UYAP Üzerinden Tehiri İcra Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bugün ki makalemizde öncelikle tehiri icranın ne olduğundan kısaca bahsedeceğiz. Daha sonra son yapılan yasa değişikliği ile tehiri icrada nelerin değiştiğinden bahsedeceğiz ve son olarak uyap üzerinden tehiri icra başvurusunun nasıl yapıldığını anlatacağız.

Tehiri İcra Nedir?

Tehiri icra kurumu yani icranın geri bırakılması İİK md. 33’de düzenlenmiştir. İlamlı veya ilam niteliğindeki belgelere dayanarak başlatılan icra takiplerinde borçlunun belirli bir teminat göstermek suretiyle, dosya kesinleşene kadar takibin durdurulması kararıdır.

İlamlı icra takiplerinde, mahkeme kararının istinaf ya da temyiz edilmesi tek başına borcu durduran sebep değildir. Tehiri icranın hukukumuzda önemli bir yer edinmesinin en büyük nedenlerinden biri de borcu durdurma yani geri bırakma yetkisine haiz olmasıdır. Alacaklının, elindeki ilama dayanarak alacağını elde etmesinin ve her türlü icra işlemi durduran bir yoldur. Nitekim hukuk, kesinleşmemiş bir yargı kararına dayanarak borçluya karşı haciz yapılmasının önüne geçmiş ancak borçludan da bu işlemi yapabilme şartı olarak teminat göstermesini isteyerek alacaklının haklarını aynı oranda korumuştur.

Son Yapılan Değişikliklerle Birlikte Uyap Üzerinden Tehiri İcra Başvurusu Nasıl Yaparım?

UYAP üzerinden tehir-icra yapmak isteyen avukatlar önce dava aç sekmesine gelmeli, ardından icra hukuk mahkemelerini seçmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra dava türü olarak değişik iş, dosya türü olarak İlamlı Takip İcranın Geri Bırakılması seçeneğini seçmelidir. Birim olarak, hangi takibi geri bırakmak istiyorsanız o dosya numarasını girip sorgulamalı ve ilgili dosyayı seçmelisiniz. Başvuru dilekçenize icra müdürlüğünden aldığınız mehil vesikasını ekleyerek başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca Tehiri İcraya UYAP üzerinden başvuru yaparken ödemeniz gereken masraflar şunlardır.

Başvurma Harcı = 37,00 TL

Peşin Harcı = 133 TL

Vekalet Harcı=11,50 TL

Vekalet Pulu = 18,15 TL

Tehir-İ İcra’nın Şartları Nelerdir?

Tehir- İcra yoluna başvurulabilmesi için usulüne uygun tebliğ yapılmış olması gerekir. Borçlu tarafından teminat yatırılması gerekir. İtfa veya imha iddiası yetkililerce resen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş veya ikrar olunmuş senetle belgelenmesi gerekir.

Tehir-İ İcra’da Son Yapılan Değişiklikler

Bilindiği üzere 30 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren torba kanunla İİK’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun’da yapılan bu değişiklikle tehir- icra yolu için başvurma makamı Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay iken, bu yetki takibin yapıldığı yer icra mahkemelerine verilmiştir. Kısaca açıklayacak olursak, borçlu, kendisine hakkında takibe konu olan ilamı istinaf veya temyiz başvuru yoluna götürürken, takibi geri bırakmak adına tehir-i icra talebini de yine Bölge Adliye Mahkemeleri’nden ve Yargıtay’dan talep ediyordu. Ancak son yapılan bu değişiklikle birlikte borçlular tehir-i icra kararının verilmesini takibin yapıldığı yer icra mahkemelerinden isteyebileceklerdir.

Tehir-i İcra Talebi Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

TEHİR-İ İCRATALEBİNDE

BULUNANDAVACI (BORÇLU) :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI(ALACAKLI) :

ADRES :

TALEP KONUSU : Mersin İcra Müdürlüğü’ nün 2022/…. Esas numaralı dosyası ile yapılan icra takibinin geri bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Alacaklı tarafından müvekkil A…. B…. Aleyhine Mersin …İcra Müdürlüğü’ nün 2022/…. Esas sayılı dosyası (EK-1) üzerinden ilamlı takip başlatılmış ve ödeme emri tarafımıza …/…/…. tarihinde tebliğ edilmiştir.İİK 33. maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasıyla ilgili taleplerimizi, yasal süresi içerisinde aşağıdaki şekilde sunuyoruz. Şöyle ki;

İİK 39. Maddesi gereğince “İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.” denilmektedir. Takibe konu ilam, davacı ile davalı arasında …/…/…. Tarihinde tanzim edilmiştir. (EK-2 tanzim edilen senet) Söz konusu senedin başlangıç tarihi ile takip tarihi arasında, İİK uyarınca kabul edilen zamanaşımı süresi geçmiştir. İş bu sebeplerle, usule ve yasaya aykırı olarak başlatılan bu takip kötü niyetli olup, haksızdır. Müvekkile ait böyle bir borç bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerle müvekkil hakkında başlatılan bu haksız icra takibinin geri bırakılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK (33-39 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Mersin … İcra Müdürlüğü’ nün 2021/… E. Sayılı dosyası, …/…/…tarihli senet, Bilirkişi raporu, Yemin ve Sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-)Davacı müvekkil A… B…aleyhine başlatılmış olan icra takibin İİK m.33 uyarınca Geri Bırakılmasına,

2-)Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 06/01/2022

Talepte Bulunan Davacı Vekili

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara