Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Dava Dilekçesi Örneği

Bugün ki yazımızda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı dava dilekçesi örneğini paylaşacağız.

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Dava Dilekçesi

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası işveren tarafından çıkarılan işçinin çalıştığı yıllara ait kıdem tazminatını ve feshe bağlı ihbar tazminatını almaya yarayan dava türüdür. 1 ve üzeri yıl çalışan işçilerin hak kazandığı İş Kanunundan kaynaklanan işçilik alacağıdır. İşçinin istifa etmesi veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle fesih edilmesi durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenmemesi gerekmektedir. İhbar tazminatı ise haksız feshe bağlı olarak işçinin hak ettiği tazminat türüdür. İlgili dava işçi alacağı davası olduğu için dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesi zorunludur. Taraflar anlaşamaması halinde aşağıda bulunan dava dilekçesi ile dava açabilecektir. İlgili davalar teknik davalar olup hak kaybına uğramamak adına muhakkak konusunda uzman bir iş hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

KONU : İşçilik alacaklarının ödenmesi hakkındadır.

DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız ve taleplerimiz saklı kalmak üzere şimdilik kıdem tazminatı için 100 TL, ihbar tazminatı için 100 TL toplam 200 TL

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil yukarıda adı yazılı davalı şirkette 15.02.2019 tarihinden 28.07.2020 tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Müvekkil işverene ait Kazanlı mah. Cumhuriyet Blv. …… Deposu Akdeniz/Mersin adlı iş yerinde çalışmakta iken, iş arkadaşı ……… tarafından kullanılmakta olan trans palet, iş güvenliğinin eksikliği ve işverenin tam kusurlu olması sebebiyle müvekkile çarpmış ve müvekkili yaralamıştır. Gerçekleşen iş kazası sonucu müvekkilin Toros Devlet hastanesine sevki gerçekleştirilmiş ve kendisine Fibula Diftal Parçalı Açık Kırık teşhisi konularak müdahale yapılmıştır. İş kazasına ilişkin dava Mersin 5.İş Mahkemesinin 2022/50 esas sayılı dosyasında görülmektedir. Dosyanın getirtilmesini talep etmekteyiz.

2İş kazası sonrası müvekkil bir süre evde dinlenmiş daha sonra aynı departmanda aynı işte çalışmaya devam etmiştir. Fakat maalesef müvekkil geçirdiği kaza sebebiyle ayrıca buna ek olarak ağır koşullarda çalışması sebebiyle bir süre sonra işinde zorlanmaya başlamış ve işini yapmakta güçlük çekmeye başlamıştır. Bunun üzerine müvekkil işverenine sözlü olarak; mevcut işinde zorlandığını, başka bir departmana alınabilirse rahat edebileceğini beyan etmiştir. Fakat iş veren müvekkilin tekrar eden taleplerine rağmen taleplerini kötü niyetli olarak sonuçsuz bırakmıştır. Bunun üzerine müvekkil departman değişikliği talebine ilişkin 17.07.2020 Tarihli ihtarnameyi Mersin 6. Noterinden yollamak zorunda kalmıştır. (Ek 1 de 17.07.2020 tarihli İhtarnameyi paylaşıyoruz.)

3-Bunun üzerine işveren hiç bir iyi niyet göstergesi olmaksızın, zarara uğramamak adına zorla müvekkilin departmanını değiştirmiştir.

4-Fakat bu seferde daha sonra tanık anlatımları ile kanıtlanacağı üzere Müvekkilim yeni departmanında bulunan şefi tarafından psikolojik tacizlere yani mobbinge maruz kalmaya başlamıştır. Şef sürekli müvekkilime hakaretlerde, aşağılamalarda bulunmuş müvekkilimi iş akdini sonlandırmaya zorlamıştır. Müvekkilim bunun üzerine çekilmez hal alan iş akdini sağlık sebepleri ve ahlak – iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle 28.07.2020 tarihinde ihtarname yollayarak haklı nedenle fesih etmiştir. (ek:2 28.07.2020 tarihli ihtarnameyi paylaşıyoruz.)

Psikolojik taciz (mobbing); işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terördür. Kavram, çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir.

5-Daha sonra müvekkilim kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını alabilmek için Arabulucu başvurusu yapmış, fakat talepleri olumsuz sonuçlanmıştır. Ek:3 de Arabuluculuk evraklarını sunuyoruz.

6-Müvekkilim her ne kadar iş sözleşmesini kendisi fesih etmiş gibi gözükse de, müvekkilimin iradesinin iş sözleşmesinin fesih olmadığı kaza sonrası tekrar çalışmaya başlamak istemesinden açıkça görülmektedir. Yine araştırılacak olaylardan işverenin uyguladığı mobing sonucu işçinin iş sözleşmesini fesih ettiği de sabittir. Bu nokta da kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatının da istenme zarureti doğmuştur.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11958 K. 2016/15623 T. 31.5.2016 numaralı kararında davacı işçi mobbinge bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmiştir. Bu halde işçinin, bu işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı sabittir. İhbar tazminatı talebine gelince, her ne kadar fesih işçi tarafından yapılmış ise de, işverenin uyguladığı mobbing sonucu işçinin iradesinin feshe yönlendirildiği sabit olduğundan, ihbar tazminatına da hak kazanılmıştır.

7-Yukarıda açıklanan sebeplerle ve resen araştırılacak sebeplerle müvekkilin yasal hakkı olan ve tarafına ödenmeyen ihbar ve kıdem tazminatı alacağının davalıdan alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz. Fazlaya ilişkin haklarımız ve sair alacak haklarımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, HMK, TBK, TTK ve İlgili mevzuat

DELİLLER :

1-Müvekkile ait işyeri şahsi dosyası. (Celbi talep olunur.) 2-Müvekkile ait aylık maaşını gösterir bordro 3-Tanık beyanları. 4-Bilirkişi incelemesi 5-Keşif, İş dosyası, arabulucu dosyası 7-Ve diğer sair her türlü hukuki delil.

TANIKLAR :

1- (Davacının uğradığı mobbing sonucu işten çıkmaya zorlanmasına ilişkin beyanda bulunacaktır.)

NETİCE ve TALEP :

Yukarıda açıklanan sebeplerle, davamızın kabulü ile işçilik alacaklarımızın yargılama sonunda belirlenerek hüküm altına alınmasa;

1) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL kıdem tazminatı alacağının, iş akdinin fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

2) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL ihbar tazminatı alacağının, iş akdinin fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine, ayrıca yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşıya yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 15.09.2020

EKLER :

28.07.2020 Tarihli ihtarname

17.07.2020 Tarihli ihtarname

Arabuluculuk evrakları 2020/166

Noter onaylı vekaletname

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara