Tarla Veya Bahçe Kira Sözleşmesi Örneği

Uzun Süreli Tarla veya Bahçe Kiralama sözleşmesi örneğini aşağıda sunuyoruz. İlgili sözleşme genel hükümler çerçevesinde hazırlanmış olup bu sözleşmeyi yapmak isteyen vatandaşların konusunda uzman bir avukattan destek alması gerekmektedir.

Tarla Veya Bahçe Kira Sözleşmesi

Tarla veya bahçe kira sözleşmesi, kiracı ve mal sahibi arasında tarım veya bahçecilik faaliyetlerine dayalı bir anlaşmayı düzenler. Bu tür bir sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek için kullanılır ve her iki tarafın da gelecekteki olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. İşte bu tür bir sözleşmeler hazırlanırken belirli başlı şeylere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki sözleşmenin taraflarıdır.

İlk adım, sözleşmenin taraflarını tanımlamaktır. Kiracının ve mal sahibinin adları, iletişim bilgileri ve kimlik numaraları gibi kişisel bilgileri bu bölümde yer almalıdır.

İkinci adım kiralanacak mülkiyetin tanımıdır. Sözleşmede, kiralanacak tarla veya bahçenin tam olarak nerede bulunduğu ve ne kadar büyük olduğu gibi ayrıntılar açıkça belirtilmelidir.

Üçüncü adım kiranın süresidir. Kiralama süresi başlangıç ve bitiş tarihleriyle belirtilmelidir. Kiralama süresinin uzatılması veya sona erdirilmesiyle ilgili koşullar da bu bölümde belirtilmelidir.

Dördüncü adım kira bedelidir. Kiracının ödemesi gereken kira bedeli miktarı ve ödeme sıklığı (aylık, üç aylık vb.) bu bölümde açıkça belirtilmelidir.

Beşinci adım kullanım amacıdır. Kiracının tarla veya bahçeyi hangi amaçlarla kullanabileceği belirtilmelidir. Tarım ürünleri yetiştirmek, bahçecilik yapmak gibi amaçlar bu bölümde detaylandırılmalıdır.

Altıncı adım iptal ve erken sonlandırma halidir. Sözleşmenin ne koşullarda iptal edilebileceği veya erken sonlandırılabileceği belirtilmelidir.

Yedinci adım anlaşmazlıkların çözümü ve diğer koşullardır.

Anlaşmazlıkların Çözümü: Taraflar arasında olası anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği (örneğin, arabuluculuk veya mahkeme yoluna gitmek) bu bölümde açıklanmalıdır. İhtiyaç duyulan diğer özel koşullar veya tarafların eklemek istediği hükümler bu bölümde belirtilmelidir.

Tarla Veya Bahçe Kira Sözleşmesi Örneği

Madde 1- Taraflar

Kiracı :

Kiraya Veren:

-İşbu sözleşmede; …… Kiracı, ……kiraya veren olarak alınacaktır.

Madde 2- Konu

-İşbu sözleşmeni konusu, mülkiyeti kiraya verene ait olan boş tarlanın 14 yıl süreyle ekmek, biçmek, kullanmak ve semerelerinden yararlanmak üzere kiralanmasıdır.

Madde 3- Kiralanan Yerler

………

Madde 4- Tarafların Yükümlülükleri

– İş bu sözleşme uyarınca , Kiraya veren kiralama süresince kiralananı kiracının yazılı izni olmadan satmayacağını, devretmeyeceğini ve üçüncü kişiye bir hak tesis etmeyeceğini kabul etmektedir.

-İş bu kira sözleşmesi kurulmasından önce muaccel olan veyahut kiralama tarihinden sonra muaccel olan fakat kiralamadan önce ki geçmişe ait olan mülkiyet hakkından doğan vergi, ceza, harç, resim ve giderler kiraya verene aittir. Kiracının bu giderlerde sorumluluğu yoktur.

– İş bu sözleşme uyarınca, 443 parselde bulunan ev kiracı tarafından kullanılabilecektir.

– İş bu sözleşme uyarınca , 443 parsel ve 4 numaralı parselin çevresine kiracı tarafından tel çekilecektir.

– İş bu sözleşme uyarınca 4. parselde bulunan nehrin yanında ki 10 dönüm de kiracı tarafından bu sözleşmede belirtilen ücret dışında ücretsiz olarak kullanabilecektir.- İş bu sözleşme uyarınca; 4. Parsele dikilecek fide turunç aşılı Dabili morkot cinsi olacaktır. Bu fide kiracı tarafından 14 yıl boyunca kullanılmak ve daha sonra kiraya verene devredilmek üzere dikilecektir.

-İş bu sözleşme uyarınca; 443. Parsele dikilecek fide turunç aşılı dikenli Mayer limon olacaktır. Bu fide kiracı tarafından 14 yıl boyunca kullanılmak ve daha sonra kiraya verene devredilmek üzere dikilecektir.

-İş bu sözleşme uyarınca kiracı ilgili parsellere damlama boruları döşeyecek ve çift filtreli tank yapacaktır. Bu döşenen boru ve yapılan tank 14 yıl boyunca kiracıya ait olacaktır. 14 yılın sonunda ilgili taşınırlar kiraya verene devredilecektir.

-İş bu sözleşme uyarınca pompası elektrikli motor tesisatı kiracı tarafından araziye yapılacaktır. Ayrıca bu elektrikli motor tesisatı kurulduktan sonra Sulama Birliğine gidilip kira kontratıyla tesisat kiracı üzerine alınacaktır.

-Taraflarca sözleşme imzalandıktan sonra kiraya veren işbu sözleşmeyi arazilere ait tapuların sicil kayıtlarına şerh edecektir. Kiraya veren tapu siciline yapacağı bu şerhi en geç 30 gün içinde tamamlamak zorundadır. (Not: Tapunun 3. Kişilere satışını önlemek adına bu muhakkak gerekli.)

-İş bu 14 yıllık sözleşme süresince meyve ağaçlarından gelecek gelirler kiracıya aittir. Kiraya verenin bu ağaçlar ve semerleri üzerinde herhangi bir zilyetliği veyahut mülkiyeti yoktur.

-İş bu sözleşme bitiminde yukarıda bahsedilen ve kiracı tarafından uygulanacak olan arazi üstünde ki çit, motor, tank ve sulama sistemi çalışır halde kiraya verene teslim edilecektir.

-İş bu sözleşme bitiminde Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiraya veren araziyi teslim alırken ilgili motor, tesisat ve diğer eklentileri 3 gün içinde kontrol edecek ve sonra teslim alacaktır. Teslimden sonra meydana gelecek eskimeler, bozulmalardan kiracı sorumlu olmayacaktır.

– Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

Madde 5- Kira Bedeli

-İş bu sözleşme uyarınca; 83 dönüm arsa kiracı tarafından kiraya verenden 14 yıllığına kiralanmıştır. Kiranın başlangıç tarihi 30.10.2021’dir. Bitiş tarihi ise 30.10.2034 tarihidir. Kira bedeli yıllık dönüm başı 750 TL’dir. Kira artış oranı yıllık %10 olarak kararlaştırılmıştır.

Ödemeler 30.10.2034 tarihinde kiraya verene elden veyahut banka kanalı ile yapılacaktır.
Ödemeler aşağıda ki şekilde hesaplanacaktır.

Örnek:
İlk yıl ödeme 750×83:62.250 TL
İkinci yıl ödeme (750+%10)x83: 68.475 TL
(Diğer yıllarda bu formüle göre hesaplanacaktır.)

Madde 6-Kira Sözleşmesinin Uzaması

Taraflar kira süresinin bitiminde kira akdini devam ettirmek isterlerse yıllık kira miktarını ve artış oranını yeniden görüşeceklerdir. Eğer kiracı sözleşmeyi devam ettirmek istemezse kira süresinin bitiminden en az …. gün/ay önce karşı tarafa bildirimde bulunması gerekmekte olup aksi halde sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

Madde 7-Sözleşmenin Feshi

-İş bu sözleşme uyarınca ödemeler kiracı tarafından gününde ödenecektir. Gecikme olması halinde mücbir sebep halleri dışında kiracı ilgili gecikmeye bağlı olarak haftalık …. TL cezai şart ödeyecektir.

-İş bu sözleşme haklı bir sebep olmaksızın taraflarca fesih edilemez. -Sözleşmenin haksız bir sebeple fesih edilmesi halinde kiraya veren kiracıyı tahliyeye zorlayamaz. Kiracının arsa üzerinde ki eklentilerde hapis hakkı vardır.

-İş bu sözleşmenin haklı bir sebep olmaksızın kiraya veren tarafından fesih edilmesi, kiracının yazılı izni olmadan devredilmesi, satılması veyahut 3. Bir kişiye hak tesis edilmesi halinde kiracı araziye yaptığı çit, sulama borusu, motor, meyve ağacı vb. masraflar dahil tüm zararlarını fesih tarihi itibariyle emsal değerleri hesaplanarak avans faizi ile birlikte kiraya verenden talep edebilecektir. Bu durumda kiracı sözleşmeyi kanıt göstererek, alacağına teminatsız olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı alabilir.

Madde 8- Mücbir Sebep Hali

-Taraflardan hiçbiri kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

-Taraflar mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

-Ancak, mücbir sebepten etkilenen taraf, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

-Mücbir sebebin devam etmesi halinde, taraflar, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.

-Mücbir sebebin 12 aydan uzun bir süre devam etmesi halinde, TARAFLARDAN her biri, diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlüğü olmaksızın feshedebilecektir.

Madde 10- Tebligat Adresleri

Yukarıda yazılı adres tarafların tebligat adresidir. Taraflar tarafından bu adreslere yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin tarafların şahsına yapılmış olduğu kabul edilir.

-Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresinin diğer tarafa derhal yazıyla bildirmek zorundadır.

-Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçlar ve zararlar yükümlülüğü yerine getirmeyen tarafa aittir.

Madde 11- Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Kanun

-İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Adana Mahkemeleri ve Adana icra daireleri yetkili olacaktır.

– Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. İşbu sözleşme 11 ana maddeden oluşmaktadır. .. / .. / …. tarihinden 30/10/2034 tarihine kadar geçerli olmak üzere dört nüsha olarak …/…/…. Tarihinde imzalanmış ve bir nüsha kiraya verene teslim edilmiş, ikinci nüsha kiracı da kalmış, iki nüshası da tapuya şerh verilmek üzere kiraya verene teslim edilmiştir.

Kiraya Veren Kiracı Kiralayan

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara