Özel Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

Özel okul öğrenci kayıt sözleşmesi, bir özel okulun öğrencileri kabul ederken, öğrenci ve velileriyle yapmış olduğu resmi bir anlaşmayı düzenler. Bu sözleşme, öğrencinin ve velinin okulun kurallarına, politikalarına, ücretlendirme koşullarına ve diğer önemli hususlara uyum sağlamayı kabul ettiği bir belge olarak işlev görür. Bu sözleşmeler teknik sözleşmeler olup muhakkak mersin avukat olarak büromuz personelinden destek alınız. İşte özel okul öğrenci kayıt sözleşmesini hazırlarken dikkate almanız gereken önemli unsurlar:

1. Tarafların Tanımlanması: Sözleşme başlangıcında, öğrencinin tam adı, velisinin veya yasal vasisinin adı ve iletişim bilgileri gibi tarafların kimlik bilgileri açıkça belirtilmelidir.

2. Kayıt Koşulları: Sözleşmede, öğrencinin kaydının nasıl yapılacağı, kabul koşulları, kayıt ücreti veya depozito gibi ödemelerin nasıl yapılacağı gibi kayıt işlemi ile ilgili ayrıntılar bulunmalıdır.

3. Eğitim Ücretleri ve Ödeme Koşulları: Sözleşmede, öğrenim ücretleri, materyal ücretleri, yemek ücretleri veya diğer ek ücretler gibi ödeme koşulları, vade tarihleri, ödeme yöntemleri ve gecikme faizi gibi finansal hususlar net bir şekilde belirtilmelidir.

4. Eğitim Programı: Sözleşmede, sunulan eğitim programının detayları, müfredat, ders saatleri, sınavlar ve notlandırma sistemi gibi eğitimle ilgili konulara açıklık getirilmelidir.

5. Okul Kuralları ve Politikaları: Sözleşme, öğrencinin ve velinin, okulun kurallarına, disiplin politikalarına ve davranış kurallarına uymayı kabul ettiğini belirtmelidir.

6. Okulun Hakları ve Sorumlulukları: Sözleşmede, okulun öğrenciye sunacağı hizmetler, eğitim kalitesi, öğrenci güvenliği, öğrenci bilgilerinin gizliliği ve benzeri konularda okulun hakları ve sorumlulukları net bir şekilde ifade edilmelidir.

7. İptal ve Sonlandırma Koşulları: Sözleşme, öğrencinin veya velinin kaydı iptal etme veya sonlandırma koşullarını ve prosedürünü açıklamalıdır.

8. Özel Hükümler: Sözleşme, özel olarak belirlenmiş başka herhangi bir hüküm içerebilir. Örneğin, öğrenciye verilecek burslar veya özel gereksinimlere sahip öğrenciler için uygun düzenlemeler gibi.

9. İmza ve Tarih: Sözleşmenin sonunda, tarafların ve gerekliyse şahitlerin imzaları ve tarihleri yer almalıdır.


Bu sözleşme öğrenci, veli veya yasal vasinin ve okul yönetimi arasındaki ilişkiyi düzenler ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Yerel yasal düzenlemelere ve okul politikalarına uygunluğunu sağlamak için Sözleşmeler hukukunda uzman avukat ile iletişime geçerek yardım almanız önemlidir.

Özel Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesi Örneği

Madde 1- Taraflar
….. Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile ….. İli içerisindeki özel okulllarında İş Bu Kayıt Sözleşmesinin sonunda adı ve soyadı bulunan özel okulda öğrenim görmek isteyen öğrencinin velisi (Bundan sonra “Veli” olarak anılacaktır); Şirket tarafından veliye sunulan bu sözleşme konusu işlem ve hizmetlere aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda şirket ile veli anlaşmışlardır.

Madde 2- Tanımlar
Bu sözleşmede adı geçen;
Şirket              : ….. Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi,
Özel Okul        : Öğrencinin öğrenim görmek istediği ….. Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ne bağlı özel okulları,
Öğrenci          : ….. Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi.’nin bünyesinde faaliyet gösteren özel okullarda öğrenim görmek isteyen ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,
Veli               : Özel okulda öğrenim görmek isteyen öğrencinin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,
Mevzuat          : Özel okul içerisindeki her türlü faaliyetleri düzenleyen ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer yazıları, ifade eder.

Madde 3- Genel Esaslar
Şirket ile öğrenci ve velisi arasında yapılan bu sözleşmeye ait hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu mevzuat çerçevesinde verilecektir. Özel Okul Bünyesindeki her türlü faaliyet bu mevzuata uygun olarak sunulacaktır.

Madde 4- Öğrencinin kaydolduğu sınıfa ilişkin bilgiler kayıt esnasında verilecektir. Milli eğitim tarafından belirlenen eğitim öğretim süresi ve program öğrenciye duyurulacaktır.

Madde 5- Öğrencinin sınıfa ilişkin müfredat içeriği milli eğitimin belirleyeceği ana hatlar çerçevesinde özel okulca belirlenen program öğretim yılının başlamasıyla yürürlüğe girer.Öğrenci veya velisinin ilgili programın içeriğine müdahale hakkı yoktur.

Madde 6- Öğrencinin kaydolduğu sınıfın uygulanması ile ilgili zaman çizelgesini, özel okul belirler Belirlenen bu zaman çizelgesi ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile uygulanır. Öğrenci veya velisinin bu zaman çizelgesine itiraz hakkı yoktur. Öğrenci bu zaman çizelgesine uymak zorundadır.

Madde 7- Kayıt ile İlgili Esaslar
Özel okula öğrenci kaydı öğrenci velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Şirket ile Veli arasında sözleşme yapılır.

Madde 8- Öğrenci kayıt sözleşmesi veli tarafından imzalanınca öğrenci kaydı yapılmış olur. Kayıt yapılan öğrencilerden mevzuat gereği aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler;
a) Nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) İlgili yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetle çekilmiş iki adet fotoğraf,
c) Yabancı uyruklu öğrenciler için; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 9- Özel okula kayıtlı öğrencilerin sınıflarına yasal mevzuat sınırları dahilinde devam etmesi temel esastır. Devamsızlık yapılması durumunda özel okul tarafından, Öğrenci velisine öğrenci durum belgeleri ile SMS veya telefonla haber verilir.

Madde 10- Özel okula kayıtlı öğrencilerin devamsızlık yapması; velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Veli; öğrencinin kaydı silinmediği sürece, devam etsin veya etmesin kayıtlı olduğu programın ücretini ödemekle yükümlüdür.

Madde 11- Disiplin ile İlgili Esaslar
Özel okulumuzda disiplin ile ilgili esaslar ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

Madde 12- Özel okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum olduğu için ilgili mevzuatta belirtilen kıyafete uygun olarak dershaneye devam edilir.

Madde 13- Özel okulumuzda toplumca hoş karşılanmayan her türlü tutum ve davranışlara yer verilemez.

Madde 14- Özel okul içerisinde işlenmiş suça göre disiplin kurulu mevzuat gereğince öğrenciye ceza verir. Gerekirse öğrencinin aldığı cezalar kolluk kuvvetlerine haber verilir.

Madde 15- Özel okulumuz içerisinde sigara, her türlü alkollü içecek, gayrı ahlaki yayın, siyasi ve bölücü yayın bulundurulamaz.

Madde 16- Öğrenciler tarafından Özel okul demirbaşlarına verilen her türlü zarar, veli tarafından ödenir. Verilen zarar miktarını Özel okul yönetimi belirler.

Madde 17- İndirim İle İlgili Esaslar
Özel okulda uygulanacak ücreti ve yapılabilecek indirim oranlarını şirket yönetim kurulu belirler. Belirlenen ücretler her yıl ….. ayı içinde basın yoluyla duyurulur.

Madde 18- Ücret indirimi şirket yönetim kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından belirlenen şartlar ve oranlar doğrultusunda yapılır. İndirim şartlarını taşımayanlara indirim uygulanmaz.

Madde 19- Özel Öğretim Kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği oranlarda indirimli/ücretsiz öğrenci bulundurmak zorunludur. İlgili şartlar dahilinde bu belirleme mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Madde 20- Kayıt Silme ve Ücret İadesi
Şirketimiz mali planlarını öğrenci kayıt sayısına göre yaptığından, kayıtlı öğrencilerin öğretim yılı boyunca kayıtlarını sildirmemeleri temel esastır.

Madde 21- Öğretim dönemi içinde zorunlu bir sebeple kayıt sildirmek isteyen öğrenci için, velisinin yazılı müracaatı gereklidir. Müracaat sonrası şirket yetkilisi veya özel okul müdürü tarafından kayıt silme gerekçesi incelenerek kayıt silinir.

Madde 22- Kaydı silinecek öğrencinin dershaneye herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Borçlu öğrencinin borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir.

Madde 23- Kayıt silme tarihi, ilgili müracaat dilekçesinin dershaneye ulaştığı tarihtir.

Madde 24- Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya birkaçı dolayısıyla özel okulumuzdan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir;
a) Öğrencinin il dışında başka bir kuruma nakil olması,
b) Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Özel okulun kapatılması,
d) Özel okulun Öğretime başlamasından önceki bir tarihte öğrencinin herhangi bir sebepten kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,
e) Öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düşmesi (öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir resmi makamlardan alacağı belgelerle ispatlaması) gerekir.

Madde 25- Kayıt sildiren öğrenci velilerinden, öğrenim gördükleri ders saat ücretleri basın yoluyla ilan edilen ve Milli Eğitim’ce de onaylanan fiyat üzerinden tahsil edilir.

Madde 26- Mali Yükümlülükler ile İlgili Esaslar
Özel okul ücretinin peşin veya aylık taksitler halinde ödenmesi esastır. Peşin ödemede kayıt sırasında ödemenin tamamı nakit olarak yapılır. Peşin ödemenin çekle yapılabilmesi şirket kararına bağlıdır. Kabul edilen çeklerin velinin kendi adına düzenlenmiş olması veya velinin çeki cirolaması gerekir.

Madde 27- Taksitli ödemelerde ödeme planı özel okul tarafından belirlenir. Vadesinde yapılmayan ödemeden dolayı oluşan gecikme faizi borcu veliden tahakkuk ettirilecektir. Kayıt olan veli bu anlaşmaya uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Velinin ödeyeceği aylık taksit miktarı taksitin ait olduğu ayın eğitim (kurs) ücreti değildir.

Madde 28- Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye 7 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmamışsa; şirketin sunduğu öğretim hizmetleri durdurulur ve veli hakkında yasal takibat yapılır.

Madde 29- Katma Değer Vergisi Kanunu 10. madde (A) ve (C) fıkraları uyarınca özel okullarda; faturalandırma eğitim öğretim çalışmalarıyla başlar. Bu nedenle faturalar eğitim öğretim hizmetinin başladığı aydan itibaren hizmetin sona erdiği aya kadar eşit taksitler halinde düzenlenir.

Madde 30- Süre
Özel okulumuzda eğitim öğretim dönemi için Milli eğitimce verilecek öğretim süresi esas alınacaktır.

Madde 31- Taahhüt
….. Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ye yukarıdaki tarihler arasında verilecek öğretim programı hizmeti karşılığında …..-TL (….. Türk Lirası) borcumuzdur.
Üst üste iki taksiti vadesinde ödemediğimiz takdirde ayrıca ihtara mahal kalmaksızın bakiye borcumuzun muaccelliyet kasbedeceğini ve bu tarihten itibaren geciken taksitlerin kanuni gecikme bedellerinin tarafımıza ait olacağını, ihtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederim. İş bu kayıt sözleşmesinin tüm hükümleri tarafımızca eksiksiz olarak okunmuş ve herhangi bir tereddütüm olmaksızın anlaşılmış olup, tamamen hür irade ve arzumla yukarıdaki ikaz çerçevesinde sözleşme şartlarını kesin olarak kabul ediyorum, iş bu sözleşmenin bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.

…………..                                                                            …………………….
Özel Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara