İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi

İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi; işçilik alacakları tahsili için açılan dava türüdür. Bu dava ile işçilik alacakları davalı işverenden talep edilmektedir.

İşçi Alacağı Davası Nasıl Açılır?

İşçilik alacağı dava dilekçesi teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin işçi avukatından destek alınması gerekmektedir. İşçilik alacağı dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde İşçi Alacağı Davası Dava Dilekçesine Cevap Dilekçesi Örneği ile cevap verilmesi gerekmektedir. İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği hazırlanırken muhakkak hem kısmi hem belirsiz alacak davası olarak açılmalıdır. İşçilik alacaklarının bir kısmı Yargıtay kararlarınca kısmı alacak, bir kısmı belirsiz alacaktır. Bu sebeple dava dilekçesinde bunların ayrımının yapılması çok önemlidir.

İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği haklı nedenle fesih sonucu açılacak olan işçi alacağı davasında yada işverenin haksız feshi nedeniyle açılacak olan işçi alacağı davasında kullanılabilmektedir. İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği hazırlanırken zamanaşımı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Zaman aşımına uğramış işçilik alacakları var ise bunlar dava dilekçesine katılmamalıdır. İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği ayrıca hazırlanırken muhakkak ücret hususunu kanıtlayacak delillerin mahkemeden toplanmasının istenmesi unutulmamalıdır. İşçilik alacaklarının hesabında temel etken brüt ve giydirilmiş ücrettir. Bu yüzden brüt ücreti ispat etmek çok önemlidir. Aşağıda ki İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği örnek bir dilekçe olup dilekçenin yazımı için büro personelimizden destek alınız.

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI :

ADRESİ: İhsaniye mah. 4903 sk. dış kapı:23 iç kapı:136 Akdeniz/ Mersin

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL – Adres antettedir.

DAVALILAR:

ADRESİ:

DAVA

KONUSU: 6100 Sayılı Kanunun 109. Maddesi kapsamında ; (Alacak kalemleri yönünden fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla) 100,00 TL Ücret alacağı, 100,00 -TL Kıdem Tazminatı, 100,00-TL İhbar Tazminatı, 100,00 -TL Yıllık izin ücreti tahsili talebimizi içerir kısmi alacak davamız ve HMK 107. Maddesi kapsamında belirsiz alacak davası hükümlerine göre toplanacak delillere göre uzman bilirkişiye hesaplatılarak harcı tamamlatılmak üzere; 100,00 -TL Fazla mesai, 100,00 -TL Hafta tatili ve 100,00 -TL Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretini içerir belirsiz alacak davamızdır.

DAVA:

DEĞERİ: 700,00 TL Harca Esas Değer.

AÇIKLAMALAR:

XX İnşaat şirketi 30.11.2022 tarihinde akrabasına ait olan xxx Sanayi Ticaret Limited Şirketine okulu çalışan ve öğrenciler ile birlikte devretmiştir.

Müvekkil 15.09.2021 – 23.02.2022 tarihleri arasında (Ek: SGK hizmet dökümü) davalı şirketlerde uzman öğretici olarak sürekli ve aralıksız çalışmış olup, iş sözleşmesi müvekkil tarafından aşağıda sebeplerine yer verileceği üzere; 23.02.2023 tarihli ihtarnamemiz ile haklı nedenle fesih edilmiştir. (Ek: İhtarname ektedir.) Daha sonra haklı feshe bağlı işçilik alacakları için tarafımızca 17/03/2023 tarihinde Dava Şartı Arabuluculuk kapsamında başvuruda bulunulmuş fakat bu görüşme de anlaşmama şeklinde sonuçlanmıştır. (Ek- Arabuluculuk Anlaşamama Son Tutanağı)

1-Müvekkilimiz, davalılar yanında asgari ücretin üstünde maaş alacağı taahhüdü ile çalışmaya başlamış fakat 2021-2022-2023 yılında asgari ücret artışı ile birlikte müvekkilime yapılan ödemeler asgari ücretin altında kalmıştır. Son dönem olan 2023 yılı ücreti de asgari ücretin altında yatırılınca, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme mecburiyeti doğmuştur. Müvekkile ödenen ücretlerin asgari ücretinin altında kalması bir yana dönem içinde ücretler düzenli de ödenmemiştir. Asgari ücretin altında maaş alan müvekkilime bazı aylarda ödeme dahi yapılmamış, maaşları 2-3 ay gecikmeli toplu şekilde ödenmiştir. Müvekkilin maaş hesabı 0424 şube numaralı QNB Finansbank’a ait 242525 numaralı TR5352634636373 IBAN numarasına yapılmaktadır. Bu hesap üzerinden bilirkişi incelemesi yapıldığında müvekkilin aldığı eksik maaş ödemeleri kanıtlanacaktır.

2-Müvekkilin yıllık izinleri kullandırılmamıştır. Yıllık izinlerinin kullandırılmamış olmasına rağmen birde üzerine, müvekkil e devlet üzerinden hizmet dökümünü sorguladığında tam ve aralıksız olarak çalışmış olmasına rağmen 2022 Haziran ile 2022 Kasım tarihleri arasında ücretsiz izinli gösterildiğini öğrenmiştir. Müvekkil izin kullanmamış olup yapılan işlem tamamen hukuka aykırıdır ve haklı nedenle fesih sebebimizdir. Davalı müvekkilin yıllık izin kullandığını iddia edecek ise yıllık izin formlarının davalıdan istenmesini, davalının sunmaması yada sunmayı tercih etmemesi halinde davalı aleyhinde menfi ispat olarak mahkemeniz dikkate almasını arz ve talep etmekteyiz.

3-Müvekkilimizin her ne kadar öğle yemeği molası 1 saat olarak belirlenmiş ise de bu süreye uyulmamış, müvekkilime öğle yemeği molası olarak yalnızca 15 dakika mola kullanma izni verilmiştir. Ayrıca müvekkilimize yol ücreti ödemesi de yapılmamıştır. Yol masraflarını kendi karşılamıştır.

4-Müvekkil asgari ücretin üstünde ücrete anlaşmış olmasına rağmen SGK prim ödemeleri yasal asgari ücret seviyesinden gösterilmiştir.

5-Müvekkilin kıdem tazminatı ve diğer alacakları hesaplanırken müvekkilin ücretinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanmasını arz ve talep etmekteyiz. Müvekkilin yemek ve yol ücretinin hesap edilebilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Odasına müzekkere yazılarak bir işçinin günlük yemek ve yol ücretinin tespitini talep ederiz.

Ayrıca müvekkilin maaşı düşük gösterildiğinden bir usta öğretmenin maaşının tespiti Tüik ve Özel Okullar Bİrliğine müzekkere yazarak emsal ücret araştırılması yapılmasını buradan gelen yazı cevaplarına göre hesap yapılmasını arz ve talep etmekteyiz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkilim yargılama harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda değildir. Müvekkil 25 yaşında olup bekardır. Müvekkil şuan çalışmamaktadır. Her ne kadar Müvekkil adına %25 hisse sahibi olduğu bir adet taşınmaz mevcut ise de ilgili taşınmaz babası tarafından müvekkilin üzerine yapılmıştır. Müvekkilim söz konusu taşınmazdan kira geliri almamakta ve sadece ikamet etmektedir. Üzerine kayıtlı taşınır da yoktur. Yapılacak olan mali ve ekonomik durum araştırmaları da müvekkilin durumunun iyi olmadığını, yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğunu gösterecektir. İş bu sebeplerle mahkemeniz nezdinde açtığımız bu davanın yargılaması süresince müvekkilin Adli Yardımdan faydalandırılması talebimiz bulunmaktadır. (Ek-Taşınır ve Taşınmaz Sorgu Ekranı Resimleri, Çalışmadığına dair SGK hizmet dökümü ektedir.)

Yukarıda anlatılan konular, iş ve işlemler, toplanacak yazılı deliller, tanık beyanları ve diğer belgelerle ispat edilecektir. Müvekkilin hak kazandığı ödenmemiş ücret, kıdem tazminatı, ihbar, yıllık ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ulusal ve genel tatil ücretlerine ulaşmak isteyen müvekkilimin haklarına bir an önce ulaşması adına mahkemenize başvurulması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 S. K. 41, 69, 506 SK, 5510 SK, 6100 SK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

1- Davacının, davalı işverenlikteki özlük dosyasının celbini talep ederiz,

2- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet dökümlerini celbini talep ederiz.

3- Arabuluculuk Toplantı Son Tutanağı,

4- Davalı işverene ait defterler (Davalı işverenden celbini talep ederiz.)

5- Yıllık izin formları (Davalı işveren celbini talep ederiz.)

6- Bilirkişi incelemeleri

7- Tanık anlatımları

8- Haklı Nedenle Fesih Bildirimine İlişkin İhtarname

9- Emsal Ücret Araştırmaları (Celbini talep ederiz.)

10- Yemek ve yol ücreti araştırması (Celbini talep ediyoruz.)

11- Müvekkil adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz olmadığını gösterir ekran görüntüsü

12- Keşif incelemesi, Yemin ve tüm sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda belirtilen nedenlerle; ve fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile; tüm alacak kalemlerinde geçerli olmak üzere, iş akdinin müvekkil tarafından haklı nedenle fesih edildiği 23.02.2023 tarihinden itibaren yasal faizden aşağı olmamak üzere mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle aşağıda izah edilmiş kalemler şeklinde tespitine ve davalıdan tahsil edilerek davacıya teslim edilmesine;

HMK.109 maddesi uyarınca fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla taleplerimiz;

1-Ödenmeyen ücret alacaklarına ilişkin olarak şimdilik 100-TL ücretin,

1- Kıdem tazminatına ilişkin olarak şimdilik 100-TL ücretin,

2- İhbar tazminatına ilişkin olarak şimdilik 100-TL ücretin,

3- Yıllık ücretli izin ücretlerine ilişkin olarak şimdilik 100-TL ücretin,

HMK 107. Maddesi uyarınca belirsiz alacak davası hükümlerine göre toplanacak delillere göre uzman bilirkişiye hesaplatılarak harcı tamamlatılmak üzere;

4- Fazla mesai ücretine ilişkin olarak, Bilirkişi marifetiyle tam ve doğru şekilde hesaplanmasını takiben harç tamamlanması suretiyle arttırılmak üzere şimdilik 100-TL ücretin,

5- Hafta tatili ücretine ilişkin olarak Bilirkişi marifetiyle tam ve doğru şekilde hesaplanmasını takiben harç tamamlanması suretiyle arttırılmak üzere şimdilik 100-TL ücretin,

6- Ulusal ve genel tatil ücretlerine yönelik olarak şimdilik, Bilirkişi marifetiyle tam ve doğru şekilde hesaplanmasını takiben harç tamamlanması suretiyle arttırılmak üzere şimdilik 100-TL ücretin, davalıdan tahsili ile davacı müvekkile ödenmesine,

7- Giydirilmiş ücreti hesaplamak için Esnaf ve Sanatkarlar Odasına müzekkere yazılmasını,

8- Emsal ücret araştırması için Tüik ve Türkiye Özel Okullar Derneğine müzekkere yazılmasını,

9- Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz. 03.05.2023

Ekler:

Ek:1 SGK hizmet dökümü

Ek:2 Haklı nedenle fesih ihtarnamemiz

Ek:3 17/03/2023 tarihli Arabulucu Son Tutanağı

Ek:4 Müvekkil adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz olmadığını gösterir ekran görüntüsü

Ek:5 Noter onaylı vekaletname

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara