçları nedeniyle batık olduğunun öğrenilmesi sebebiyle işbu mirasın hükmen reddi davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

Ayrıca alacaklıların haciz işlemine geçip geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşatmaması adına muaccel olan ve olacak olan borçlara ilişkin teminatsız olarak İhtiyati Tedbir kararı verilmesini, ayrıca ilgili Vergi Dairelerine müzekkere yazılarak borçların tahsilinin dava sonuna kadar ” Tedbir Olarak Durdurulmasına” karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK, ilgili yasal mevzuat

DELİLLER :Vergi dairesine yapılacak borç sorgulaması ve borç kayıtları, ticaret sicil kayıtları, murise ait taşınır ve taşınmaz mal varlığı sorgulaması, nüfus kayıt sureti, veraset ilamı, tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak sebeplerle, öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulünü, yargılama yapılarak murise ait terekenin borca batık olduğunun tespit edilerek müvekkilim yönünden mirasın hükmen reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederim. 25.05.2021

Ekler :

1- Vergi borçlarına ilişkin evraklar

2- Noter onaylı vekaletnameler

Davacılar Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara