Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi

Usulsüz tebligat bir tebligatın resmi kurum yada makamlarca Tebligat Kanununa aykırı olarak yapılmasına denmektedir. Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi yapılan tebligatın usulsüz olması durumunda açılacak dava türüdür.

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi yapılan tebligatın usulsüz olması durumunda açılacak dava türüdür. Bu aykırılık tebligatı hazırlayan kurum tarafından yapılabileceği gibi postane tarafından da yapılabilmektedir. Eğer bir tebligat usule aykırı olarak yapıldıysa ve itiraz süresi geçtiyse aşağıda bulunan dilekçe ile dava açılması halinde, tebligatın usulsüzlüğü davada kanıtlanabilirse, davacıya tekrardan itiraz hakkı tanınacaktır. İtiraz hakkı tanındıktan sonra o ana kadar yapılan tüm usul işlemleri iptal edilecek, yeniden tüm süreç başlayacaktır. Burada Tebligat Kanunu çok iyi bilmek çok önemlidir. Bu yüzden Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi örneği sadece konusunda uzman avukatlar tarafından hazırlanmalıdır.

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRANIN DURDURULMASI TALEPLİDİR

İCRA DOSYA NO :

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLLERİ :

KARŞI TARAF :

VEKİLİ :

KONU : Yapılan usulsüz tebligatın şikayetin iptali talebimizi içerir.

İTİRAZ VE AÇIKLAMALAR :

 • Müvekkil aleyhine Mersin 2.İcra Müdürlüğü’nün 2005/2712E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmış olup, işbu takipten müvekkil; 08.05.2022 tarihinde, Mersin Mah. Muhtarlığına gittiğinde haberdar olmuştur.
 • İlgili icra dosyasından gönderilen ödeme emri Tebligat Kanunu 21. madde uyarınca muhtara tebliğ edilmiş ise de, müvekkil şirketin kapısına asılan tebligat parçasında TEBLİĞ İLE VEYA ADLİ TEBLİGAT HABER KAĞIDININ KAPIYA YAPIŞTIRILMASI İLE ALAKALI BİR TARİH YAZILMAMIŞTIR. İlgili haber kağıdını gördükten sonra muhtarlığa giden müvekkil şirket tasfiye memuru muhtarlıktan gönderilen ödeme emrini tebliğ almış ve ekte görüleceği üzere haber kağıdının üzerine de 08.05.2008 TARİHİNDE TEBLİGAT MUHTARLIKTAN ALINDI ibaresi Mersin Mahalle Muhtarlığı tarafından vurulmuştur.

ADLİ TEBLİGAT HABER KAĞIDINDA HERHANGİ BİR TARİH YAZMADIĞINDAN ÖTÜRÜ TEBLİGAT KANUNU MADDE 21. UYARINCA YAPILAN TEBLİGAT USULSÜZOLUP, TEBLİĞ TARİHİ TAKİPTEN HABERDAR OLDUĞUMUZ TARİH OLAN 08.05.2008 OLARAKDÜZELTİLMELİDİR. ZİRA 21. MADDE AÇIKÇA “ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi” TEBLİĞ TARİHİ OLARAK DÜZENLEMİŞTİR.

ANCAK HABER KAĞIDININ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR TARİH YERALMADIĞINDAN; HABER KAĞIDININ MUHTARLIĞA TEBLİP YAPILAN TARİHTE Mİ, DAHA SONRAMI, DAHA ÖNCE Mİ YAPIŞTIRILDIĞINA DAİR BİR TESPİT YAPMAK MÜMKÜN OLMAMAKTADIR.

İ.İ.KMADDE 21–TEBLİG İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut) “zabıta amir veya memurlarına” imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2002/1552 K.2002/3218 T. 12.3.2002

7201 sayılı Tebligat Kanunun 3320 sayılı kanunla değişik 21.maddesinde, ” kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse ( kaçınırsa ),tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde, tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici ve kapıcıya da bildirir.

İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır” hükmüne yer verilmiş; Tebligat Tüzüğünün28. maddesinin değişik 1. fıkrasında da, ” muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa, tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinme halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekir” denilmiştir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E.2005/12-21 K. 2005/4 T. 2.2.2005

Tebligat7201 sayılı Kanunun 20. maddesine göre değil, açıklandığı şekilde 21. maddesine göre yapıldığına ve bu maddede de tebliğ tarihi “İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih” olarak düzenlendiğine göre, ödeme emri borçluya 11.12.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süre geçtikten sonra 26.12.2003 tarihinde yapılan şikayet süresinde değildir.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/9994 K.2005/12181 T. 19.9.2005

Tebligat yasasının 20, 21 ve özellikle tüzüğün 28. ve 30. maddesi uyarınca muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan her biri gösterilen adreste bulunmaz iseler tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek, beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekir.

Tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclis azasından birisine veyahut zabıta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. Tüzüğe ekli 2 numaralı örneğe uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi gösterilen adresteki kapıya yapıştırır. Durumu, muhataba duyurmasını, mümkünse en yakın komşularından birine varsa yönetici ve kapıcıya da bildirir. Gösterilen şekil geçerlilik koşuludur. ( Y.H.G.K. nun 29.12.1993 tarihli1993/18-778-876 sayılı kararı ) Olayımızda 2’nolu ihbarname kapıya yapıştırılmamıştır. Bu hali ile tebligat geçersizdir.

 • Görüldüğü üzere haber kağıdının üzerinde herhangi bir tarih olmadığından tebellüğ tarihi, müvekkilin muhtardan ödeme emrini teslim aldığı 08.05.2022 tarihi kabul edilmelidir.
 • Ödeme emri tebliğ parçası henüz icra dosyası içine dönmediğinden, bu tebliğ parçası incelendiğinde ileri sürülebilecek her türlü itiraz hakkımızı şu aşamada saklı tutuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : İ.İ.K, T.T.K ve ilgili mevzuat

DELİLLER :

 • Mersin 2.İcra 2022/2712E. sayılı dosyası
 • Müvekkil şirketin kapısına yapıştırılan “adli tebligat haber kağıdı”
 • Bilirkişi incelemesi
 • İkamesi mümkün her türlü delil

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz olunan ve Sayın Mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle;

 • Öncelikle usulsüz tebliğ işlemlerinin iptal edilerek tebliğ tarihinin takipten haberdar olduğumuz tarih olan 08.05.2008 olarak kabulüne,
 • Tebliğ tarihi 08.05.2008 olarak kabul edildiği takdirde yasal süreyi kaçırmamak amacı ile ayrıca icra dosyasına da bugün (15.05.2008) itibariyle borca itiraz beyanımızı (muhabere kanalı ile) sunduğumuzdan; müvekkilin telafisi imkansız zararlara uğramaması amacı ile icra takibinin yargılama sonuna kadar durdurulmasına,
 • Yargılama masrafları ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten ve saygıyla ara ve talep ederim

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

AV.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara