İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi bir alacağın tahsili amacıyla icra müdürlüklerinde işlem başlatmak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirmektir.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Başlatmak, ancak çeşitli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi ile mümkündür. icra takibi başlatmak için öncelikli olarak hangi tür takibin yapılacağına dair karar verilmelidir. Verilen karar doğrultusunda takibin niteliğine göre gerekli belgeler hazırlanarak ilgili mercilere başvurulması sonucunda icra takibi başlatmak mümkün olacaktır. İcra takibi, üç farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki ilamlı icra takibi, ikincisi ilamsız icra takibi ve üçüncüsü de kambiyo senedine dayanan icra takibi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İcra avukatı ile icra takibi başlatmak isteyen kişi takibi kendisi yürütebilir. Fakat icra ve iflas hukuku ayrıntıların kritik öneme sahip olduğu bir hukuk alanıdır. Bu nedenle söz konusu alanda uzman olan avukatların takibi hızlı ve hatasız bir şekilde yürütmesi mümkün olacağından dolayı icra takibi başlatmak isteyen kimselerin bir avukattan hukuki destek alması kendisi adına oldukça faydalı olacaktır. Aynı zamanda yalnızca kişiler açısından değil şirketler açısından da durum farklı olmayacaktır. Bazı şirketlerin birden çok alacağı mevcuttur. Bunların takibinin yapılması ve yürütülmesi kolay bir iş olmadığından ötürü icra ve iflas hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması ve ona vekalet verilerek işlerin yürütülmesi daha yararlı olacaktır.

İcra Takibi Nerede Açılır ?

İcra takibi başlatmak isteyen kimse, İcra Müdürlüğü’ne alacak miktarını içermekte olan dosya ile başvurarak icra takibini başlatabilir. İlamlı icra takiplerinde alacaklının elinde bir mahkeme kararı olması gerekmektedir. Bu özelliğiyle ilamlı icra, ilamsız icradan ayrılmaktadır. İlamlı takiplerde yetki problemi söz konusu değildir. İlamlı icra takipleri kanunda belirtildiği üzere Türkiye’nin her yerinde açılabilen takiplerdir. Bu sebeple borçlu kimse yetkisizlikten dolayı itirazda bulunmayacaktır. Herhangi bir icra dairesinde takip başlatılması mümkündür. İlamlı icrada takip talebinde bulunabilmek için zaman aşımı süresi 10 yıldır. İlamsız icra takipleri ise yalnızca yetkili icra dairelerinde açılabilmektedir.

Kural olarak bu icra takibindeki yetkili merci borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra dairesidir. Fakat sözleşmeden kaynaklı para ya da teminat alacağı söz konusu ise sözleşmenin ifa yerindeki icra dairesi yetkili merci olacaktır. Eğer taraflar yetkili icra dairesini önceden kararlaştırılmışsa bu duruma uymak zorunlu olacaktır. Yapılacak olan icra takibinin niteliğine göre belgelerin hazırlanması ve gerekirse mahkeme kararının alınmasıyla birlikte icra takibinde bir basamak geçilmiş olacaktır. Bu işlemin sonrasında yatırılması gereken harç, alacaklı tarafından yatırılır ve ilgili İcra Müdürlüğü’ne gidilerek icra takibi başlatmak mümkün hale gelir. Bu süreçleri alacaklının kendisi gerçekleştirebileceği gibi bir avukatın kendisini temsil etmesiyle de gerçekleştirilmesi mümkündür.

İcra Takibine İtiraz Süresi

İcra takibi başlatmak isteyen kimsenin bilmesi gereken konulardan birisi de bu takibe itirazın mümkün olduğudur. İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu bunu yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirebilir. İtirazın sözlü olarak yapılması halinde bu durum tutanağa geçirilecektir. İlamsız icra takibinde itiraz 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Belirtilen 7 günlük süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren başlayacaktır. Borçlu, icra takibine itiraz ettiği zaman bu takip durmuş olacaktır. Bunun üzerine alacaklı itirazı kaldırabilmek adına dava açma hakkına sahip olacaktır ve söz konusu davayı açma süresi 6 aydır.

Davanın açılması halinde ispat yükü alacaklıya ait olmaktadır. Borçlu olan kişi ilamsız icra takibine itirazda bulunduğu zamanda borcun tamamı için itiraz edebileceği gibi bir kısmı için de itiraz edebilme hakkına sahiptir. İcra takibi başlatmak isteyen kişi eğer ilamlı icra takibi yoluna başvurmuşsa bu durumda borçlu kişi borcun varlığına karşı itirazda bulunamayacaktır. Fakat öte yandan borçlunun diğer itirazları ile ilgili İcra Mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Borçlu, İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesine göre icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe ile İcra Mahkemesine başvurarak itirazda bulunabilmektedir.

İcra Takibine İtiraz Süresinin Kaçırılması

İlamsız icra takibinde verilmiş olan 7 günlük süre içerisinde itiraz gerçekleşmediği takdirde ödeme emri ve icra takibi kesinleşmiş olacaktır. Süresinden sonra yapılmış olan ilamsız icra takibine itiraz kural olarak hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Fakat bu durumun tek istisnası gecikmiş itirazdır. Buna göre, bir kusur olmaksızın herhangi bir engel nedeniyle takibe itiraz edilememesi halinde sonradan ilamsız icra takibine itiraz edilmesi mümkün olacaktır. İcra müdürü, itirazın süresi içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğini resen araştırmaktadır. Çünkü belirtmiş olduğumuz 7 günlük süre hak düşürücü süredir. İlamlı icrada ise borçluya icra emri yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde itirazsın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cebri icra yoluna başvurulacağı ilgili mevzuatta yer almaktadır.

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara