Trafik Kazası Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

Trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi örneği; trafik kazası tazminat davası dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde verilecek cevap dilekçesi türüdür. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin trafik kazası avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi örneği hazırlanırken uygulanacak faiz türü, uygulanacak yaşam tablosu, aktüer hesap, kusur itirazı, maluliyet oranı itirazı dikkatli şekilde yapılmalıdır. 

Trafik Kazası Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI             

VEKİLİ                

DAVALI              :

KONU                   : Trafik kazası tazminat davası

DİLEKÇE KONUSU  : Uyap üzerinden öğrendiğimiz dava dilekçesine karşı cevap dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

27 Eylül 2023 tarihinde x Mahallesi, x Bulvarı ile 8. Cadde kesişiminde; davalılardan x A.Ş’nin sahibi olduğu, davalı müvekkil x’in sevk ve idaresindeki kiralık x  plaka sayılı araca, davacı x’nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu x plakalı motosikletin müvekkilin aracına çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada müvekkilin hiçbir şekilde kusuru bulunmamaktadır.

Müvekkilin %100 kusurlu olduğumun tespit edildiğini ileri sürmüş ise de, bu konuda henüz yeterli inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Kaza mahalline gelen trafik polisi ekibi tarafından tutulan Trafik Kazası Tespit Tutanağına dayanılarak bu değerlendirme yapılmış olup; yapılmış bir keşif incelemesi yoktur. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Şube Müdürlüğü Trafik İhtisas Dairesinden kusur tespitine ilişkin olarak rapor alınmadan araç sürücüsü tam kusurlu olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Öncelikle  keşfi icra edilmesine ,Adli Tıp Kurumundan bilirkişi raporu alınarak kusur oranlarının belirlenmesini talep ediyoruz.

Davacı taraf dava dilekçesinde ise “ Meydana gelen trafik kazasında müvekkilimiz ağır bir şekilde kalıcı olarak yaralanmış” diyerek gerçeğe aykırı ve abartılı beyanlarda bulunmuşlardır. Genel adli muayene raporu ve kati rapordan görüleceği üzere davaya konu kaza BASİT TIBBİ MÜDAHELE ile giderilecek niteliktedir. Ayrıca kalıcı sakatlığın oluşabilmesi için 1 yıl sürede geçmemiştir. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan ve kötü niyetli olan davacının maddi zararının oluşmadığı kabul edilmeli ve davasının reddi gerekmektedir. 

Ayrıca kaza ile meydana gelen yaralanma arasındaki illiyet bağının tespit edilmesi gerekmektedir. Davacının yaralanmasının hastane kayıtları olan epikrizlerde ve genel adli muayene raporlarında yer alması gerekir. Aksi takdirde davacının daha önce vücudunda meydana gelen trafik kazası ile ilgisi olmayan arazların alınacak engel oranını gösterir rapora yansıması ihtimali vardır. Bu takdirde müvekkil haksız şekilde fakirleşecek davacı ise sebepsiz şekilde zenginleşecektir. Bu durumun önüne geçilebilmesi ancak hastane raporların engel oranını tespit edecek makamlar tarafından dikkatli ve özenli bir şekilde incelenmesi ile olur.

20.02.2019 tarihi itibari ile 30.03.2013 tarihi ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin yerini 20/02/2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik” almıştır. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesinde “Özürlülük Ölçütü Yönetmeliği” nin yürürlükten kaldırıldığı açıkça yazmaktadır. Yine Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğinin 19. maddesine göre de “bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer” şeklindedir.  Bu bilgiler ve kazanın meydana geldiği tarih nazara alındığından Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre hesaplanmış bir raporun kabul edilmesi hukuken mümkün değildir. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak rapor oluşturulması gerekmektedir. 

SGK tarafından bir ödeme yapılıp yapılmadığını tespitinin yapılması gerekmektedir. BK madde 54: “Bedensel zararlar….1.tedavi giderleri 2. Kazanç kaybı 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.” şeklindedir. Bu kapsamda tedavi giderleri ve geçici iş görmezlik SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK tarafından yapılan bu ödemeler daha sonra sorumlulara rücu edilmekte ve müvekkillerim ödeme yaptığı takdirde bir de SGK karşısında borçlu duruma düşerek mükerrer ödeme yapma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Maluliyeti gerekçesiyle tazminat talebi ise dava tarihinde önce Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile sigortalanan aracın sigorta şirketi tespit edilip ve sigorta şirketi tarafından karşılanması talep edilmelidir. Davacının tazminat talebi içinde yer alan tedavi giderleri ve geçici iş görmezlik talebi, SGK tarafından karşılanmakta ve maluliyeti gerekçesiyle tazminat talebi ise sigorta şirketince karşılanması gerekirken davacı tarafça kötü niyetli ve haksız olarak açılmış olan davanın reddi gerekmektedir. Davacının talebinin karşılanmış olmasına rağmen davacının tazminat talebi ile dava açmış olması sebepsiz zenginleşmeye sebep olmakta ve davacı tazminatı zenginleşme aracı olarak kullanmaktadır.

Davacı taraf, dava dilekçesinde geçimini kuyumcu ortaklığı ve tasarımcı olarak sağladığını beyan etmiştir. Gerçek anlamda maddi zararların nelerden ibaret olduğunu? Kazancın ne kadar olduğu ve bu kazancından ne kadar zarar ettiğine dair herhangi delil ya da belge bulunmamaktadır. Ayrıca yine kuyumcu ortaklığı ve tasarımcı işi ile uğraştığına dair belgeleri mahkemeye sunmamıştır. İşbu nedenlerle maddi tazminat taleplerinin reddi gerekmektedir. 

Maluliyet oranının net olarak tespit edilmesi için dosyanın ve davacının Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 16. Maddesinde de ilgili kurulun görevi açıklanmış; 

“”” Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu: İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar¸ maluliyetler¸ meslekte kazanma gücü kaybı¸ meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar¸ hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi¸ sürekli hastalık¸ sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler””” denilmek suretiyle, maluliyet oranlarının belirlenmesinde Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu görevlendirilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2007/547 E., 2007/512 K. sayılı ve 25.01.2007 tarihli kararında;

“”” Davacı, trafik kazası sonucu yaralandığını iddia ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu, meslekte kazanma gücü kaybı hususunda bilimsel ve teknik görüşlerini mahkemelere bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Maluliyet raporunun Adli Tıp Kurumu’ndan alınması gerekirken tıp fakültesinden alınan rapora dayanarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. ””” denilmek suretiyle bu husus üzerinde durulmuş ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması gerektiği tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde ifade edilmiştir. 

-26.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve Kara yolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik ile hesaplamanın zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında öngörülen usul ve esaslara göre yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Zorunlu mali sorumluluk genel şartları hükmü uyarınca da tazminat hesaplamasında kullanılması gereken yaşam tablosu TRH 2010 ve hesaplamada esas alınması gereken teknik faiz %1,8 olarak düzenlenmiştir. İşbu nedenle tazminat hesaplanmasında bu tablonun kullanılmasını ve teknik faizin % 1,8 olarak esas alınmasını talep ediyoruz.

Davayı kabul manasında olmamak üzere söz konusu kazanın iş kazası olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu kaza iş kazası ise SGK tarafından bağlanan peşin sermaye değerinin sorulup tenzil edilmesi gerekmektedir. 

TALEP EDİLEN TAZMİNAT MİKTARLARI FAHİŞ DERECEDE YÜKSEKTİR.  Davacının açmış olduğu bu davada dayandığı hukuk kuralı olan TBK madde 56’ya göre “Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.” Manevi zararın niteliği, manevi tazminatın amacı ve işlevine ilişkin doktrinde objektif görüş , sübjektif görüş ve karma görüş olmak üzere bir çok teori bulunmaktadır.

Yargıtay’ın uygulamalarına bakarsak, manevi zararının kişilik değerlerine saldırı sebebiyle meydana gelen objektif bir saldırı olduğunu belirtmekte, ancak bu objektif unsurla yetinmemekte, ‘.. manevi varlığında objektif olarak meydana gelen bu eksilmeyi yaşaması, duyması, onu hissetmesi, bunun sonucunda da acı elem, ızdırap duyması’ gerektiğini belirterek sübjektif unsuru da aramaktadır. Benzer başka bir kararında da, ‘..ihlalin yaşama sevincinde, mutluluk ve huzur duygusunda bir eksikliğe yaratmasını’ aramaktadır. (Y.HGK, 22.03.2006  4_66/99) 

Talep edilen manevi tazminat miktarı da fahiştir. Manevi tazminat zenginleşme aracı olarak talep edilemez. Davacı, manevi zarara uğradığını ispat etmelidir. Davacı, dava dilekçesinde  iddia edilen yaralanmalara da maruz kalmamıştır. 

Borçlar Kanunu’nun ilgili  hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine HAKİMİN ÖZEL DURUMLARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK HÜKMEDECEĞİ MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI, ADALETE UYGUN OLMALIDIR. MANEVİ TAZMİNAT BİR CEZA OLMADIĞI GİBİ, MAMELEK HUKUKUNA İLİŞKİN ZARARIN KARŞILANMASINI DA AMAÇ EDİNMEMİŞTİR. ZARAR GÖRENİN ZENGİNLEŞMEMESİ, ZARAR SORUMLUSUNUN DA FAKİRLEŞMEMESİ GEREKMEKTEDİR.  

Bir alıntı: T.C YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 3280 Karar: 2020 / 2517 Karar Tarihi: 04.03.2020: 

 “Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak, 6098 sayılı B.K.’nın 56.maddesindeki (818 sayılı BK’nın 47. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nın 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nasafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.”

Son olarak talep edilen faiz çeşidi ve başlangıç tarihi hukuka aykırıdır. Davacı davasını belirsiz alacak davası olarak açmıştır. Buna rağmen kaza tarihinden itibaren faiz istemiştir. Bu durum yerleşik Yargıtay kararları uyarınca hukuka aykırıdır. Faizin dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekmektedir. Ayrıca ticari faiz talep etmekte hukuka aykırıdır. Yasal faiz verilmesi gerekmektedir. 

Bir alıntı: Yargıtay  Hukuk Genel Kurulu, Esas no : 2015/9-3162, Karar no: 2018/366

“… Kısmi eda külli tespit davasının açıldığı anda alacağın tamamı için zamanaşımı kesilir. Ancak faiz başlangıcı açısından tahsil amaçlı belirsiz alacak davasından farklı bir durum vardır. Davaya konu edilen miktar bakımından faiz başlangıcı olarak dava tarihi kabul edilmelidir. Alacağın kalan kısmın sadece tespiti istenmiş olmakla, belirlenen bakiye alacak miktarının ilerde talep edildiği tarihten itibaren faize karar verilmelidir…”

HUKUKİ NEDENLER Türk Borçlar Kanunu, 2918 sayılı yasa, HMK, İİK., ilgili mevzuat.

DELİLLER :

– Olay Tutanağı, Olay Yeri Araştırma Tutanağı, Krokiler Tahkikat Evrakları, 

-Kamera kayıtları (Celbini talep ederiz.)

-Görgü ve Tespit Tutanağı, Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri Krokisi,

– Mersin CBS 2023/70046 Hz. Nolu sayılı soruşturma dosyası, Taraf İfade Tutanakları,

-Davacı müvekkilin işine ait bilgi ve belgeler, 

– Koru Sigorta A.Ş Hasar Dosyası ve Tüm Ekleri,

– Sigorta Şirketi Hasar İhbar Başvuru Örneği, PTT Alındısı, PTT Teslimat Dökümü,

– Arabuluculuk Son Anlaşmama Tutanağı (e-imzalı),

– Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve VM Mersin Medical Park Hastanelerine ait Epikrizler ve Tedavi Evrakları, 

– Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve VM Mersin Medical Park Hastanesi Acil Servisi Genel Adli Muayene Formları,

– Devam eden tedavi süreçlerine ait tüm tedavi evrakları, hastane kayıtları, grafiler ve radyoloji evrakları,

– SGK Hizmet Dökümü,

-SGK tarafından geçici iş görmezlik kapsamında yapılan ödemelere ilişkin dekontlar (Celbini talep ederiz.)

– Tanık, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Yemin, İsticvap ve sair her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen cevaplarımız ve Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek diğer nedenler ışığında ,

1-) Davacının davasının REDDİNİ;

2-) Adli tıp kurumundan kusur tespiti için rapor aldırılmasını,

3-) Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak rapor oluşturulmasını,

4-)  SGK’ya müzekkere yazılarak davacıya konu kaza nedeniyle herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı, gelir bağlanıp bağlanmadığı, gelir bağlanmış ise rücuya tabi tutarının bildirilmesinin istenilmesi,

5-)  Maluliyet oranının net olarak tespit edilmesi için dosyanın ve davacının Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’na gönderilmesini,

6-) TRH 2010 yaşam tablosu ve hesaplamada esas alınması gereken teknik faiz %1,8 olarak hesaplanmasını,

7-) İş kazası olup olmadığının tespitinin yapılmasını, iş kazası ise peşin sermaye bedelinin tenzil edilmesini,

😎 Aleyhe hüküm verilmesi durumunda dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesini,

9-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile müvekkillerime ödenmesine  karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 06.03.2024

CEVAP VEREN DAVALI VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Trafik Kazası Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi Örneği başlıklı yazımızın sonuna gelirken diğer hukuki alanlarda ihtiyaç duyulan dilekçe örneklerini web sitemizde bulabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara