Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu ve Cezaları – TCK 188

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu ve Cezaları konusunda ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçunun kanun metnini, özelliklerini, unsurlarını, özel görünüş hallerini, ağırlaştırıcı durumları, hafifletici durumları, etkin pişmanlık hallerini ve bu davaya bakmakla görevli mahkemeleri detaylıca sizler için cevapladık. Yasalara göre uyuşturucu kapsamında değerlendirilen maddelerin bulundurulması, satılması, kullanımının teşvik edilmesi gibi eylemler yasaklanmıştır. Türk ceza kanununa göre eroin, morfin gibi uyuşturucu ve zarar verici nitelikteki maddelerin saklanması, satılması, başkalarına zorla kullandırılması suç unsurunu oluşturmaktadır.

Sayfa İçeriği

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunun Madde Metni

Türk Ceza Kanunu Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.(65)

(4) (Değişik: 27/3/2015-6638/11 md.) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması,

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,

hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) (Değişik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunun Özellikleri

A. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Soruşturma Usulü

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda soruşturma suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. Soruşturma resen yada şikayet yoluyla başlatılabilir. Şikayete tabi suçlardan değildir, kamu düzenine ilişkindir. Soruşturma ayrıca savcılık kararıyla gizli olarak yürütülmesi de mümkündür.

B. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Kovuşturma Usulü

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu kovuşturması suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesince yapılır. Kovuşturma detaylı bir şekilde tanık ve delillerin incelenip araştırılması doğrultusunda yapılır.

C. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Gözaltı Hükümleri

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda mahkeme kararı alınması durumunda göz altı tedbirleri uygulanabilmektedir. Göz altı Ceza Muhakemesi Kanunu 91. madde uyarınca yapılır.

D. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Tutuklama Tedbiri

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu kapsamında yürütülen soruşturmalarda kuvvetli suç şüphesinin varlığının olması ve Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 100. madde şartlarının gerçekleşmesi durumunda tutuklama tedbirine başvurulabilecektir.

E. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Uzlaşma Kurumu

Uzlaşma kanunu 253. maddede yer almaktadır. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu 253. madde de yer alan suçlardan değildir. Bu sebeple uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

F. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Korunan Değer

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçları, toplumun sağlığını, güvenliğini ve genel refahını korumaya yönelik olarak düzenlenmiş suçlardır. Bu tür suçlarla mücadele etmek için bir dizi değer korunmaktadır. İşte bu suçlarda korunan temel değerler:

-Toplum Sağlığı ve Güvenliği: Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, bireylerin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve bu maddelerin kullanımı toplumda suç oranlarını artırabilir. Bu suçlarla mücadele, toplumun genel sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlar.

-Bireyin Sağlığı: Uyuşturucu madde kullanımı, bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele, bireylerin bu zararlı maddelerden kaçınmalarını ve sağlıklarını korumalarını amaçlar.

-Toplum Düzeni: Uyuşturucu ticareti genellikle organize suç grupları tarafından gerçekleştirilir. Bu durum, toplum düzenini bozabilir ve suç örgütlerinin güçlenmesine neden olabilir. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele, toplum düzenini korumayı hedefler.

-Çocukların ve Gençlerin Korunması: Uyuşturucu madde kullanımı, genç nesilleri olumsuz etkileyebilir. Bu suçlarla mücadele, çocukların ve gençlerin bu zararlı maddelerden uzak durmalarını sağlamayı amaçlar.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunun Unsurları

A. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunun Maddi Unsurları

1- Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Fail

Bu suçun işlenmesi, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, suç özgü suç niteliği taşımaz; herhangi bir birey tarafından işlenebilir. Ancak, Türk Ceza Kanunu’nun 188/8. maddesine göre, suçun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile uğraşan kişi tarafından işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu bağlamda, suçun işleniş şekli, bu belirli meslek gruplarına mensup kişiler açısından cezai anlamda daha ağırlıklı hale gelir.

Ayrıca, ilgili madde kapsamında yer alan suçlardan birinin tüzel kişi tarafından işlenmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 189. maddesi gereği tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanır. Bu düzenleme, suçun işlenmesinden sorumlu olan tüzel kişiliklere karşı alınan spesifik önlemleri içerir, bu sayede suçun tekrarının önlenmesi amaçlanır.

2- Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Mağdur

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda mağdur toplum ve suçtan zarar gören bireydir.

3- Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunun Konusu

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, seçimlik bir suç niteliği taşır. Bu suç, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal, ihraç, ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme, bulundurma eylemlerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile meydana gelir.

Suçun odak noktasını uyuşturucu veya uyarıcı maddeler oluşturur. Uyuşturucu maddeler, kişinin ruh ve sinir sistemini etkileyerek onu normal durumundan uzaklaştıran maddelerdir. Öte yandan, uyarıcı maddeler kişinin ruh ve sinir sistemini etkileyerek onu normal durumundan daha aktif hale getiren maddelerdir. Suç, bu maddelerin yasadışı biçimde üretilmesi, ticareti veya bu maddelerle ilgili diğer suç faaliyetlerini içerir.

B. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunun Manevi Unsurları

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun manevi unsuru, genel kasttır. Bu suçta, failin uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal, ihraç, ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme veya bulundurma eylemlerini gerçekleştirirken bu eylemlerin hukuka aykırı olduğunu bilmesi yeterlidir.

Failin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin topluma ve bireye verebileceği zararları bilmesi, suçun manevi unsuru için gerekli değildir. Failin, bu maddelerin ticaretinden elde edeceği kazancı elde etme amacını taşıması da gerekli değildir.

Bu suçun manevi unsurunun belirlenmesinde, failin eylemlerinin şekli ve niteliği, eylemlerin gerçekleştirildiği ortam ve koşullar, failin eylemlere ilişkin kişisel özellikleri gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir deyişle, suçun işlenmesi sırasında failin bilinçli bir şekilde bu eylemleri gerçekleştirmesi ve bu eylemlerin suç oluşturduğunu bilmekle sorumlu tutulması gerekmektedir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Özel Görünüş Halleri

A. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Suça Teşebbüs

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Bu suçta, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal, ithal, ihraç, ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme veya bulundurma eylemlerinin bir şekilde tamamlanması gereklidir.

Suçun gerçekleşmesinden önce, failin eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu bilmesi ve bu eylemleri gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapması, ve bu eylemlerin bir nedenle kesilmesi durumunda, suça teşebbüs oluşur. Örneğin, bir birey uyuşturucu madde imal etmek amacıyla gerekli malzemeleri temin etmişse, ancak bu malzemeleri kullanmaya başlamadan önce yakalanmışsa, bu durumda suça teşebbüs meydana gelir.

B. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda Suça İştirak

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi altında düzenlenen suçlar açısından iştirak, genel iştirak kuralları çerçevesinde ele alınır ve ayrıca bir önem taşımaz. Dolayısıyla, bu suçlara her türlü iştirak biçimi mümkündür. Ancak, TCK madde 188/5’e göre, “Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.” hükmüne yer verilerek, madde 188/1 ve 3 kapsamındaki suçlar bakımından iştirak eden kişi sayısına veya suçun işlenme amacına bağlı olarak verilecek cezanın arttırılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, suçun işlenmesindeki örgütsel yapının varlığı veya suça katılan kişi sayısının üç veya daha fazla olması, ceza miktarının belirlenmesinde etkili olacaktır.

C. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçunda İçtima

Suçların içtimai bakımından Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenen 188/1, 188/3 ve 188/7 olmak üzere toplam üç suç tipi, seçimlik hareketli suçlar arasında yer almaktadır. Failin bu suç tiplerinden herhangi birini istediği seçimlik hareketle veya birkaç seçimlik hareketle birlikte işlemesi durumunda bile, ortaya tek bir suç çıkmaktadır. Ancak, failin madde 188’de yer alan üç suç tipinden birkaçını birlikte işlemesi durumunda, birden fazla suç oluşmaktadır. Örnek olarak, 188/1’deki suça giren, ruhsata aykırı uyuşturucu imal eden bir kişi, daha sonra 188/3’teki suça giren satma eylemini gerçekleştirirse, bu durumda iki ayrı suç meydana gelir ve fail, her iki suçtan da sorumlu tutulur.

Ayrıca, 188. madde kapsamındaki bu üç suç bakımından zincirleme suç hükümlerine başvurmak da mümkündür. Yani, aynı fail tarafından işlenen ve birbirleriyle bağlantılı olan suçlar nedeniyle ağırlaştırıcı hükümler uygulanabilir. Bu durum, suç zinciri oluşturan eylemlerden dolayı daha ağır cezaların öngörülmesine imkan tanır.

D. Uyuşturucu ve Uyarı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Tekerrür

Türk Ceza Kanunu 58 de yer alan kanun maddesi uyarınca bir ceza kesinleştikten sonra yeni bir suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır. Bu noktada şüpheli sabıkalı ise tekrar suç işlemesi halinde mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İle İlgili Suçlar Nelerdir?

Bu eylemlere ilişkin suçlar, Türk Ceza Kanunu uyarınca belirlenen yaptırımlara dahildir. Bu kanunların iyi anlaşılabilmesi için öncelikle uyuşturucu ile ilgili Türk Ceza Kanunu suçları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Türk ceza kanununa göre eroin, morfin gibi uyuşturucu ve zarar verici nitelikteki maddelerin saklanması, satılması, başkalarına zorla kullandırılması suç unsurunu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra uyuşturucu maddeleri gizli yoldan ithal etmek de uyuşturucu kaçakçılığı suçu adı ile anılıp ayrı bir suç unsurunu teşkil etmektedir. Uyuşturucu ile ilgili TC suçları arasında sayılabilecek bir diğer suç türü de uyuşturucu madde üretimi yapma suçudur. Bütün bunlara ek olarak ceza gerektiren diğer suç unsurları da başka bir kişiye uyuşturucu madde temin etmek ve ticari amaçla evde belirli bir miktarın üzerinde uyuşturucu madde bulundurmaktır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yani Satılması Suçu

Bu türden suçların başında uyuşturucu madde ticareti yani satılması suçu bulunmaktadır. Gerek sentetik yollarla elle edilen uyuşturucuların gerekse çeşitli bitkilerden elde edilen ve uyuşturucu madde olarak değerlendirilen uyuşturucuların ticaretinin yapılması yani satılması yasaktır. Uyuşturucu kapsamında kabul edilen maddeler, tıbbi amaçlarla üretiliyor olsalar bile bu, yasalarca suçtur. Bu tür ilaçların üretimi ve satışı belli sağlık kurumlarına verilmiştir. Bu kurala riayet etmeyen kimseler için yasalarca belirlenen ağır yaptırımlar bulunmaktadır. Aynı şekilde imal edilen uyuşturucuların herhangi bir biçimde satılması da yasalar kapsamında suç olarak kabul edilmektedir. Bu satış şeklinde, uyuşturucunun yurt içinde satılması veya yurt dışına ithal edilmesi gibi detaylar da dahildir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma Suçu

Uyuşturucu maddeleri imal etmek ve satmak kadar, bulundurmak büyük bir suçtur. Uyuşturucu temini ifadesi ile kastedilen şey, bir kimsenin diğer bir kimseye bir bedel talep ederek ya da etmeyerek istediği uyuşturucu maddeyi bulmasıdır. Bu kimselerin söz konusu maddeleri kullanıp kullanmadığı da, kanunlar nazarında verilecek cezaların oranı için bir kriterdir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etme Suçu

Bir maddenin veya uyuşturucunun belirli işlemlerden geçirilerek farklı bir uyuşturucu maddeye çevrilmesine imal etme denir. Maddenin niteliği değişmediği sürece işleme imalat demek mümkün değildir. Olay mahallinde ele geçirilen aletlerin imalata uygun olup olmadığı adli tıp kurumunca tespit edilmektedir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme Suçu

Yurt dışından ülke içine sokulan ruhsata aykırı uyuşturucu maddeler için TCK’nin 188. maddesi gereği uyuşturucu madde ithal etme suçu ortaya çıkar. Suçun oluşması için uyuşturucu veya uyarıcı maddenin nereden olduğu önemli olmayıp ülke sınırlarına girmesi yeterlidir. Fakat uyuşturucu madde bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmek için Türkiye üzerinden geçiş yapılıyorsa suç ithal veya ihraç kapsamına girmeyip nakletme cezası alır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ülke içinden başka ülkeye (yurt dışına) taşınması işlemidir. Suç, maddenin gümrük kapısından çıkarılmasıyla meydana gelir. Uyuşturucu madde gümrük kapısından geçmeden önce gümrük alanında bulunursa uyuşturucu madde ihraç etme suçuna teşebbüs olur.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Temin Etme Suçu

TCK 188. maddesi gereği bir kimsenin uyuşturucu maddeyi ticari bir amaç olmadan para veya bedel almaksızın bir başkasına vermesi uyuşturucu madde temin etme suçu sayılır. Uyuşturucu maddeyi alan kişinin maddeyi hangi nedenle aldığının herhangi bir önemi yoktur.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları Cezaları

Suçİşlemin NiteliğiCeza
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve TicaretiRuhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imalYirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve TicaretiRuhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal veya ihraçYirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve TicaretiRuhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolamaOn yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adli para cezası
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde KullanmaUyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmakİki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde KullanmaUyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek,İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde KullanmaUyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmakİki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yer ve görev yönünden yetki kuralları uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçunda yetkili yer suçun işlendiği yer mahkemesidir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarından imal, ticaret, ithal, imal, satma, satışa arz etme, sevk etme, depolama suçlarında görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Ağır Ceza Mahkemesidir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarından satın alma, kullanma, bulundurma suçlarında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Ağırlaştırıcı Nedenler

Ağırlaştırıcı nedenler Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde yer almaktadır. İlgili maddenin;

-188/3. maddesine göre; Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamayacaktır.

-184/4-a maddesine göre; Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

-188/4-b maddesine göre; Suçun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

-188/5. maddesine göre; Suçun; üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat arttırılacaktır.

-188/8. maddesine göre; Suçun;  Tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Hafifletici Nedenler

Hafifletici nedenler Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde yer almaktadır. İlgili maddenin;

-188/6. maddesine göre; Suçun üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak bu halde verilecek ceza yarısına kadar indirilecektir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık


Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda etkin pişmanlık, suçun işlenmesi sonrasında, failin suçu ve suçun sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak gerçekleştirdiği olumlu davranışlardır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda etkin pişmanlık hükümleri, TCK’nın 192. maddesinde düzenlenmiştir.

-192/1. maddesine göre; Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmayacağı belirtilmiştir. Bu noktada resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce yani soruşturma açılmadan önce etkin pişman olunması durumunda hakkınızda dava açılmayacaktır.

-192/3. maddesine göre; Haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilecektir.

Ayrıca bir takım Yargıtay kıstasları ile de etkin pişmanlığın sınırları çizilmiştir. Etkin pişmanlık için ilgili sınırlar şu şekildedir:

-Etkin pişman olacak kişi suçun asli faili olmalıdır.

-Etkin pişmanlık eylemleri soruşturma yada kovuşturma makamlarına yapılmalıdır.

-Mahkemece hüküm verilmeden önce etkin pişman olunmalıdır.

-Etkin pişmanlık kapsamında verilen bilgiler yargı ve kolluk makamlarınca doğruluğu kontrol edilmelidir.

-Etkin pişmanlık kapsamında verilen bilgi gerçek ve doğru olmalıdır. Ayrıca elverişli olmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkmasında ve faillerin yakalanmasında faydalı olmalıdır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Denetimli Serbestlik

Erteleme süresi içinde şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre, denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.

Şüpheli, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde, hakkında kamu davası açılır.

Erteleme süresi zarfında kişinin, tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Şüpheli, erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel Kullanım Nasıl Hesaplanır?

Örneğin üzerinizde esrar bulunurken yakalandınız ve esrar miktarı 20 kilo. Bu durumda polis tuttuğu tutanakla birlikte sizi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklayabilir. Ancak üzerinizden 1 kilo esrar çıktıysa bu mümkün değildir. Sadece kullanıcı olduğunuzu ispatlayarak daha az ceza alabilir, kısa sürede serbest kalabilirsiniz. Bunun yanında ince bir ayrıntı daha vardır. Eğer suç üstü olarak 500 gram dahi esrar maddesini bir başkasına verirken yakalanırsanız burada miktar hesaplanmaz ve uyuşturucu ticaretinden ceza yersiniz. TCK’ya göre uyuşturucu maddeyi üzerinde kişisel amaçla bulunduran şahıs 2 ile 5 yıl arasında ceza alır. Ancak iyi bir uyuşturucu avukatı tutarak bu cezaları erteleyebilir ya da pişmanlık yasasından faydalanarak azledebilirsiniz.

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıldır?

Uyuşturucu cezaları 2 yıldan 30 yıla kadar değişmektedir. Suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenleri suçun hesabında kullanılır. Ayrıca etkin pişmanlık hükümleri varsa ona göre ceza indirimleri yapılır.

Metamfetamin Cezası Ne Kadar?

Metamfetamin sentetik bir uyuşturucudur. Metamfetamin imal ve ticareti cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır. Ayrıca sentetik bir uyuşturucu olduğundan ceza yarı oranında artırılır yani 15 yıl suçun alt sınırıdır.

Esrar Cezası Ne Kadar?

Esrar sentetik bir uyuşturucu değildir. Bir bitkiden yapılan doğal bir uyuşturucudur. Bu sebeple esrar imal ve ticareti cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır. Sentetik bir uyuşturucu olmadığından yarı oranında arttırılmaz.

Kokain Cezası Ne Kadar?

Kokain de esrar gibi sentetik bir uyuşturucu değildir. Bu nedenle kokain imal ve ticareti cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır.

Uyuşturucudan Yakalanan Kaç Yıl Ceza Alır 2024?

Uyuşturucu ile yakalanan uyuşturucunun cinsine göre 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası alır.

Kaç Gram Üstü Uyuşturucu Satıcı Olur?

Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca her uyuşturucu ve uyarıcı madde için ayrı içicilik sınırları öngörülmüştür. Uyuşturucunun gramı yanında satışa hazır olup olmadığı da “satıcı” olarak nitelendirilmek için bir kıstas oluşturmaktadır.

Uyuşturucu Denetimli Serbestlik Kaç Yıl 2024?

Denetimli Serbestlik yasası uyarınca çekilen cezanın sonunda gerekli şartların olması halinde son 1 yıl denetimli serbestlik olarak uygulanır.

Sonuç;

Sonuç olarak uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti suçları teknik suçlardandır. Bugün ki yazımızda; Suçun kanun metnini, suçun cezasını, suçun özelliklerini, suçun unsurlarını, ağırlaştırıcı hallerini, hafifletici hallerini, etkin pişmanlığı, bu suça bakmakla görevli ve yetkili mahkemeyi anlattık. Hakkınızda Türk Ceza Kanunu 188. madde kapsamında soruşturma ve kovuşturma açılması durumunda muhakkak avukat tutun ve kendinizi savunun.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara