Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Dava Dilekçesi Örneği

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Dava Dilekçesi Örneği; bir vasiyet edilmesi sonucu ortaya çıkan miras paylaşımı davaları alanına giren dava türüdür.

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Davası Nasıl Açılır?

Kişi sağlığında her türlü vasiyet iradesinde bulunabilirken, ölüm yaşlarına doğru, aşırı yaşlılıktan akli dengesinin azalması söz konusu olabileceğinden, akli dengesi yerinde değilken yada iradesi fesada uğratılmışken yapılan vasiyetnamenin iptali söz konusu olmaktadır. İşte bu tür olaylarda açılan davalara vasiyetnamenin iptali denmektedir. Birde vasiyetnamenin tenkisi durumu vardır. Vasiyetnamenin tenkisi ise; vasiyet eden kişinin vasiyet ettiği şey üzerinde mirasçıların saklı paylarının zedelemesi sonucu açtığı davadır.

Vasiyetnamenin tenkisi davası ile birlikte mirasçılar vasiyet sonucu kaybettikleri saklı paylarını talep edebilmektedirler. İşte vasiyetnamenin iptali ve tenkisi dava dilekçesi örneği ise bu iki davanın birlikte açıldığı dava türüdür. Bu iki dava tek bir dava da açmak mümkündür. Dava dilekçesinde bu iki talep terditli olarak istenebilmektedir. Terditli istenmesi halinde hakim öncelikle vasiyetnamenin iptali için araştırma yapacak, bu mümkün değilse saklı payların ödenmesi için tahkikat yapacaktır.Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Dava Dilekçesi Örneği karışık ve zor davalar olup muhakkak konusunda mersin uzman miras avukatından destek alınması gerekmektedir. Paylaştığımız dilekçe örnek dilekçedir. İlgili dilekçe hazırlanırken muhakkak ofis personelimizden destek alınız.

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACILAR :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL (Adres Antettedir.)

DAVALILAR :

KONU :

Vasiyetnamenin iptali, ilgili istemimiz mümkün olmaması durumunda saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi talebimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : Hmk 107 uyarınca daha sonra arttırılmak üzere şimdilik 1.000 TL

AÇIKLAMALAR:

1-)24/02/1955 doğum tarihli xxx 17/02/2022 Tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçıları şunlardır: xxxxxx. (ek- murise ait mirasçılık belgesi)

2-) Muris vefat etmeden önce 08/02/2022 tarihinde Mersin 3.Noterliğinde düzenleme şeklinde vasiyetname hazırlandığı tespit edilmiştir. İlgili vasiyetnameye göre muris, YALINAYAK KÖYÜ 1313 ADA 2 PARSEL TOROSLAR/ MERSİN adresinde kayıtlı bulunan gayrimenkuldeki tüm hak ve hisselerini yasal mirasçısı olan xxx’in çocukları olan davalılardan 2 yaşında xxx, 11 yaşında xxxx, 12 yaşında xxx, 17 yaşında xxxx ve 4 yaşında xxx’e bırakmıştır. (ek- murise ait vasiyetname)

İlgili vasiyetnamenin iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Türk Medeni Kanunumuz’un 557.maddesine göre vasiyetnamenin iptal sebepleri şunlardır; Ehliyetsizlik, vasiyetnamede yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmış olması, tasarrufun içeriğinin bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka veya ahlaka aykırı olması, tasarrufun Kanun’da öngörülen şekillere uyulmadan yapılmış olmasıdır. İş bu madde dikkate alındığında dava konusu vasiyetnamenin iptali gerekmektedir. Açıklayacak olursak:

3-) Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmıştır. Mirasbırakan işlemi yaptığında resmi olarak 72 yaşındadır. Ancak gerçek yaşı 85’in üzeridir. Murisin yaşı gereği fiili ehliyeti yoktur. Her ne kadar doktor raporu alınmış olsa da, alınan doktor raporu durum bildirir tek hekim raporudur, eksik ve hukuka aykırıdır.(ek:3 murisa ait doktor raporu) Murisin müteveffa olmadan evvel böbrek rahatsızlığı vardır, sık sık diyalize gitmektedir ve bayılmaktadır. Ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığı da bulunan murisin demans hastalığınında olduğu bilinmektedir. Gerek yaşı gerekse hastalıkları sebebiyle tek başına kendi iradesini göstererek vasiyetname yapmaya elverişli fiil ehliyeti bulunmamaktadır.

Nitekim Yargıtay da, miras bırakanın fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti açısından mirasbırakana ait sağlık kurulu raporları, hasta müşahade kağıtları, reçeteler, vs. eklenerek Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulundan rapor alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Bir Alıntı; YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas :2016/21664

Karar :2018/8240

Şu durumda, ehliyetsiz olduğu ileri sürülen mirasbırakanın vasiyetname tarihine yakın günlerde ve sonrasında tedavi görüp görmediği hususunda tarafların bilgisine başvurularak varsa doktor raporları, hasta müşahede kâğıtları ve film grafilerinin eksiksiz getirtilmesi, sonrasında işlem tarihinde mirasbırakanın fiil ehliyetinin olup olmadığının tesbiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınması gerekmektedir

-Muris, vasiyetname vermeden önce ekte sunduğumuz durum bildirir tek hekim sağlık raporu almıştır. Ancak aşağıda sunacağımız Yargıtay Kararından da anlaşılacağı üzere durum bildirir tek hekim sağlık raporu kişinin vasiyetname yapma noktasında fiil ehliyetinin bulunduğunu göstermemektedir.

Aynı zamanda murise verilen raporda, bulgular ve tanılar kısmına yer verilmemiştir. Murisin gerçek yaşı 85’in üzerindedir. Birden fazla hastalığa sahiptir. Murisin vasiyetname hazırladığı tarih olan 2018-2019-2020 tarihinde kullandığı ilaçlar ve tıbbi kayıtları ile ilgili durum kanıtlanacaktır. Tüm bu hastalıklara rağmen murise verilen doktor raporunda herhangi bir tanıya ve bulguya rastlanılmaması gerçeklere aykırıdır. 85 yaşının üzerinde olan murisin hiçbir hastalığının bulunmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu haliyle murise verilen raporun eksik ve hukuka aykırı olduğu da açıkça görülecektir.

YARGITAY

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2016/1435

Karar: 2017/12005

Tarih: 14.09.2017

Somut olayda, mahkemece; murisin, vasiyetname tarihindeki sağlık durumunun tespit edilebileceği sağlık kuruluşlarına müzekkere yazılarak murise ait tıbbi evrak ve kayıtların celbi istenmiş; ancak murise ait tıbbi evrak ve kayıtlar temin edilemediğinden mahkemece dosya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmeden dosya üzerinden yargılama yapılarak karar verilmiştir.

Dosya içindeki murise ait tek tıbbi kayıt olan iptale konu vasiyetnamenin eki niteliğindeki tek hekim imzalı sağlık raporunda ; murisin sorulan sorulara cevap verebildiği bu haliyle akit yapabilme ehliyetinin bulunduğuna kanaat edildiği belirtilmiştir.Ancak davacıların ve dinlenen bir kısım tanıkların beyanları murisin fiil ehliyetinin bulunmadığı yönündedir .

O halde mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olmayan bir konu olan akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirleneceği göz önünde bulundurularak dosyanın mevcut hali ile Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek murisin vasiyetname tarihindeki hukuki işlem ehliyeti yönünden inceleme yapılmasının talep edilmesi, varılacak sonuca göre bir hüküm kurulması gerekirken, yalnızca bir kısım tanık beyanları ve düzenleme şeklindeki vasiyetname ekinde bulunan tek hekim raporu göz önünde bulundurularak eksik incelemeye dayalı davanın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Gelen müzekkere cevapları ile birlikte vasiyetname tanzim tarihinde murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınması gerekmektedir. Murisin bu vasiyetnameyi yaptığı sırada yaşlılığı, rahatsızlıkları ve bakıma muhtaçlığı nazara alındığında kolaylıkla etki altına alınması mümkündür.

(Bir alıntı : T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2014/13732 , Karar: 2015/6326 “Vasiyetname tanzim tarihinde murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı hususunda adli tıp kurumundan rapor alınarak sonucu uyarınca bir karar verilmesi gereği – hükmün bozulduğu…”)

4-) Ayrıca vasiyetname vasiyet edilenlerin babası tarafından cebir kullanarak, murisin iradesini fesata uğratılmak suretiyle ilgili vasiyetename yaptırılmıştır. Muris, vefat etmeden önce 10 yıl içinde bir çok kez Mersin Akdeniz Karakoluna giderek, oğlu, aynı zamanda davalıların babası olan xxx hakkında kendisine cebir ve tehdit uyguladığı gerekçesi ile şikayetçi olmuştur. Nitekim tehdit ve baskılara maruz kalan muris en sonunda taraflara teslim olmuş ve huzurda bulunan vasiyetnameyi imzalamıştır.

Mersin Siteler Karakoluna müzekkere yazılarak 2010-2021 yıllarında gerçekleşen muris xxxxx ve xxxxx ait soruşturma ve şikayet tutanakların getirtilmesini arz ve talep etmekteyiz.

İş bu şikayet tutanakları mahkemeniz tarafından getirildiğinde, murise şiddet uygulandığı ve ilgili vasiyetin xxxxin çocukları olan davalılara zorlama ve korkutma yolu ile hazırlandığı, murisin gerçek iradesini yansıtmadığı görülecektir.

5-)Ayrıca ilgili vasiyetname, görünürde her ne kadar xxx’in çocukları olan davalılara verilmiş olsa da söz konusu işlemden asıl kazanç sağlayacak olan xxxx’dir. Bu haliyle yapılan vasiyetname muvazaalıdır. Görünürde davalılara bırakılan ilgili taşınmaz gerçekte xxxxxx’e kazanç sağlama maksadıyla yapılmıştır. Bu yönüyle de vasiyetnamenin iptali gerekmektedir.

6-) Vasiyetname miras bırakanın el yazısıyla imzalanmamış, parmakta basılmamıştır. Ayrıca vasiyetnamede vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün de belirtilmemiştir. Tanıklarında imzası bulunmamaktadır. Dava konusu vasiyetname maddede belirtilen şekil şartını haiz olmadığından geçersizdir.

7-) Tasarruf ayrıca miras bırakanı yanıltarak ve aldatarak yapılmıştır. Davalı ile davacılarına arası yıllardır kötü olup, taraflar arasında husumet vardır. Davalılar, murisin yaş gereği zayıflığından yararlanarak ilgili vasiyetnameyi düzenletmiştir. İleride dinlenilecek tanık anlatımları ile bu durum kanıtlanacaktır.

8-)Tasarrufun içeriği müvekkillerin saklı payını zedelemektedir .Bu nokta da hukuka veya ahlaka aykırıdır.

9-)Tüm bu sunulu nedenlerle, vasiyetnamenin düzenlenmesi için gerekli olan şekillere uyulmadan düzenlendiğini, murisin 82 yaşının üzerinde olması göz önüne alındığında murisin yaşı itibari ile yapacağı işlemlerin sonucunu bilebilecek yetiye haiz olmadığını, alınan doktor raporunun yeterli olmadığı, yine vasiyetnamenin irade fesadı altında yapıldığını ileri sürerek, vasiyetnamenin iptalini; iptal edilmediği taktirde ise, murisin tasarruf oranını aşan kısmının tenkisine karar verilmesini mahkemenizden arz ve talep ederiz.

10-)Ayrıca ilgili taşınmazın davalılar tarafından mirasçıları zarara uğratmak maksadıyla satışının engellenmesi için ilgili taşınmaza ihtiyati tedbir konulmasını arz ve talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 538, 557, 558 , 4721 S. K. m. 560, 565, 706, 6098 S. K. m. 19, 237

HUKUKİ DELİLLER :

1-) 08/12/2022 tarihli Mersin 5.Noterliğinde Düzenlenmiş Vasiyetname

2-) Murisin 2018-2019-2020-2021 yıllarında kullandığı ilaçlar (Tespiti için Sağlık Bakanlığı Eczacılar Birliğine bura mümkün değilse gerekli görülen kuruma müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.)

3-)Murisin 2018-2019-2020-2021 tedavi gördüğü hastalıklar (Tespiti için Sağlık Bakanlığına bura mümkün değilse gerekli görülen kuruma müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.)

4-) Murise ait doktor raporu

5-) Ölüm Belgesi

6-) Murise ait Mirasçılık Belgesi

7-) Tanık Anlatımları

😎 Yemin

9-) Bilirkişi incelemesi

10-) Keşif

11-) Diğer sair tüm deliller

TANIKLARIMIZ:

1-)

2-)

-Tanıklarımız, murisin en yakın arkadaşlarıdır. Murisin gerçek yaşı, demans hastalığına, diğer hastalıklarına, ara ara bayılmalarına ve davalıların babası olan xxxxx’den gördüğü cebir ve tehdit sonucu ilgili vasiyetnamenin hazırlanması hakkında tanıklık yapacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

1-) Muvaazaya konu olan Yalınayak köyü3424 ada 2 parsel Toroslar/ Mersin taşınmaza ait tapu kaydına teminatsız şekilde İHTİYAT-İ TEDBİR konulmasına,

2-) Murisin 2018-2019-2020-2021 yıllarında kullandığı ilaçların tespiti için Sağlık Bakanlığına, Eczacılar Birliğine veyahut gerekli görülen kuruma müzekkere yazılmasına,

3-) Murisin 2018-2019-2020-2021 yılları arasında hangi hastalıklardan tedavi gördüğünün tespiti için Sağlık Bakanlığına veyahut gerekli görülen kuruma müzekkere yazılmasına,

4-)Murisin cebir ve şiddet gördüğün tespiti için 2010-2021 yıllarına ait soruşturma ve şikayet tutanaklarının getirtilmesi amacıyla Mersin Siteler Karakoluna müzekkere yazılmasına,

5-) Vasiyetnamenin iptali ile taşınmazların payları oranında mirasçılara TESCİLİNE,

6-) İptal ve tescilin mümkün olmaması halinde müvekkillere ait ihlal edilmiş saklı pay oranında tenkisi ile bilirkişi raporu sonrası artırılmak üzere şimdilik 1000 TL’nin TAHSİLİNE,

7-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla ve vekaleten arz talep ederiz. 30/03/2023

Davacılar Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

EKLER:

1-) Murise Ait Mirasçılık Belgesi

2-) 08/12/2023 tarihli Mersin 5.Noterliğinde düzenlenen Vasiyetname

3-) Murise ait durum bildirir tek hekim sağlık raporu

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara