Mersin Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilgili suçlar Türk Ceza Kanununda gösterilmiş olup , konusunda uzman ceza avukatları ile çözüme kavuşturulmalıdır.

Mersin Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar

Mersin Ceza avukatları olarak , mersinde uyuşturucu avukatı görevinde hizmet vermekteyiz.

Uyuşturucu Nedir?

Uyuşturucu veya diğer ismiyle uyarıcı maddeler tıpta ağrı kesici özelliği ile kullanılan, tek kullanımda dahi bağımlılık yapabilme özelliğine sahip, insanların sosyal ekonomik yaşamını felç eden, ülkemizde kullanımı, üretimi, satışı yasaklanmış doğal veya sentetik maddelerdir.

Türk Ceza Kanunu’nda uyarıcı maddelerle ilgili olarak düzenlenen suçlar;

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Korunan hukuki değer kamu sağlığıdır. Ülkemizde giderek artan uyuşturucu kullanımı karşısında, temin etmenin zor, cezaların ağırlığı nedeniyle bu maddelerin kullanımında gizlilik şarttır. Bu madde de yakalanmayı zorlaştıracak önlemler almayı, nasıl kullanılacağının öğretilmesini, özendirmeyi, kullanım için yer tahsis etmeyi cezalandırmaktadır.

Suçun unsuruna bakıldığında 3 seçimlik hareketin öngörüldüğü görülür. Birincisi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım ve malzeme sağlamaktır. Özel yer kullanıcıların güvenle tüketebileceği ortamın sağlanmasıdır. Yalnızca esrar içmek için bir daire tutulması buna örnek olabilir. Donanım ve malzeme sağlamaksa uyuşturucuların kullanıma hazır hale getirilmesi, kullanılacak araçların temin edilmesidir. Şırıngaların, iğnelerin, özel kâğıtların sağlanması buna örnektir. İkinci seçimlik hareket uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almaktır.

Suçun delillerini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler bu seçimlik hareketi oluşturur. Üçüncü seçimlik hareket ise kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermektir. Kullanma yönteminin gösterilmesi, daha etkili olması için tavsiyeler verilmesi gibi.. 190/2 uyarınca uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirmek ve bu nitelikte yayın yapmak cezalandırılır. 2. Fıkra bakımından da seçimlik hareketler öngörülmüştür. Belirsiz sayıda kişi uyuşturucuya teşvik edilmektedir. Söylenen sözlerin failden duyulmuş olup olmaması önemli değildir. Önemli olan birçok kişiye karşı uyuşturucunun teşvik edilmesidir.

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu

Korunan hukuki değer genel sağlıktır. Fail özel fail niteliği aranmayan genel suçlardan olup herkes bu suçun faili olabilir. Kural olarak bizzat işlenir dolayısıyla birlikte fail mümkün değildir. Fiil Unsuru uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktır. Bu fiillerin yanında ayrıca uyuşturucu maddenin kullanılması durumunda tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, uyuşturucu madde kullanılmadıysa denetimli serbestlik tedbirine hükmedilebilir.

Cezaya ya da güvenlik tedbirinden hangisine hükmedileceği hâkimin takdirine bırakılmıştır. Cezaya hükmedildikten sonra da güvenlik tedbirine başvurulabilir. Bu durumda cezanın infazı ertelenir. Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman tedbir süresince bağımlıya yol gösterir, gelişimiyle ilgili 3 aylık sürelerle hâkime rapor verir. Bu tedbir tedavi süresince devam eder. Tedaviden sonraki 1 yılda da devam edecektir. Tedbirin süresi uzatılabilir.

Uyuşturucu Suçlarında Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık 192/2 uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi resmi makamlarca haber alınmadan önce bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini yetkili merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 192/4 uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Uyuşturucu ve Uyarınca Madde İmal, İthal ve İhraç Suçu

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun ile uyuşturucu maddelerin imali, ithali, ihracı ve satışıyla uğraşanların Sağlık Bakanlığından ruhsat alması ve bu ruhsata göre hareket etmesi gerekir. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan imal, ithal veya ihraç bu suça vücut verir. Uyuşturucu madde suçları kazanç elde etmek maksadıyla işlenir. Korunan Hukuki Değer kamu sağlığıdır. Suçun konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddedir. TCK da uyuşturucu madde tanımı yapılmamıştır. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun uyarınca ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanunun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır. Ancak yaşanan gelişmelerle uyuşturucu madde sayısında artış meydana gelmektedir. Suça konu olan maddenin niteliği Adli Tıp Kurumunca tespit ettirilmelidir. Suçun Faili herkes olabilir, genel suçlardandır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı olarak Ülke İçinde Satmak, Satışa Arz Etmek, Başkalarına Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Suçu

Korunan Hukuki Değer kamu sağlığıdır. Suçun Konusu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerdir. (ilgili açıklamalar için bakınız 3. Suç)Suçun Faili herkes olabilir, genel suçlardandır, özel fail niteliği aranmaz. 188/8 gereği failin tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, hasta bakıcı, ulaşım vasıtaları sahipleri veya umuma açık işletmelerin sahip ve müstahdemleri ile memurların görevlerini kötüye kullanarak bu suçları işlemesi hallerinde cezayı arttırıcı nitelikli hal söz konusu olur.

Suçun Fiil Unsuru; suç kazanç elde etmek amacıyla işlenmektedir. Kanunda 9 seçimlik hareket öngörülmüştür. Bu seçimlik hareketlerden birinin yapılmasıyla suç tamamlanır. Birinci seçimlik hareket satmaktır. Uyuşturucu maddeyi bir bedel karşılığında başkasına vermektir. Satış birden çok kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Hepsi bakımından satış iradesinin bulunması gerekir. Maddenin alıcının eline geçmesiyle suç tamamlanır. İcrai hareketler yapılmasına rağmen madde alıcının eline geçmediyse teşebbüs değil satışa arz söz konusu olur ve fail satışa arzdan cezalandırılır. Maddenin cinsi veya miktarı önemli değildir. Ancak suçun oluşması için maddenin uyuşturucu madde olduğunun ve kullanıma elverişliliğinin uzman bilirkişi raporu ile saptanması gerekir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara