Motosiklet Kiralama Sözleşmesi

Motosiklet kiralama sözleşmesi teknik bir sözleşmedir. Kiralayan ve kiralanın hakkında hukuki hak ve yükümlülükleri içerir. Sözleşme hazırlanması teknik bir işlem olup sözleşme hazırlanması için mersin avukat olarak hukuk bürolarından destek alabilirsiniz.

Motosiklet Kiralamak İçin Ne Gerekli?

Motosiklet kiralama sözleşmesinin oluşması için iki taraf arasında kiralama koşullarının belirlenmesi ve bu koşulların taraflarca kabul edilmesi gerekir. Bu sözleşmede yer alması gereken temel bilgiler şöyle olmalıdır:

 • Kiracı ve kiralayan tarafların kimlik bilgileri olmalıdır. 
 • Kiralanan motosikletin özellikleri, motor numarası olmalıdır. 
 • Kiralama süresi ve ücreti sözleşmede belirtilmelidir. 
 • Kiralama koşullarının sonuçları sözleşmede belirtilmelidir. 

Ayrıca bunların yanında:

 • Kiracının yaş sınırı ve ehliyet durumu yazılmalıdır. 
 • Kiralanan motosikletin sigorta durumu yazılmalıdır. 
 • Kiralama süresindeki kilometre sınırı yazılmalıdır. 
 • Kiracının motosikleti nasıl kullanacağı yazılmalıdır. 
 • Kiracının motosikleti kullanırken uyması gereken kurallar yazılmalıdır.. 
 • Kiracının motosikleti iade ederken yapması gereken işlemler yazılmalıdır. 
 • Kiracının motosikleti iade ederken sorumlu olacağı hasarlar için gerekli maddeler yazılmalıdır. 

Motosiklet Kiralama Sözleşmesi Örneği 

1 : …………….. (Sözleşmede kısaca “MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ” Olarak Anılacaktır.)

Adresi :

2- : ………………. (Sözleşmede kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.)

Adresi :

Yukarıdaki adreslerde faaliyet göstermekte olan şirketler/şahıslar arasında işbu Kurumsal Motorlu Kara Nakil Araçları Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşme süresince ŞİRKET ve/veya personellerinin görevleri kapsamında talep edeceği kiralık araç hizmetlerinin karşılanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER 

3.1. İşbu araç kiralama sözleşmesi hükümlerinden ancak, ŞİRKET ve/veya personellerinin görevleri kapsamında yapacağı kiralamalarda yararlanılacaktır. ŞİRKET, işbu sözleşme kapsamında kiralama rezervasyonlarını, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ Kurumsal Modülünden, çağrı merkezi iletişim kanallarından veya şubelerden yapabilecektir. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, bahse konu iletişim kanallarını ŞİRKET’e haber vermek kaydıyla tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir.

3.2. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, ŞİRKET’in kiralama taleplerini, rezervasyon tarihindeki mevcut araç filosu imkanları çerçevesinde karşılamak için gerekli çabayı gösterecektir. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, rezervasyon sırasında yazılı olarak onaylamış olduğu aracı teslim tarihinde sağlayamaması halinde, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın takdirine bağlı olarak, daha üst grup bir aracı ek ücret talep etmeden veya daha alt grup bir aracı ise o aracın güncel kira fiyatı üzerinden ŞİRKET’e kiralamayı taahhüt eder.

3.3. İşbu sözleşme kapsamında talep edilecek kiralama hizmeti, aracı kullanacak olan ŞİRKET personelinin; ilgili MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ şubesinden İşbu Kiralama Sözleşmesi ve araç Teslim Formunu imzalayarak araç/araçları teslim alması suretiyle gerçekleştirilecektir. İşbu sözleşmede aksi kararlaştırılan hükümler haricinde, kiralama hizmeti ŞİRKET personeli tarafından imzalanacak olan Kira Sözleşmesi ve Araç Teslim Formunda belirtilen şartlara tabi olacaktır. ŞİRKET ve aracı kullanacak olan personeli, ŞİRKET ve/veya ŞİRKET personeli tarafından imza edilen işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda belirtilen tüm yükümlülük ve sorumluluklardan müştereken ve müteselsil olarak sorumludur.

3.4. ŞİRKET, aracı kullanacak kişi tarafından imzalanacak işbu Kira Sözleşmesi ve Araç Teslim Formu gibi belgelerin içinde yer alan tüm yükümlülük ve şartları şimdiden kabul eder. ŞİRKET, kendisi ve/veya personelinin işbu sözleşme, işbu Kira Sözleşmesi, Genel Koşullar ve Araç Teslim Formunda belirtilen hükümler ile mevzuata uymaması halinde oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve yasal sorumluluktan, personeli ile birlikte müştereken ve müteselsil olarak sorumludur.

3.5. Kiralanacak motorlu kara nakil araçlarının tüm yakıt, otopark, köprü, ogs/hgs ve otoyol geçiş giderleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer’leri ŞİRKET’e ait olup, ŞİRKET tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen cezalar ŞİRKET’e aittir. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi ŞİRKET mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. ŞİRKET, ogs/hgs, otoyol geçiş ve otopark giderleri ile trafik para cezalarına MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ tarafından itiraz edilmesini talep edemez, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz. Ayrıca MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, otopark,ogs, hgs, köprü, otoyol geçiş ücreti, trafik cezaları ve faiz ve ferilerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir.

3.6. ŞİRKET, Türkiye’de kiralanan araçların, yaş, geçerli sürücü belgesi ve yılı sınırlarına sahip personeli tarafından kullanılacağını ve ayrıca bu konuda ilgili personele bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, araç gruplarını ve sürücü yeterlilik kriterlerini sebep göstermeksizin ve tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, rezervasyon onaylanmış olsa dahi personelin sürücü yeterlilik kriterlerine uygun olmaması ve/veya uygunsuz hal ve hareketleri nedeni ile araç vermeme, rezervasyonu iptal etme ve kiralama yapmama hakkını saklı tutar.

3.7. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, kiralanacak aracın zorunlu mali mesuliyet trafik sigortasını yaptıracaktır. 

3.8. Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan “işleten” sıfatı ile “Araç İşleten Sorumluluğu”na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler ŞİRKET’e ait olup, araç/lar/ın üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan ŞİRKET, aracı kullanan personeli ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu sebeple MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları ŞİRKET ve personeli müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdür. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi ŞİRKET’in ve personelinin kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

3.9. Gerek diğer motorlu kara nakil araçlarına, gerekse üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil araçlarının karıştığı kazalar nedeniyle (zorunlu mali mesuliyet trafik sigorta poliçesinin ve kiralama işlemi esnasında bedeli ödenerek kira sözleşmesinde belirtilen güvencelerin kapsam veya limitleri dışında kalan haller) diğer motorlu kara nakil araçlarına ve üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel her türlü zarardan ŞİRKET ve personeli müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ŞİRKET ve personeli müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdür.

3.10. ŞİRKET, kiralanan araçların hiç bir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Sözleşmesi veAraç Teslim Formu üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını ve Kira Sözleşmesi ve Araç Teslim Formu’nda yer alan kurallara uyulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. ŞİRKET, kiralanan araç/araçların Türkiye sınırları dışına çıkartılmayacağını ve personelinin de bu hususlara riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak her türlü yasal ve mali sorumluluk ŞİRKET’e aittir. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın işbu sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı saklıdır.

3.12. ŞİRKET ve/veya ŞİRKET personeli kiralanan aracın herhangi bir nedenden dolayı hizmet dışı kalmasından ve sair nedenlerle doğacak iş kayıplarından ve zararlarından hiçbir şekilde MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’yı sorumlu tutamaz.

3.13. ŞİRKET, kiralanacak motosikletin MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ tarafından teslim edilmesi ve iade alınması sırasında MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ merkezinde hazır bulunacaktır. Motosikletler kontrol edilip ŞİRKET tarafından teslim alınacak ve kullanım süresinin bitiminde aynı yerde MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ  iade edilecektir. ŞİRKET, tutanaklarda belirtilecek Motosikleti teslim alma tarihi itibarıyla sağlam ve çalışır vaziyette teslim aldığını kabul ve beyan eder. ŞİRKET, motosikletleri kira süresi sonunda tüm malzemeleri ile birlikte tam olarak, eksiksiz, hasarsız, sağlam ve çalışır vaziyette MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ne iade etmekle yükümlüdür.  

MADDE 4- YÜKÜMLÜLÜKLER 

4.1. ŞİRKET, Sözleşme kapsamında kiraladığı Motosikletlerle ilgili olarak, kendisi ve ismini yazdırdığı kişiler dışında kimseye kullandırmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde oluşacak zararlardan ŞİRKET  sorumludur.     

4.2. Motosikletler, normal kullanım maksatlarının dışında eğitim, yarış, off road, ralli, vs.  amaçlarla kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde, ŞİRKET bu sebeple oluşabilecek tüm zarar ve kayıpları karşılamakla yükümlü olacaktır.  

4.3. Aracın kapasite ve üretim amacı dışında kullanılması, tümsek ve çukurlar gibi yol seviyesinden farklı yerlere vurması, arazide ve kumsalda kullanılması sonucu oluşacak tüm zararlar ile aracın motor veya diğer bölümlerine su girmesi sonucu oluşan hasarların sorumluluğu ŞİRKETE aittir.

4.4. Motosikletlere aşırı yükleme yapılamaz ve yük taşınamaz. Aksi takdirde, ŞİRKET bu  sebeple oluşabilecek tüm zarar ve kayıpları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

4.5. Motosikletler kullanıldığı tüm süreler boyunca; kask takılması, motosiklet ceketi  giyilmesi, diz ve bel koruması kullanılması,  Motosikletin dengesini bozacak yük ve ekler yüklenmemesi, sürücüleri tarafından alkollü halde kullanmaktan kaçınılması gibi gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle Motosiklette bulunan şahıs/şahısların  can ve mal emniyeti korunacaktır. Ayrıca, trafik kurallarına azami dikkat gösterilerek, üçüncü şahısların can ve mal emniyetine zarar getirebilecek her türlü davranıştan da kaçınılacaktır. ŞİRKET, Motosiklette bulunan diğer şahısların can veya malında zarar ya da kayıp oluşmasına sebebiyet vermesi durumunda, bundan ötürü doğacak her türlü zarar ve kaybı münhasıran tek başına karşılamakla sorumlu olacaktır. Bu sebeple MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ tarafından herhangi bir zarar üstlenilmek ya da ödeme yapılmak zorunda kalınması durumunda, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ söz konusu zararının tazmini konusunda ŞİRKET’e  rücu edecektir.  

4.6. ŞİRKET, Kira Süresi boyunca benzin giderini karşılamakla yükümlüdür. Motosikletlerin  depoları tam dolu olarak ŞİRKET’e teslim edilecek; ŞİRKET tarafından MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ne tam dolu depoyla iade edilecektir. Bu duruma aykırı davranılması durumunda ŞİRKET, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nin uğrayacağı zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder

4.7. Sözleşme süresince, Motosikletlerin bakım kitapçığında belirtilen km/zamanlarında  periyodik bakımları, orijinal parçalar kullanılmak suretiyle yalnızca  MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ bildirdiği servislerde yaptırılacaktır. Çekici ve bunun gibi servis hizmetleri ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, İŞVEREN ilk olarak MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ne bilgi verecek ve bu duruma ilişkin her türlü bilgi, belge ve faturayı derhal MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ne ibraz edecektir. Kiracı’nın kullanım kitapçığında belirtilen servisler dışında diğer herhangi bir serviste bakım ve onarım yaptırması, Motosikletlerin garantisinin sona ermesi sebebini teşkil edecektir. Kiracı, bu sebeple oluşabilecek tüm zarar ve kayıpları münhasıran karşılamakla yükümlü olacaktır.  

4.8. ŞİRKET, motosikleti kullanılmadığı her durumda kilitli tutmalıdır. ŞİRKET, kilitli tutulmamasından kaynaklanan zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.9. ŞİRKET, doğru ve uygun yakıt kullanıldığından emin olmalıdır. ŞİRKET doğru ve uygun yakıt kullanılmamasından kaynaklanan zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. ŞİRKET, lastik ve havalarını olması gereken düzeyde tutmalıdır. ŞİRKET lastik ve havalarını olması gereken düzeyde tutmasından doğan zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ŞİRKET, motosikleti ve hiçbir parçasını satamaz, kiralayamaz ya da elden çıkartamaz. ŞİRKET motosikletin ve bir parçasının kiralayandan habersiz satılmasından, kiralanmasından doğan zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.12. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nin Motosiklet içerisinde unutulan özel eşyalardan ötürü herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4.13.  ŞİRKET, kullanım hatasından dolayı oluşacak, sigortaların karşılamadığı hasarların tamir bedeli ile sigorta kapsamına girmeyen hasarlardan kaynaklı motosikleti kiraya veremediğimiz günlerin ücretlerini,( Standart günlük kira fiyatı fiyat üzerinden ücretlendirilecektir.)ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. ŞİRKET, motosikletin Emniyet güçleri tarafından herhangi bir sebep için alıkonulmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlar ve motosikleti kiraya veremediğimiz günlerin ücretlerini ödemeyi taahhüt eder.

4.15. ŞİRKET, motosikleti ilgili ofisimizin bulunduğu şehir yerleşim sınırları dışına teslim etmek ve teslim almak için ortaya çıkabilecek ücretlerden sorumludur.

4.16. ŞİRKET, Motosiklet herhangi bir şekilde kazaya karıştığı takdirde, gerekli sigorta ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için, alkol muayenesi raporu, kaza raporu, ehliyet fotokopisi, karşı tarafın ruhsat fotokopisi, karşı tarafın trafik sigorta poliçe fotokopisi, gibi belgeleri, kaza tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ne vereceğini taahhüt eder. ŞİRKET’in kusuru olsun olmasın, bu konuda ortaya çıkacak gecikmelerden ötürü sigorta şirketinden tahsilat yapılamaması ya da diğer herhangi bir zararın oluşması durumunda, tahsil edilemeyen tutar ya da zarar münhasıran ŞİRKET tarafından karşılanacaktır.

4.17. ŞİRKET, Motosikletin karıştığı kazalarda, zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi teminatını aşan ya da söz konusu teminat kapsamı dışında kalan durumlarda, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü talebin karşılanması konusunda münhasıran sorumlu olacaktır. ŞİRKET, kazaya sebebiyet verdiği üçüncü şahıslar tarafından MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ aleyhine dava ya da talep ikame edilmesi halinde, bu durum ihbar edilmemiş olsa dahi, mahkeme kararı ya da ödeme belgesinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde, bildirilen tutarın tamamını MOTOR KİRLAMA ŞİRKETİ’ne ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Kiracı, herhangi bir sebeple kendisi aleyhine dava açıldığı ya da talep ileri sürüldüğü takdirde, bunun sonucunda herhangi bir hukuki ya da cezai sorumlulukla karşılaştığı takdirde, münhasıran kendisinin sorumlu olacağını ve MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ne karşı hiçbir talep ileri sürmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.18. ŞİRKET, kazanın, motosiklet sözleşmesinde ismi yazan kişilerden biri tarafından kullanılırken gerçekleşmiş olması, kullanımı sırasında kesinlikle alkol alınmamış ve/veya uyuşturucu etkisi altında olunmaması için gerekli özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralananın tek taraflı olarak kazaya uğraması veya çalınması durumunda, (motosikletin) yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmış olması, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir. ŞİRKET bu konuda gerekli özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.19. ŞİRKET, kiralanan motosikletin çalınması durumunda ŞİRKET, motosiklet 45 gün içinde bulunursa motosikletin bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini, motosiklet bulunmazsa o günkü 0 kilometre satış bedelini ödemekle sorumludur.

MADDE 5- FİYATLANDIRMA ve ÖDEME ŞEKLİ

5.1. Kiralama bedeli aylık ……………… TL + KDV+STOPAJ’dır. İşbu ödeme her ayın 5’ine kadar tek parça olarak ödenecektir. 

5.2. Ödemelerin geç yapılması veyahut zamanında yapılmaması halinde sözleşme süresi içerisinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

5.2. Ayrıca ŞİRKET fesh edidlmiş olsa da işbu tutarları, kira bedellerini, tüm yakıt, otopark, köprü, ogs/hgs ve otoyol geçiş giderlerini, trafik para cezalarını ve kiralamadan kaynaklanan sair tüm bedelleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. ŞİRKET, kendisi ve/veya personeli tarafından işbu sözleşme kapsamında yapılacak olan kiralamalarda faturanın ŞİRKET ünvanına tanzim edilmesini kabul ve beyan eder.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESİH

6.1. İşbu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup 1 yıl olacak şekilde geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, sözleşmenin sona erme tarihinden en geç 15 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde, sözleşme fiyat, indirim oranları ve özel koşullar hariç, aynı koşullarda 1’er yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzar. 

Yeni döneme ilişkin uygulanacak kira fiyatı ve indirim oranları ile özel koşullar tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile işbu sözleşmeye ek olmak üzere imzalanacak ek protokol ile belirlenecektir. Tarafların kira fiyatı ve indirim oranları ile özel koşullarda mutabakat sağlayamaması durumunda Taraflardan herhangi biri işbu sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

6.2. ŞİRKET’in ve/veya personelinin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi veya kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullarda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi birine kısmen veya tamamen riayet etmemesi veya ŞİRKET’in ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya ŞİRKET veya personeli tarafından kira bedeli veya MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi veya kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

6.3. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, kira sözleşmesi ve genel koşulları haklı nedenle feshetmesi durumunda, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi de tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

6.4. İşbu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi durumunda, varsa yürürlükte olan Kira Sözleşmesi, Genel Koşullar ve Araç Teslim Formu/ları başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

6.5. İşbu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi veya sona ermesi durumunda ŞİRKET, kiralanan araçların fesih tarihinden itibaren en geç 6 saat içerisinde kira sözleşmesinde belirtilen yerde iadesini sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde ŞİRKET, hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın el koyarak teslim almasını şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. ŞİRKET kendisi ve personelinin, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın el koyma hakkını kullanması nedeniyle MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ŞİRKET, araçların iade edilmemesi halinde TCK 155 maddesi gereğince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

6.6.  Ayrıca 5.5 maddeye yer alan 6 saat içerisinde teslim kuralına uymayan ŞİRKET, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİNE 50.000 TL cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. İşbu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi durumunda MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, vadesi gelmemiş olsa dahi tüm kira bedelleri ve alacakları ile birlikte ayrıca uğradığı zararlarını ŞİRKET ve/veya aracı kullanan personellerden talep etmeye yetkilidir. ŞİRKET ve personeli, işbu tutarları derhal MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’ya ödemekle yükümlüdür. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, işbu tutarları herhangi bir izne veya bildirime gerek olmaksızın kredi kartının limitinin karşıladığı kısmını kredi kartından, kredi kartı limitinin karşılamadığı kalan kısmını da ŞİRKET’ten ve/veya aracı kullanan personellerden talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

MADDE 7- DEVİR ve TEMLİK YASAĞI

ŞİRKET, MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın yazılı onayını almadan işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ, işbu sözleşmeyi ve/veya sözleşmeden doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini ŞİRKET’in iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

MADDE 8- GİZLİLİK İLKESİ

MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ ve ŞİRKET işbu Sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü işbu Sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. ŞİRKET, personelleri tarafından da işbu gizlilik hükmüne uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın araç, marka, model, plaka, ŞİRKET, kullanıcı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. ŞİRKET, kendi ve/veya personelinin, bu hükme aykırı davranması durumunda MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ’nın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür.

MADDE 9- YETKİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmesi durumunda Mersin Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 10- DEĞİŞİKLİK

Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

MADDE 11- TEBLİGAT

Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 15 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 12- DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi TARAFLAR arasında eşit olarak ödenecektir.

MADDE 13- SON HÜKÜM

Gerek işbu sözleşme ile birlikte akdedilen gerekse işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra akdedilecek sözleşmeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, işbu sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

13 maddeden ibaret işbu Sözleşme bütün koşulları okunup müzakere edilerek xx/xx/xx tarihinde (2 ) asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

MOTOR KİRALAMA ŞİRKETİ ŞİRKET 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara