Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği teknik bir dilekçedir.

Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Ne Demek?

Müdahalenin men’i ve ecrimisil, taşınmaz hukukunda sıklıkla karşılaşılan hukuki kavramlardır. Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği teknik bir dilekçedir.
Müdahalenin men’i, bir taşınmazın haksız olarak işgal edilmesi durumunda, haksız işgali yapan kişinin eylemini sonlandırmak için açılan dava çeşididir. Bu dava ile hak sahibi, taşınmazının haksız olarak işgal edilmesinin önlenmesini ve işgalin devam etmesi halinde uğrayacağı zararların tazmin edilmesini talep edebilir.
Ecrimisil ise, haksız işgal süresinden dolayı hak sahibinin zararlarının tazmin edilmesi için açılan dava çeşididir. Bu dava ile hak sahibi, taşınmazının haksız olarak işgal edilmesi nedeniyle uğradığı zararların karşılığında, işgal eden kişiden tazminat talep edebilir.

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davalarının açılabilmesi için aranan şartlar şunlardır:

 • Hak sahibinin, taşınmaz üzerinde mülkiyet, intifa, sükna, rehin, ipotek gibi bir ayni veya kişisel hakkının bulunması gerekir.
 • Taşınmazın, haksız olarak işgal edilmesi gerekir.
 • İşgalin devam etmesi halinde, hak sahibinin zarara uğraması muhtemel olmalıdır.

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davalarının örnek durumları şunlardır:

 • Bir kişinin, başkasına ait bir taşınmazı izinsiz olarak işgal etmesi durumunda, taşınmazın sahibi müdahalenin men’i ve ecrimisil davası açabilir.
 • Bir kişinin, başkasına ait bir taşınmazı kiralamasına rağmen, kira bedelini ödemeden taşınmazı terk etmesi durumunda, taşınmazın sahibi müdahalenin men’i ve ecrimisil davası açabilir.
 • Bir kişinin, başkasına ait bir taşınmaz üzerinde inşaat yapması durumunda, taşınmazın sahibi müdahalenin men’i ve ecrimisil davası açabilir.
 • Müdahalenin meni ve ecri misil davalarının sonuçları şunlardır:
  • Müdahalenin meni davasında, mahkeme, haksız müdahalenin önlenmesine karar verir.
  • Ecri misil davasında, mahkeme, haksız işgalden dolayı hak sahibine ecri misil ödenmesine karar verir.
  • Müdahalenin meni ve ecri misil davaları, taşınmaz mülkiyetinin korunması açısından önemli dava türleridir.

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları, taşınmaz sahiplerinin haklarını korumak için önemli hukuki araçlardır. Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği gibi gayrimenkul hukukuna yönelik dilekçeler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI           : 

VEKİLİ             : Av . Tunç Sudi TOL

DAVALI           : 

DAVA DEĞERİ        : 1.000 TL ( HMK 107 uyarınca daha sonra arttırılmak üzere)

DİLEKÇE KONUSU : Müvekkilimin Tarsus Veyselli Mah. Erenler mevkiinde 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın üzerine tahminen 120 m uzunluğunda 600 m2’lik kısmı yüksek duvarlarla çevrilmek suretiyle davalıya ait komşu 101 ada 9 parsel sayılı taşınmazın sulanması için havuz yapılmış olup bu havuzun noterden ihtarname ile yıkılması istendiği bu nedenle havuzun yıkılması ve dolayısıyla el atmanın önlenmesi fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1.000 TL ecrimisil bedelinin ve havuzun yıkılmasına dair zararın tespitiyle yıkılmaması durumunda tahsili isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 

1) Müvekkilime ait 101 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile karşı tarafın adına kayıtlı 107 ada 1 parsel sayılı taşınmaz birbirine komşudur.
2) 101 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine 5 yıl önce tarafınızdan yapılan havuz müvekkilime ait 101 ada 2 parsele 12 m uzunluğunda tahminen 600 m2’lik kısmın yüksek duvarlarla çevrilerek havuz olarak tecavüz edilmiştir.
3) Noterden ihtarname ile yıkılması istenmiş olup haksız olarak yapılan 300 m2’lik havuzun yıkılması, bu zamana kadar kullanmaktan dolayı bilirkişi raporu ile tespit edildikten sonra arttırılmak üzere ecrimisil bedelinin ve havuzun yıkılmasına dair zararın tespitiyle yıkılmaması durumunda tahsili için iş bu dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Medeni Kanunu, H.M.K. ve buna ilişkin mevzuat.

DELİLLER                : Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık vesaire delil.

SONUÇ VE TALEP  :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen araştırılacak nedenlerle; Müvekkilimin Tarsus Veyselli Mah. Erenler mevkiinde 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın üzerine tahminen 200 m uzunluğunda 300 m2’lik kısmı yüksek duvarlarla çevrilmek suretiyle davalıya ait komşu 101 ada 1 parsel sayılı taşınmazın sulanması için havuz yapılmış olup bu havuzun noterden ihtarname ile yıkılması istendiği bu nedenle havuzun yıkılması ve dolayısıyla el atmanın önlenmesi, daha sonra arttırılmak üzere 1.000 TL ecrimisil bedelinin ve havuzun yıkılmasına dair zararın tespitiyle yıkılmaması durumunda tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 02.11.2023

Ek: Noter onaylı vekaletname

Davacı Vekili
Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara