Dolandırıcılık Suçu Cezası ( TCK 157-158 ) 

Günümüzde yaygınlaşan suç tiplerinden biri de dolandırıcılık suçudur. Dolandırıcılık Suçu ve Cezası; Türk Ceza Kanunu (TCK) 157 ve 158 maddeleri ile düzenlenen dolandırıcılık suçu, toplumun huzurunu ve ekonomik düzenini doğrudan etkileyen ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suçun ne olduğunu, özelliklerini ve karşılığında uygulanan cezai yaptırımları detaylıca ele alacağımız bu yazımızda, aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık halleri ve dolandırıcılık suçunun unsurlarını derinlemesine inceleyeceğiz.

Dolandırıcılık suçu ile karşı karşıya kalan bireylerin en çok merak ettiği soruların cevaplarına ve bu suçun ispatı ile ilgili delillerin neler olduğuna da değinerek, hukuki sürecin nasıl işlediğini aydınlatmaya çalışacağız. Dolandırıcılık suçu TCK 157 ve 158 maddeleri ışığında, suçun tanımlanmasından cezai sonuçlarına kadar detaylı bir çerçeve sunacak olan bu yazımız, okuyucularımıza konu hakkında sağlam bir bilgi temeli sağlayacaktır.

Dolandırıcılık Suçu Cezası Nedir?

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 157 ve 158. maddelerinde düzenlenmiştir. Bireylerin malvarlığına karşı işlenen ve aldatma yöntemlerine başvurularak gerçekleştirilen bir suç türüdür. Dolandırıcılık Suçunu düzenleyen TCK’nın 157-158 maddeleri, bu suçun hem temel hallerini hem de nitelikli hallerini kapsamaktadır.

Dolandırıcılık suçunun işlenebilmesi için birtakım şartların birlikte sağlanması gerekmektedir. 

 • Hileli bir eylemin mevcut olması
 • Hileli eylem sebebiyle başka bir kişinin yanılgıya düşmesi
 • Yanılan kişinin maddi bir zararının ortaya çıkması – mal varlığına zarar verilmesi

Dolandırıcılık Suçu Cezası ise, işlenen suçun niteliğine ve ağırlığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. TCK 157’de belirtilen temel düzenleme çerçevesinde bir kişi, başkasını aldatarak onun veya başkasının malvarlığına zarar verirse, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Söz konusu ceza süreleri suçun nitelikli halleri mevcut olması karşısında arttırılır. 

Dolandırıcılık suçunun maddi ve manevi zararları göz önünde bulundurulduğunda, Dolandırıcılık Suçu Cezası toplumun malvarlığına yönelik güvenini sağlamak adına caydırıcı olması beklenir. Dolandırıcılık suçunu anlamak ve bu suça karşı önlemler almak, hem bireyler hem de hukuk sistemi için önem taşımaktadır.

Dolandırıcılık Suçunun Özellikleri

Dolandırıcılık suçu, günümüzde sıkça rastlanan ve mağdur sayısının artış gösterdiği bir suç tipidir. Bu suçun TCK 157-158. Maddeleri kapsamında temel özelliklerini anlamak oldukça önemlidir.

 • Hileli Davranış: Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başkasını hile yoluyla yanıltması ve bu şekilde bir yarar sağlaması esasına dayanır.
 • Mal Varlığına Zarar Verme: Suçun bir diğer özelliği, mağdurun mal varlığında bir azalmaya yol açmasıdır.
 • Kazanç Sağlama: Dolandırıcı, gerçekleştirdiği eylem sonucunda bir çıkar, fayda ya da kazanç elde eder.
 • Hukuka Aykırılık: Yapılan eylemin meşru bir temele dayanmaması ve hukuka aykırı olması gereklidir.

Bunun yanı sıra, TCK’nın 157 ve 158. maddeleri dolandırıcılık suçunun cezai boyutunu düzenlemektedir. Bu maddeler, dolandırıcılık suçu cezası açısından rehber niteliğindedir ve farklı durumlar için farklı ceza sürelerinin uygulanmasını öngörür.

Örneğin, TCK 157 maddeye göre basit dolandırıcılık suçunun cezası; TCK 158 maddeye göre ise nitelikli dolandırıcılık durumlarında verilecek cezanın ağırlığı ve niteliği farklılık gösterir.

Dolandırıcılık suçu cezası, suçun somut koşullarına ve suçun niteliğine göre değişkenlik gösterebilir ve bu sebeple özel bir önem taşır. Kazanılan menfaatin büyüklüğü, mağdurun durumu gibi faktörler cezayı etkileyen unsurlardan bazılarıdır.

TCK 157 Maddesi Kapsamında Dolandırıcılık

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 157 ve 158’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK 157 maddesi, dolandırıcılık suçunun temel unsurlarını ve ceza hükümlerini içermektedir. TCK’nın 157. Maddesi kapsamında dolandırıcılık suçunun unsurları ve verilecek olan ceza miktarı açıkça belirtilmiştir. 

TCK madde 157:  Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.”

Buna göre aşağıda yer alan unsurların varlığı halinde dolandırıcılık suçunun ortaya çıktığından söz edilebilecektir.  

 • Hileli Davranışlar: Suçun işlenmesi için failin hileli davranışlar sergilemesi, bu davranışlarla mağdurun aldanmasını sağlaması gerekmektedir.
 • Mal Varlığına Zarar Verme: Failin hileli davranışları sonucu mağdurun mal varlığında zarar oluşmalıdır.
 • Haksız Menfaat Sağlama: Failin, dolandırıcılık fiili ile kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlamış olması gereklidir.

Dolandırıcılık suçunu düzenleyen TCK’nın 157. maddesinde ceza yaptırımları belirlenmiştir. TCK 157 maddesinde dolandırıcılık suçu işleyen kişilere; suçun ağırlığına, kişinin kastının yoğunluğuna ve mağdurun uğradığı zarara göre değişen cezalar öngörülmüştür. Bu cezalar, hapis veya adli para cezaları şeklinde olabilir. Örneğin, basit dolandırıcılık hallerinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilirken, suçun daha ağır hallerinde verilen cezalar daha da arttırılmaktadır.

TCK 158 Maddesi ve Nitelikli Dolandırıcılık Halleri

Nitelikli dolandırıcılık halleri, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158. maddesinde düzenlenmiştir. TCK madde 158 kapsamında dolandırıcılık suçu belirli koşullar altında daha ciddi bir isnat altına alınır ve dolandırıcılık suçu cezası bu koşullarda ağırlaşmaktadır.

TCK madde 158:  “ (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013 6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.” 

Buna göre aşağıda yer alan unsurların varlığı halinde Nitelikli dolandırıcılık suçunun ortaya çıktığından söz edilebilecektir.  

 • Kamu Kurumu Zararı: Eğer ki dolandırıcılık suçu, bir kamu kurumu aleyhine işlenmişse, bu durum nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilir.
 • Belge Düzenlemeyle İşlenmesi: Resmi evrak ya da ticari belgeleri düzenleyerek dolandırıcılık yapılması halinde, bu suç nitelikli dolandırıcılık kapsamına girer.
 • Seri Dolandırıcılık: Benzer yöntemlerle, birden çok kişiyi dolandırmak suretiyle işlenen suçlar da nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılır.
 • Bilişim Sistemlerinin Kullanılması: Bilişim teknolojileri aracılığıyla dolandırıcılık yapılması, suçun nitelikli halini meydana getirir ve buna göre cezalandırma uygulanır.

Söz konusu suçun nitelikli halleri dolandırıcılık suçu neticesinde verilecek olan cezanın artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, şüpheli veya mağdur kimsenin, dolandırıcılık olayı meydana geldiğinde doğru hukuki desteği alması büyük önem taşır. Nitelikli dolandırıcılık suçları, TCK kapsamında oldukça ciddi bir suç olarak tanımlanmakta ve suçun ciddiyetine bağlı olarak ciddi cezai yaptırımlar getirilmektedir.

Dolandırıcılık Suçunun Cezai Yaptırımları

Türk Ceza Kanunu (TCK) 157 ve 158. Maddelerinde dolandırıcılık suçu ve bu suçun cezai yaptırımları düzenlenmiştir. Dolandırıcılık Suçunun cezası, suçun ağırlığı ve suçun niteliğine göre değişkenlik gösterir. Bireylerin can ve mal güvenliğini tehdit eden bu suç tipi için yasalarımız şu cezai yaptırımları öngörür:

 • TCK 157’ye göre dolandırıcılık suçu cezası: Bu maddede öngörülen temel ceza, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, dolandırıcılık suçu nedeniyle mağdura verilen zararın miktarı ve dolandırıcılığın yapılış şekline göre ceza artırılabilir.
 • TCK 158’ye göre nitelikli dolandırıcılık hallerinde cezalar: Bu maddede belirtilen nitelikli dolandırıcılık durumunda verilen cezalar, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası şeklinde artırılabilir. Özellikle kamu güvenini zaafa uğratacak nitelikteki dolandırıcılık suçları, daha ağır cezalarla karşılık bulur.

Dolandırıcılık Suçu Ceza Tablosu:

Suçu İşleme BiçimiTCK Madde NoCeza Aralığı
Basit DolandırıcılıkTCK 1571 yıl – 5 yıl hapis
Nitelikli DolandırıcılıkTCK 1583 yıl – 10 yıl hapis

Bu bağlamda, Dolandırıcılık Suçu Cezası belirlenirken suçun işleniş biçimi, uzmanlık gerektirip gerektirmemesi ve mağdurun durumu gibi unsurlar gözetilecektir. Suçun işleniş şekli ve bu suçun teşkil ettiği tehdit nedeniyle adli makamlarca detaylı incelemeler yapılır ve failler hakkında özenle hüküm verilir.

Dolandırıcılık Suçunun Unsurları

Dolandırıcılık suçu, TCK’nın 157 ve 158. maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde bazı temel unsurların varlığından bahsedilir. Bu unsur ve koşulların suçun oluşumunda belirleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu unsurlar nelerdir?

 • Mağdurun Aldanması: Dolandırıcılık suçu işlenirken, mağdurun zihninde bir yanılgı veya hata oluşturulması gereklidir.
 • Kasten Hareket: Faillerin, mağdurun aldanmasını sağlayacak şekilde kasıtlı olarak hareket etmesi gerekmektedir. 
 • Menfaat Sağlama: Dolandırıcılık suçu işlenirken failin haksız bir çıkar veya menfaat sağlama kastı olması gerekmektedir. 
 • Hileli Davranışlar: Dolandırıcılık suçunun temel bir unsuru da failin hileli davranışlar sergilemesidir.

Bu unsurlar, Dolandırıcılık Suçu TCK 157 158 maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde, Dolandırıcılık Suçu Cezasının belirlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Unsurların her biri, olayın büyüklüğü ve etkilediği kişi sayısı gibi etmenlerle birlikte yargı sürecini etkiler. 

Ayrım noktası olarak, unsurların somut olayların ışığında yorumlanması ve suçun sabit olduğunun kanıtlanması gerekir. Zira her somut olay kendi içerisinde değerlendirilir ve suç işlediği sabit görülen fail hakkında verilecek olan ceza somut olaya göre belirlenir. Unutulmamalıdır ki, “dolandırıcılık suçu” ve “dolandırıcılık suçu cezası” tanımları, mağdurların haklarını korumak ve suça teşvik etmemek amacı taşımaktadır.

Dolandırıcılık Suçunun İspatı ve Deliller

Dolandırıcılık suçunun yargı önünde ispat edilebilmesi için somut delillerin sunulması gereklidir. “Dolandırıcılık Suçu TCK 157 158, Dolandırıcılık Suçu Cezası” kapsamında suçun ispatı ve delillerin önemi:

 • Tanık Beyanları: Mağdur veya tanıkların ifadeleri, dolandırıcılık faaliyetinin detaylarını açığa çıkarmak noktasında önemli bir role sahiptir.
 • Belgeler: Sahte veya gerçeğe aykırı belgeler, söz konusu dolandırıcılığın kanıtları olarak mahkeme tarafından değerlendirilir.
 • Dijital Deliller: E-posta yazışmaları, telefon kayıtları ve sosyal medya mesajlaşmaları gibi dijital ortamda elde edilen veriler, dolandırıcılığın izini sürmede kritik bilgiler içerebilir.
 • Ses ve Görüntü Kayıtları: Telefon konuşmaları veya güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, suçu işleyen kişinin tespiti açısından önemli delillerdir.
 • Mali Kayıtlar: Banka hareketleri, para transferleri ve mali tablolar gibi kayıtlar, dolandırıcılık suçu ile ilgili mali izleri ortaya çıkarmak noktasında önem teşkil etmektedir. 

“Dolandırıcılık Suçu TCK 157 158” maddeleri kapsamında , dolandırıcılığın unsurlarını ve “Dolandırıcılık Suçu Cezası”nı lehte veya aleyhte etkileyebilecek her türlü kanıt, yargılama sürecinde büyük önem taşır. Bu delillerin adil ve hukuka uygun bir şekilde toplanması, suçun ispatı ve adalete ulaşılabilmesi için zorunludur.

Sonuç; Dolandırıcılık suçu, kişilerin haksız yere kazanç sağlaması amacıyla başkalarını aldatması ve bu suretle mağdurun zarara uğraması durumudur. Bu yazıda, TCK 157 ve 158 maddeleri temelinde dolandırıcılık suçunun özellikleri, cezai yaptırımları ve yargılama sürecine dair önemli bilgiler bulacaksınız.

Dolandırıcılık Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 157 ve 158. maddelerinde düzenlenen bir suçtur. Bu suçun incelenmesi ve yargılanması aşamasında görevli ve yetkili mahkemelerin belirlenmesi önemlidir. Dolandırıcılık suçu isnadı ile yapılacak olan yargılama ve neticesinde verilecek olan cezanın görevli ve yetkili ceza mahkemelerince verilmesi gerekmektedir. 

 • Asliye Ceza Mahkemeleri: TCK 157 ve dolandırıcılık suçu cezası ile alakalı dava dosyalarının büyük çoğunluğu, Asliye Ceza Mahkemelerince görülür.
 • Ağır Ceza Mahkemeleri: Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında olan ve TCK 158 ile tanımlanmış olan hallerde ise, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olacağı belirlenmiştir. 

Bu süreçte dosyanın hangi mahkemede inceleneceği, işlenen suçun unsurları ve faillik durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Dolandırıcılık suçu TCK 157 158 maddelerine göre değerlendirildiğinde, mağdurların veya sanıkların haklarının doğru bir şekilde korunması için yargılamanın yetkili mahkemede yapılması büyük önem taşır.

Dolandırıcılık Suçu ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Dolandırıcılık suçu TCK 157 158 maddeleri kapsamında ele alınmakla birlikte, şartların uygun olması halinde hüküm açıklamasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmesi mümkündür. Adliye süreçlerinde, özellikle dolandırıcılık suçu cezası ile karşılaşan şahıslar için HAGB, olası bir mahkûmiyet kararı yerine verilebilir. HAGB uygulaması, dolandırıcılık suçunun sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkar.

 • Dolandırıcılık Suçunda HAGB Şartları:
  • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması,
  • İşlenen suçun cezasının belirli bir süreyi aşmaması,
  • Mahkemenin, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirmesi gerekir.

Bu şartlar altında, dolandırıcılık suçu cezası için hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Bu durumda sanık belirli bir süre denetim süresi içerisinde kalır ve yeniden suç işlemezse dava sonlandırılır. Ancak bu süreçte yeni bir kasıtlı suç işlenirse, HAGB hükümleri ortadan kalkar ve dolandırıcılık suçu TCK 157, 158 hükümleri gereği cezalandırma işlemi devreye girer.

Bu konuda hukuki destek almak ve HAGB’nin uygulanma koşullarını daha detaylı anlamak için uzman bir avukata danışmak her zaman faydalı olacaktır.

Dolandırıcılık Davalarında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Dolandırıcılık suçuyla karşı karşıya kalan pek çok kişi, bu durumun hukuki boyutlarını tam anlamıyla kavramaya çalışırken aynı zamanda bir dizi soruyla da karşılaşmaktadır. Dolandırıcılık Suçu TCK 157 158 hükümleri ve Dolandırıcılık Suçu Cezası hususlarında merak edilenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

 • TCK 157 madde uyarınca, dolandırıcılık suçu işleyen kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer dolandırıcılık suçu nitelikli haller arasında yer alıyorsa, bu cezanın alt ve üst sınırları TCK 158 madde gereğince arttırılır.

Dolandırıcılık Suçu Nasıl İspatlanır?

 • Hukuka uygun olarak toplanmış bütün deliller dolandırıcılık suçunun ispatı için delil niteliği taşımaktadır. Örneğin; tanık anlatımları, belgeler, tutanaklar, yazışmalar hukuka uygun bir şekilde elde edildiği takdirde görevli ve yetkili mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Delillerin toplanması ve tanık beyanları, dolandırıcılık suçunun ispatında büyük önem taşır. Gerekli hukuki süreçlerin uzman avukatlar tarafından yürütülmesi tavsiye edilir.

Dolandırıcılık Suçunda Mağdurun Hakları Nelerdir?

 • Dolandırıcılık suçunun mağduru, suçun tespiti halinde zararının tazmini için hukuki yollara başvurabilir. Ayrıca TCK’nın sağladığı diğer hakları da kullanabilir.

Bu noktada, Dolandırıcılık Suçu TCK 157 158 maddelerinin etkili bir şekilde uygulanması ve Dolandırıcılık Suçu Cezası konusunda adil bir yargılamanın sağlanması adalete olan inancın teminatıdır. Merak ettikleriniz için mutlaka bir ceza avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Dolandırıcılık suçu nedir ve TCK’da hangi maddelerde yer alır?

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin hileli davranışlarla başka bir kişinin malvarlığına zarar verecek şekilde menfaat elde etmesi eylemidir. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) dolandırıcılık suçu, özellikle 157 ve 158. maddelerde ele alınmıştır. Bu maddeler, dolandırıcılığın tanımını yapmakta ve suçunun ceza boyutunu düzenlemektedir.

Dolandırıcılık suçu için verilecek cezalar nelerdir?

Dolandırıcılık suçu için TCK 157. maddeye göre, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. Ancak dolandırıcılık eyleminin niteliğine, işlenme biçimine ve kapsadığı değere göre ceza miktarı artabilir veya azalabilir. Örneğin nitelikli dolandırıcılık halleri, daha ağır cezai yaptırımları beraberinde getirmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık nedir ve cezası nasıldır?

Nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık suçunun belirli ağırlaştırıcı koşullar altında işlenmesidir. TCK 158. maddeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma, iflas gibi ekonomik çalkantı durumları fırsat bilerek veya kamuoyunu yanıltıcı yöntemler kullanmak, Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması gibi haller nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilir. Nitelikli dolandırıcılık hallerinde, TCK 157. maddede öngörülen cezaların üst sınırlara yakın ya da daha ağır biçimde uygulanması söz konusu olacaktır.

Dolandırıcılık suçunun zamanaşımı süresi nedir?

Dolandırıcılık suçunun zamanaşımı süresi, suça verilen cezanın ağırlığına göre değişiklik gösterir. TCK’ya göre, dolandırıcılık suçları için belirlenen asgari ve azami hapis cezalarına bakılarak, zamanaşımı süreleri hesaplanır. Ancak genel olarak, dolandırıcılık suçu için zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarih itibarıyla 8 yıl olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, nitelikli dolandırıcılık gibi ağır hallerde bu süre daha uzun olabilir. Zamanaşımı sürelerinde kesinti veya durma halleri TCK’da ayrı olarak düzenlenmiştir ve bu durumlar süre hesaplamasında dikkate alınmalıdır.

Sonuç: Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 157. ve 158. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yazımız kapsamında dolandırıcılık suçunun cezası, unsurları, nitelikli halleri ve mahkeme süreci hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçu cezası hakkında bilgi edinin.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara