İlamlı Takibin İptali Dava Dilekçesi Örneği

İlamlı takipte borçluya icra emri gönderilir. İcra emrine itiraz icra dairesine yapılması mümkün olmayıp icra hukuk mahkemesine yapılmaktadır.

İlamlı İcra Takibine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İlamlı icra takibine iki farklı itiraz söz konusudur. Bunlardan ilkinin itiraz süresi 7 gündür. Borçlu icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun ödendiğini, ertelenmiş olduğunu veya zamanaşımına uğramış olduğu iddiasında ise icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün için icra takibine icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra hukuk mahkemesine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Eğer borçlu 7 gün içinde icraya takibine itiraz etmez ise ilamlı icra takibi kesinleşir ve borçlu söz konusu borcu ödemek zorunda kalır. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman mersin icra hukuku avukatımızdan hukuki destek alınız.

İlamlı Takibin İptali Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıda ilamlı takibin itirazı için icra hukuk mahkemesine yazılacak dava dilekçesi örneğini paylaşıyoruz.

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

ŞİKAYET EDENBORÇLU :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

ALACAKLI:

VEKİLİ:

DİLEKÇE KONUSU: İlamlı takibin iptali

TEBLİĞ TARİHİ: 06.05.2021

AÇIKLAMALARIMIZ:

1. Alacaklı tarafından Edirne İcra Dairesi’nin 2021.95124 E. sayılı dosyasına binaen Örnek No: 4-5* icra emri düzenlenmiş olup 06.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen icra emri, ilamların yerine getirilmesine ilişkin olup, takip dayanağı ilam niteliğinde belge olarak da Sigorta Tahkim Komisyonunun 2018/56208 esas, 2018/255521 sayılı kararı eklenmiştir.(Ek-1: İcra emri ve tahkim kayıt evrağı) Ancak Mersin İcra Dairesince yapılan işlem usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

2.Takibin dayanağı ilam niteliğinde belge olarak gösterilen ilamda 436 TL yargılama giderinin müvekkilden alınarak davalıya ödenmesine hükmedilmiştir. Başlatılan icra takibi de bu alacağa ilişkindir.

-İlgili borca ilişkin kararda da geçen o tarihteki şirket vekili Av.Can Doğan Işık tarafımıza e-mail yolu ile IBAN numarası bildirmiştir. (Ek:2 mail çıktısı.)-Bunun üzerine 16.05.2018 tarihinde 436 TL şirket vekilinin hesabına yollanmıştır. Dekont ek:3’tedir.

3.İcra İflas Kanunu’nun 33. Maddesi İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir hükmüne amirdir. Bu doğrultuda borcun ödenmiş olması sebebiyle müvekkil aleyhine başlatılmış olan ilamlı icra takibi usule ve yasaya aykırı olup söz konusu takibin iptalini talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

1. Mersin İcra Dairesi’nin 2021.9514 esas sayılı Dosyası,

2. Sigorta Tahkim Komisyonunun 2018/5608 esas sayılı dosyası

3. Banka Ödeme belgesi,

4. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz tüm bu sebepler ışığında müvekkil şirket aleyhine başlatılan icra dosyasına istinaden gönderilen Örnek 4-5* icra emrinin usul ve yasaya aykırı olmasından dolayı, öncelikle İCRA DOSYASININ TEDBİREN DURDURULMASINA, İlamlı icra takip işlemi ve İCRA EMRİNİN İPTALİNE yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 06.05.2021

EKLER :

Ek-1: İcra emri ve tahkim evrak kayıt maili

Ek-2: Şirket vekilinin IBAN bildirimine ilişkin e-mail çıktısı

Ek-3: Ödeme Dekontu

Ek-4: Vekaletname

Şikayet Eden Borçlu Vekili

AV.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara