Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası Dava Dilekçesi Örneği

Trafik kazasına bağlı olarak birçok dava çeşidi meydana gelmektedir. Bu davalar: Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı tahsili için trafik kazası maddi tazminat davası dava dilekçesi örneği, yaralanma halinde süreli yada süresiz kalıcı iş göremezlik tazminatı tahsili için maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasıdır.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazasına bağlı manevi tazminat davası kişinin veya yakınlarının bu kaza sebebiyle uğradığı manevi zararların tahsili amacıyla açılan dava türüdür. İlgili davada aynı maddi tazminatta olduğu gibi, kişi yaralanmış ise yaralanmanın boyutunun araştırılması gerekmektedir. Manevi tazminat davaları açılırken talep edilen miktar üzerinden harç ödenmektedir. Ayrıca talebin reddi halinde ret edilen kısım üzerinden karşı vekalet ücreti çıkmaktadır. Bu sebeple ilgili tazminat miktarları muhakkak konusunda uzman bir avukat tarafından belirlenmeli, trafik kazasına bağlı manevi tazminat davası muhakkak konusunda uzman bir mersin trafik kazası avukatından tarafından açılmalıdır.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Haciz Taleplidir.

DAVACI :

ADRESİ:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ADRESİ: Adres antettedir.

DAVALILAR :

ADRESİ:

KONU : 19.04.2019 tarihli Trafik Kazası Nedeni İle 50.000 TL Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ :50.000 TL manevi tazminat

AÇIKLAMALAR:

1-) 19.04.2019 tarihinde, GMK bulvarı Pozcu Dominos Pizza önünde meydana gelen yaralamalı trafik kazasında, davalı …………. sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğunu sonradan öğrendiğimiz işleten sıfatıyla ………’a ait 33 ………. plakalı motosiklet ile yaya halde bulunan müvekkile çarpmıştır. Kaza sonrası davalılar müvekkilimi hiç aramamış, hiçbir şekilde maddi yada manevi destekte bulunmamıştır.

2-) Meydana gelen trafik kazasında müvekkilimiz ağır şekilde yaralanmış, yaralanması sonucu Mersin Üniversite Hastanesi doktor heyeti tarafından “Travmatik izole kranial nöropati” tanısı konularak %15 kalıcı iş göremez hale gelmiştir. (EK: ) İlgili tanı beyin siniri zedelenmesidir. Bu kaza sebebiyle müvekkil tat duyusunu tamamen, koku duyusunu da kısmen kaybetmiştir. Ayrıca epilepsi krizleri geçirmiş, geçirmeye de devam etmektedir.

Müvekkil ayrıca Mersin ………. Otelinde aşçı yardımcısı (Mesleki kod: 5120.45) olarak çalışmaktaydı. Müvekkilin aşçı yardımcısı olarak çalıştığına dair resmi kimlik kartını ve SGK kaydını ekte sunuyoruz. Maalesef müvekkil bu kaza sonrası ilgili işini neredeyse yapamaz hale gelmiştir. Çünkü bu kaza sebebiyle müvekkil yukarıda açıklandığı ve raporda görüldüğü üzere koku ve tat duyusunu kaybetmiştir. Bilindiği gibi aşçılık için tat ve koku almanın önemi büyüktür. Bu durum artık mesleğinde ilerlemesine engel ve dolayısıyla ekonomik geleceğinin sarsılmasına neden olmuştur.

3-) Kaza mahalline gelen trafik polisi ekibi tarafından tutulan 19.04.2019 tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda, (EK-1) kazanın, davalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Karayolları Trafik Kanunu 74/b kuralına aykırı hareket ettiği tespit edilmiş, davalı %100 kusurlu bulunmuştur. Ayrıca Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/637 sayılı dosyada da yargılama devam etmekte olup davalı gelen bilirkişi raporlarına göre %100 kusurludur.

4-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;49. maddesi;“ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”,

51.maddesi;“Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.” ,

56.maddesi; “Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

58. maddesi;“ Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.,Aynı zamanda 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu’nun;

85.maddesi; “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” şeklindedir.

5-)Müvekkilimizin %15 kalıcı iş göremezliğine denk gelen maddi tazminatı davalının sigorta poliçesindeki müteselsil sorumlu …….Sigorta Şirketinden karşılanmıştır. İlgili dosyada davalı sigorta şirketi 18.06.2021 tarihli sulh protokolü uyarınca 188.000 TL maddi tazminat ödemesi sonucu sonuçlandırılmıştır.

Manevi zararın ise bir nebze olsun karşılanabilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

6-)Son olarak dava konusu olayda haksız fiile dayalı olarak davacının bir zararın meydana geldiği açık olup yalnızca trafik kazasının meydana gelmesinde kusurun aidiyeti ve oranı ile talep edilebilecek tazminat miktarları çekişmelidir. Bilindiği gibi haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi itibariyle muaccel hale gelir. Bu nedenle geçici hukuki koruma yollarından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiştir. Biz bu sebeple öncelikle davalıya ait mal varlığına teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını, bu mümkün değilse davalıya ait 33 ABS 23 plakalı araca TEMİNATSIZ olarak ihtiyati haciz konulmasını arz ve talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S. K. m. 49, 51, 53, 54, 56, 58; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6.

HUKUKİ DELİLLER : 33 ABS 23 plakalı motor, 19.04.2019 tarihli Kaza Tespit Tutanağı, Mersin 5 Asliye Ceza Mahkemesi 2018/637 sayılı dosya, hastane kayıtları, reçeteler, iş görmezlik raporu, tanık beyanları, ibranameler, bilirkişi incelemesi ve diğer sair tüm deliller.

TANIKLAR : …………….(Davacının kaza sonrası uğradığı manevi zararlara ilişkin beyanda bulunacaktır.)

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı haklı davamızın kabulü ile; 50.000 TL manevi tazminatın müteselsil sorumlu davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ihtiyati haciz talebimizin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 02.09.2021

EKLER:

1-) 19.04.2019 tarihli Kaza Tespit Tutanağı

2-) Yaralanmaya ilişkin hastane evrakları

3-) İlaç Kullanımına Dair Reçeteler ve görüntüler

4-) Anti depresif kullanımına ilişkin reçete

5-) Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Geçici İş Görmezlik Raporu

6-) Sigortadan alınan ödemeye ilişkin dekont

7-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara