Taşkın Hacze İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

Hacze itiraz mümkün olup icra hukuk mahkemesinde yapılan haczin taşkın olduğunun ispatı gerekmektedir. Bugün ki yazımızda taşkın hacze itiraz dava dilekçesi örneği paylaşıyoruz.

Taşkın Haciz Nedir?

Taşkın haciz kısaca; Yapılan haciz ile alacağın kat ve kat fazlasının icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi demektir. Taşkın hacze itiraz memur muamelesini şikayet yolu ile yapılmaktadır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 85. maddesinde; “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haciz olunur.” denmekle haciz işleminin sadece borçları karşılayacak oranda yapılmasına işaret edilmektedir. Hal böyle olmasına rağmen uygulamada alacağın kat ve kat fazlası haciz yapılmaktadır. Bu hacze itiraz mümkün olup icra hukuk mahkemesinde yapılan haczin taşkın olduğunun ispatı gerekmektedir. İlgili dava açılmadan önce muhakkak icra dairesine itiraz yapılmalı, itirazın reddi halinde icra hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Davada hasım olarak itirazı ret eden icra dairesi gösterilmelidir. Aşağıda paylaşılan dilekçe örnek dilekçe hukuk büromuzun mersin icra avukatından destek alınız.

Taşkın Hacze İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNE

ŞİKÂYETÇİ(BORÇLU) :

VEKİLİ : AV. TUNÇ SUDİ TOL

ADRES ANTETTEDİR.

KARŞI TARAF :

MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

KONU :

Mersin 3. İcra Müdürlüğü’nün 2022/10006 Esas sayılı dosyası kapsamında; alacaktan fazla miktara haciz konulması kararı hakkında şikayetimiz ile satışı istenen 3 taşınmaz haricindeki taşkın hacizlerin kaldırılması istemimizden ibarettir.

DAVAMIZIN İZAHI:

1- Davalı alacaklı, Mersin 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/10005 E. Sayılı takip ile müvekkil ve diğer borçlular aleyhinde icra takibi başlatmıştır. İşbu icra takibi kapsamında müvekkilim ve diğer borçluların tüm malvarlığı üzerine haciz uygulanmıştır.

2- Her ne kadar dava konusu icra takibi dosyasının UYAP kayıtlarına göre dosya hesabı, gün itibariyle 578.530 TL ise de alacaklı talebi üzerine tahmini değeri 10 milyon TL değerinde taşınmaz üzerine haciz işlenmiştir. Dava konusu icra dosyası kapsamında 3 adet taşınmazın satışı istenmiştir. Bakırköy 22. İcra Müdürlüğü’nün 2022/903 Tal. Sayılı satış dosyası kapsamında İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Köyiçi Mh., 628 Ada, 10 Parsel de bulunan taşınmaz satışına esas olmak üzere yapılan kıymet takdiri neticesinde taşınmazın değerinin 1.400.000 TL olduğu tespit olunmuştur (Ek- Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü’nün 2022/903 Tal. Sayılı dosyası, bilirkişi raporu). Usul ekonomisi gereği 3 yıl öncesinin resmi kanalla edinilmiş taşınmaz değerine itibar edilmesini talep ederiz. İlaveten Silifke ve Akdeniz ilçelerinde bulunan taşınmazların da satışı istenmiştir.

3- Haciz uygulanan taşınmaz değeri yaklaşık 10.000.000 TL (100’den fazla taşınmaz), sadece satışı istenen 3 taşınmazın toplam değeri 2.000.000 TL üzerindedir. Dava konusu alacak toplamı ise gün itibariyle 578.530 TL’dir.

4- İİK 85/I amir hükmü uyarınca alacaklı sadece takip tutarı kadar haciz işleyebilir. Diğer bir deyişle de alacaktan fazla miktarda mala haciz konulamaz. Dava konusu icra takibi ile toplam alacağın 20 katından fazla miktara haciz konulmuştur.

5- Yargıtay, alacaktan fazla malvarlığının haciz edilemeyeceğini sayısız kere karara bağlamıştır, aşağıda da bir örnek sunulmuştur;

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3575K. 2000/3801 T. 15.5.2000 “…haczi mümkün taşınmazlar açısından değer tespiti yaparak, alacak miktarını karşılayacak taşınmazları belirlemek ve fazla hacizleri kaldırmak gerekir.…”

6- Tüm bu nedenlerle alacak miktarından fazla kısım isabet eden haksız haciz uygulamalarının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

YASAL SEBEPLER:

Yargıtay Kararı, İİK, HMK ve sair mevzuat.

YASAL DELİLLER :

-Mersin 3. İcra Müdürlüğü’nün 2022/10005 E. Sayılı dosyası (celbini talep ederiz),

-Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü’nün 2022/903 Tal. Sayılı satış dosyası (celbini talep ederiz),

-Keşif,

-Bilirkişi,

-Tanık,

-Yemin,

-Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimizdir.

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve sayın mahkemenizin resen nazara alacağı sebeplerle şikayetimizin kabulü ile Mersin 3. İcra Müdürlüğü’nün 2022/10005 E. Sayılı dosyası kapsamında satışı istenen Akdeniz, Silifke, Bakırköy ilçeleri tapu müdürlükleri nezdindeki hacizler haricinde kalan tüm hacizlerin İİK Md. 85 uyarınca kaldırılmasına karar verilmesini ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini her türlü hakkımız saklı kalmak kaydıyla saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.18.03.2020

EKLER:

Ek1:Bakırköy 22. İcra Müdürlüğü’nün 2022/923 Tal. Sayılı dosyası, bilirkişi raporu

Ek2:Onanmış ve harçlandırılmış vekaletname

DAVACI VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara