Tahliye Taahhüdünün İptali Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye taahhüdünün iptali dava dilekçesi örneği; geçersiz tahliye taahhüdünün iptalini sağlayan dava türüdür. Tahliye taahhüdü iptali davası teknik bir dava olup muhakkak konusunda uzman bir mersin kira hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Lütfen dilekçeyi bir avukat yardımı olmadan kullanmayınız. Tahliye taahhüdünü ancak belirli şartlarda iptal edilebilmesi mümkündür. Bunlar; sahtelik, irade sakatlığı ve ikrahtır. Bunlar dışında tahliye taahhütnamesi iptal etmek mümkün değildir. Tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması iptal için geçerli bir sebep değildir.

Tahliye Taahhüdünün İptali Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ihtiyati tedbir taleplidir.

Davacı

Vekili :  Av. Tunç Sudi TOL

Davalı :  

Konu : Tahliye taahhütnamesinin sahte olması nedeni ile yokluğunun tespiti ile bu sahte tahliye taahhüdüne dayalı takip kapsamında yapılmak istenen tahliyenin durdurulması için ihtiyati tedbir istemimiz hakkındadır.

Açıklamalar :

1-) Davalı, davacı müvekkile karşı Mersin 1. İcra Müdürlüğü 2024 / 11214 esas numaralı takip dosyası ile tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliyeye yönelik icra takibi başlatmıştır. (EK-1 takip talebi ) Bu takibin dayanağı olarak 02.01.2024 tarihli tahliye taahhütnamesini sunmuştur. (EK-2 tahliye taahhütnamesi) Takibin dayanağı belge olarak dosyaya eklenmiş olan tahliye taahhütnamesindeki imza, davacının imzası taklit edilmek suretiyle oluşturulmuştur. Taahhütname altındaki imza davacıya ait değildir. 

Keza bu belge içeriğindeki hiçbir yazı da müvekkile ait olmadığı gibi, müvekkilin TC kimlik numarası ve ismi dahi yanlış yazılmıştır.  Ayrıca davacı müvekkil,  düzenleme tarihi olarak yazılan 02/01/2023 tarihinde davalı ile de emlakçısı ile de görüşmemiştir. Bu hususta tarafımızdan sahtecilik iddiası ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024 / 364643 Soruşturma numarası ile ”Özel Belgede Sahtecilik” suçu bakımından davalı hakkında soruşturma yürütülmektedir. (EK-3 soruşturma evrakları)

2-) Davacı, icra dosyasına itiraz etmiş olup, icra müdürlüğü davacının borca ve imzaya itirazını süresinde yapılmadığı gerekçesi ile reddetmiştir. Bunun üzerine davacı İcra Hukuk Mahkemesine başvurmuş ise de mahkeme de davacıya yapılan tebligatın usulüne uygun olduğuna karar vererek davacının davasını reddetmiştir. (EK-4 mahkeme evrakları) Bu nedenle davacı hakkındaki icra takibi kesinleşmiştir. Davalı, davacı müvekkilimizi sahte tahliye taahhütnamesinde belirtilen taşınmazdan tahliye etmek istemektedir. Bu nedenle sahtecilik ile oluşturulan bu taahhütnamenin yok hükmünde olduğunun tespiti önem göstermektedir.  

3-) Mersin 1.İcra Müdürlüğü’nün 2024/13525 E sayılı dosyasında takip dayanağı tahliye taahhütnamesi yok hükmündedir : Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının ortada olmaması halinde söz konusu hukuki işlem varlık kazanamaz. Bu hukuki işlem kurulamaz. Bir başka ifadeyle bu hukuki işlem yoktur; yokluk yaptırımı ile maluldür. Hukuki işlemlerin temel unsuru irade beyanıdır. Bu nedenle irade beyanı ya da onun yerine geçecek bir davranış mevcut olmadıkça ortada bir hukuki işlem yoktur. Yokluk, her zaman ve herkes tarafından ileri sürülebilir.

İşbu davanın konusu da davacı müvekkilin, Mersin 1. İcra Müdürlüğü tarafından hakkında başlatılan takip sonrası söz konusu sahte imza ile oluşturulan yok hükmünde tahliye taahhüdünü öğrenmesi neticesinde oluşturulduğu andan itibaren hiçbir hüküm ifade etmeyen taahhütnamenin yoklukla sakat olduğunun tespiti istemidir. Zira söz konusu sahte tahliye taahhütnamesi, bir hukuki işlem mahiyetinde olup hukuki işlemlerin temel unsuru olan irade beyanından yoksundur. Davacı müvekkilin temel unsur niteliğindeki irade beyanı olmadan oluşturulan dava konusu taahhütnamenin yokluk yaptırımı ile malul olduğu kanaatindeyiz. Yok hükmünde olan dava konusu sahte tahliye taahhütnamesi  hiç doğmamış, hukuk alemine çıkmamış sayılması sonucunu doğurmakla birlikte yapıldığı andan itibaren hükümsüzdür. İşbu tahliye taahhütnamesinin yokluk nedeniyle hükümsüzlüğün tespitinin mahkeme tarafından yapılmasını talep ederiz. 

Bir alıntı: Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2001/8855 Karar Numarası: 2001/10487 Karar Tarihi: 10.10.2001

Kadastroca oluşturulan bir kayıt, yoktan tamamen sahte evrak ile oluşturulan bir kayıt niteliği taşıyorsa yok hükmündedir. Yok hükmündeki tapu kaydında iyi niyetten söz etmek olanaksızdır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapılan kontrol sonucu sahte işlem tespit edilerek tapunun beyanlar hanesine “sahtecilikle tesis edildiğinden işlem yapılamaz” şerhi konmuşsa bu itibarla iyi niyet iddiasıyla şerhin kaldırılması istenemez.

İhtiyati tedbir talebimiz hakkında :  Mersin 1. İcra Müdürlüğü 2024 / 21311 esas numaralı takip dosyası ile sahte tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibine başlanmıştır.  Ekte sunduğumuz 13.11.2024 tarihli icra dosyası karar tutanağından da anlaşılacağı gibi davacı, taşınmazdan tahliye edilmek istenmektedir. (EK-7  ) 

Söz konusu tahliye taahhüdü sahte imza ile tarafımızın irade beyanından yoksun biçimde oluşturulması nedeniyle yok hükmünde olup bu tahliye taahhüdünün yokluğu her zaman ve herkes tarafından ileri sürülebilecek bir husustur. Hal böyleyken sahteliği yargılama sonucunda ortaya çıkacak bir belgeye dayanılarak yapılan takibe dayalı tahliye yapılması durumunda davacı müvekkilin büyük mağduriyeti ortaya çıkacaktır. Bu ve yukarıda açıkladığımız haklılığımızın yaklaşık ispatı sebepleriyle  Mersin 1. İcra Müdürlüğü 2024 / 1325320 esas numaralı takip dosyası ile sahte tahliye taahhüdüne dayanan takip kapsamında yapılacak olan tahliye işleminin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini sayın mahkemeden talep ederiz.

Bir alıntı :  HMK MADDE 389- (1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.

Bir alıntı: HMK MADDE 390- (1) İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir.

(2) Talep edenin haklarının derhâl korunmasında zorunluluk bulunan hâllerde, hâkim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir.

(3) Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.

5-) İlgili uyuşmazlık nedeniyle Mersin Arabuluculuk Bürosunun 2024/532523  sayılı dosyası ile taraflar arasında yürütülen arabuluculuk görüşmelerinde de anlaşma sağlanamamıştır. (EK-8 arabulucu tutanakları ) Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Nedenler   : TBK,TMK,HMK,İİK ve ilgili mevzuat.

Deliller            : Mersin 1. İcra Müdürlüğü 2024/532520 esas no’lu takip dosyası, ilgili takip dosyası içerisinde davacı müvekkilin borca ve imzaya itiraz dilekçesi, Mersin 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2024/532 Esas no’lu dosyası, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/111 Soruşturma no’lu dosyası, dava konusu 05/02/2024 tarihinde düzenlenen tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi, imza ve yazı örneklerinin celbi, tanık anlatımları ve sair tüm yasal deliller. 

Sonuç ve İstem : Açıklanan nedenlerle ve mahkemece resen göz önüne alınacak sair nedenlerle;

1-)  Mersin 1. İcra Müdürlüğü’nün 2024 / 252 esas numaralı takip dosyası kapsamında dava konusu 02.05.2024 tarihli tahliye taahhütnamesinin yok hükmünde olduğunun (yoklukla sakat olduğunun) tespiti ile iptaline karar verilmesini, 

2-) İşbu dava sonuna kadar; Mersin 1. İcra Müdürlüğü’nün 2024 / 362632 esas numaralı takip dosyası kapsamında yapılacak olan tahliye işleminin durdurulması için teminatsız olarak ya da mahkemece uygun görülecek teminat mukabilinde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, bu hususta İcra Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını,

3-) Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz. 14.02.2024

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Tahliye Taahhüdünün İptali Dava Dilekçesi Örneği başlıklı yazımızın sonuna gelirken diğer hukuki alanlarda ihtiyaç duyulan dilekçe örneklerini web sitemizde bulabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara