Ölen Kişinin Kredi Borcu Ne Olur?

Bugünkü “Ölen Kişinin Kredi Borcu Ne Olur” yazımızda ölümle kredi borcunun sonlanıp sonlanmayacağı, sigortanın hangi durumlarda kredi borcunu ödemekten kurtulacağına ilişkin bilgilendirme yapacağız.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Hayat Sigortası Tarafından Ödenir mi?

Ölen bir kişinin kredi borcu hayat sigortası yapılmış ise kural olarak sigorta şirketi tarafından ödenmelidir. İlgili ödeme doğrudan sigorta şirketinin bankaya ödemesi şeklinde yapılabilmektedir.

Kredi Borçlusu Ölünce Borç Sona Erer Mi?

Kredi borcu kredi borçlusunun ölümüyle sona ermez. Kredi borcu mirası kabul eden murisin mirasçılarına intikal etmektedir. Bu durumun tek istisnası mirası ret etmektir. Mirası ret eden mirasçı ölenin kredi borcundan sorumluluğu yoktur.

Hayat Sigortası Olması Durumunda Ölenin Kredi Borcu Ne Olur?

Hayat sigortası olması durumunda ölenin kredi borcu hayat sigortası tarafından karşılanması gerekmektedir. Tabi ki burada ki önemli husus hayat sigortasının yapılıp yapılmadığıdır. Fakat korkmaya gerek yok. Uygulamada banka ve diğer kurumlar kredi verirken hayat sigortasını zorunlu tutmaktadır.

Hayat Sigortası Olmasına Rağmen Sigorta Ödeme Yapmazsa Ne Olur?

Hayat sigortası yapılmış olmasına rağmen bazı durumlarda sigorta şirketleri ödeme yapmaktan imtina etmektedir. Bu durum hukuka uygun şekilde teminat dışı hallerden kaynaklanabileceği gibi hukuka aykırı olarak teminat dışı da sayılabilmektedir. Burada yapılması gereken sigorta hukukunda uzman bir avukattan destek almaktır. Teminat dışı hallere örnek olarak hasta bir kişinin hastalığını gizleyerek hayat sigortası yaptırması örnek gösterilebilmektedir. Böyle bir durumda sigorta şirketi ödeme yapmaktan imtina edecektir. Fakat burada önemli bir husus vardır. Tüm sigorta davalarında ispat yükü sigorta şirketine aittir. Yani sigorta yaptıran kişinin hasta olduğunu ve bunu gizlediğini ispat yükü sigorta şirketindedir. Bu sebeple teminat dışı haller kapsamında ödeme yapılmaması durumunda muhakkak dava açılması gerekmektedir. Açılacak davalarda büyük oranda başarı sağlanmaktadır.

Kredi Borcundan Ötürü Banka Mirasçılara Karşı Doğrudan Dava Açabilir Mi?

Sigorta şirketinin ödeme yapması için sigorta şirketine başvuru dilekçesi ile aşağıda ki belgelerin tam olarak sigorta şirketine verilmesi ve 15 gün beklenmesi gerekmektedir. 15 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonunda yada genel yetkili mahkemelerde dava açılması gerekmektedir. Hayat Sigortaları Vefat Tazminat Taleplerinde Talep Edilen Belgeler:

1) Beyan ve Talep Formu

2) Ölüm bir hastalık sebebiyle gerçekleşmiş ise hastane raporları, epikriz ve kati rapor.

3) Ölüm Belgesi

4) Veraset İlamı

5) Otopsi raporu, savcılık belgeleri, iddianame

6) Taraflara ait kimlik belgeleri ve hesap numarası

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Ölen bir kişinin kredi kartı borcu, ölümünden sonra genellikle kalan varlığından ödenir. Ancak, borcun tam olarak nasıl ele alınacağı, kişinin yaşadığı ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bazı ülkelerde, borç mirasçılara devredilebilir ve mirasçılar bu borcu ödemekle yükümlü olabilirler. Diğer yandan, bazı ülkelerde ise ölen kişinin borcu sadece ölüm tarihine kadar olan varlıkları ile sınırlı olabilir ve borç, varlıkların satılmasıyla ödenir. Bu durumda, borcun geri kalan kısmı genellikle tahsil edilemez. Kredi kartı borcuyla ilgili hukuki süreçler karmaşık olabilir ve mirasçılar için ciddi finansal sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, ölen bir kişinin kredi kartı borcuyla ilgili durumları değerlendirirken, yerel yasal düzenlemelere ve profesyonel hukuki tavsiyelere başvurmak önemlidir. Bu sayede, borcun uygun bir şekilde ele alınması ve mirasçıların haklarının korunması sağlanabilir.

Banka Ölenin Kredi Borcu İçin Doğrudan Mirasçılarına Gidebilir Mi?

Sigorta sözleşmesinde taraflar sırasıyla sigortalı, banka ve sigorta şirketidir. Tüketici burada sigorta yapılan, banka lehtar, poliçe düzenleyen ise sigorta firmasıdır. Poliçenin öncelikle doğrudan muhatabı bankadır. Rizikonun gerçekleşmesi hainde, bankanın teminat kapsamında bakiye alacağını, ilk olarak sigorta şirketinden alması gerekmektedir. Sigorta şirketi sigorta poliçesinin lehtarı konumunda bulunduğundan lehtar bankaya karşı tüketicinin ödemeden aciz olduğunu, veyahut hasta olduğunu ileri sürememektedir. Çünkü zaten sigorta sözleşmesini hazırlayan ve yapan sigorta firmasının kendisidir.

Borçlu Ölen Kişinin Borcunu Kim Öder?

Lehtar bankanın elinde hayat poliçesi gibi kolay şekilde alacağını tahsil etme imkanı bulunmaktadır. Bu imkan bulunurken, sigorta edilenin ödeme talebini geri çevirdiği şeklinde ki beyanı ile, poliçe limiti dışında kalan alacak için takip başlatması veya davacı olması Türk Medeni Kanunu uyarına 2. maddeye aykırılık oluşturacaktır. Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca da tüketici işlemi sayılan banka kredileri sebebiyle hayat sigortası yapılmış olması durumunda, bankanın poliçe limiti içinde kalan kredi miktarını öncelikle sözleşmeyi hazırlayan sigorta şirketinden tahsil etmesi gerekmektedir.

Hayat Sigortası Kimler Yaptırabilir?

Kanuni bir engel olmaması durumunda her Türk vatandaşı hayat sigortası yaptırabilmektedir. Yaptıramayacak kişileri de şöyle sıralamak mümkündür:

1) 18 yaşına ulaşmamış hukuki ehliyeti yaş sebebiyle olmayan kişiler

2) 70 yaşının üzerinde ölüm riski çok olan kişiler

Hayat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Ülkemizde 3 çeşit hayat sigortası bulunmaktadır. Bunlar Grup ve Bireysel Sigortalar, Tam koruma sigortaları ve Birikimli Hayat sigortaları ve teminat türüne göre hayat sigortalarıdır.

Ölen Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Yargıtay Kararları

Ölen kişinin kredi borcuna ilişkin bir çok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Burada önemli husus ispat noktasında ortaya çıkmaktadır. İspata yönelik bir çok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere ispat yükü sigorta şirketindedir. Bu ispat yazılı olabileceği gibi her türlü delille de olabilmektedir.

Konuyla ilgili emsal bir karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin verdiği bir karardır. İlgili karar “Kredi kullanan tüketici adına yapılan hayat sigortası poliçesi mevcutken, bankanın tüketicinin ölümü nedeniyle, tüketicinin mirasçılarından ödenmeyen bakiye kredi alacağının tahsili için dava açması veya icra takibi başlatması, sigorta hukukunun temel ilkelerine ve sigorta yapılmasının amacına aykırılık oluşturacağı gibi sigorta yapılmasına duyulan güven ve itimadı da zedeler. Bu nedenle banka alacağını öncelikle sigorta poliçesinden tahsil etmelidir” şeklindedir.

Ayrıca yine konuyla ilgili olmak üzere hayat sigortası yapılırken sigorta edilenin hastalığını gizlemesi durumudur. Bu konuda Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/17399 esas, 2018/6932 karar sayılı kararı önemlidir. Burada önemli bir hususa dikkat çekilmiştir. Bu husus gizlenen hastalık ile ölüm arasında ki illiyet bağıdır. Yargıtay eğer gizlenen hastalık ölüme sebebiyet vermediyse arada illiyet bağı olmadığından rizikonun teminat dışı kalamayacağına kanaat getirmiştir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara