Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi; Trafik kanunu madde 97; zarar görenin zararına ilişkin taleplerini öncelikle ilgili sigorta şirketine yazılı şekilde bildirme zorunluluğu getirmiştir.

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

İlgili kanun Sigorta Şirketinin ilgili başvuruya en geç 15 gün içinde yazılı şekilde cevaplaması gerektiğini cevaplamaması durumunda dava açılabileceğini öngörmüştür. Bu noktada sigortalı yazılı şekilde başvuru yaptıktan tam 15 gün sonra dava açabilecektir. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekmekte olup konusunda uzman bir sigorta avukatından destek almak çok önemlidir. Çünkü sigorta şirketleri bir çok hukuk oyunu yapmakta ödemeleri gereken tazminat miktarlarını düşürmeye çalışmaktadır. Bu hukuk oyunlarından bazıları; “Kısmı ödeme, eksik ödeme, e-mail yada mesaj yolu ile süre kesimi yapma vb.”

Sigorta Şirketine Başvuru Yaparken Zorunlu Evraklar Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası genel şartları ekinde ilgili evraklar tek tek sayılmıştır. Bunlar; 

1. Maddi Zararlar 

Araç Hasarları 

 •  Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
 •  Mağdur araca ait ruhsat,
 •  Varsa hasarlı araç resimleri,
 •  Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası).

Değer Kaybı 

 •  Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 •  Değer kaybı talep beyanı,
 •  Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için) 

 •  Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 •  Hasarlı malın sahiplik belgesi (tapu, alım faturası, kamu kurumu resmi yazısı vb.),
 •  Üçüncü kişiye ait zarar gören malın onarımına ilişkin fatura, muhasebe kayıtları.

 2. Bedeni Zararlar 

Sürekli Sakatlık 

 • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,
 • Epikriz Raporu,
 • Genel adli muayene raporu,
 • Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,
 • Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,
 • Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 • Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası),
 • Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

Ölüm 

 • Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 • Veraset ilamı,
 • Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,
 • Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası)
sigorta-sirketlerine-karsi-dava-acmaktan-korkmayin-tuncsuditol

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örnek            

İHTARNAME : 

İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL 

İHTAR OLUNAN : …….. Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü 

KONU : Müvekkile ait …….. plakalı aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında araçta oluşan değer kaybının tazminine ilişkinin talebimizin bildirilmesinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR :
Müvekkile ait C4 PİCASSO marka …… plakalı araç 28.08.2020 tarihinde …….. ‘e ait ……. plakalı araçla birlikte maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.Aracımızda oluşan maddi hasar kendi kasko şirketimiz tarafından karşılanmıştır. 
Aracımızda meydana gelen değer kaybı ile ilgili olarak sigorta eksperi ……….tarafından “Değer Kaybı Tespit Raporu” talebinde bulunarak Anaya mahkemesinin 2019/40, 2020/40 17.07.2020 tarihli kararı esas alınarak Borçlar Kanunu Genel Hükümleri çerçevesinde gerekli rapor alınmıştır. İşbu rapor uyarınca müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı 6.421,05 TL olarak belirlenmiştir. Yargıtay’ın güncel ve istikrarlı içtihatlarına göre zarar gören aracın değer kaybı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Sigorta Tahkim Kurulu da vermiş olduğu kararlarda değer kaybı talebiyle sigorta şirketlerine başvuruda bulunanların bu taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtmektedir. 

Müvekkile ait araçta oluşan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 6.425,05 TL.’lik değer kaybının kazada % 100 kusuru bulunan …….’e ait ………..plakalı aracın şirketinizden yaptırmış olduğu 311 0000 82472346 numaralı trafik poliçesinden tazminini ve eksper …………’e 04.05.2021 tarih, ABN2021000000020 numaralı S.Meslek Makbuzu ile yapmış olduğumuz 413 TL.’nin de tarafımıza ödenmesini talep etmekteyiz. 

SONUÇ ve İSTEM : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ekte tarafınıza gönderilen eksper…….. tarafından hazırlanmış Değer Kaybı Tespit Raporuyla belirlenen fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 6.425,05 TL’lik değer kaybı ile ……..’e ödenen rapor ücreti olan 413 TL’ (toplam: 6.856,05 TL )’nin işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda bilgileri bulunan hesaba ödenmesi gerektiğini, ödemenin yapılmadığı veya eksik yapıldığı takdirde aleyhinize hukuki işlem başlatılacağını, fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten ihbar ve ihtar ederiz. 

Hesap Adı: TUNÇ SUDİ TOL 

IBAN No: İŞBANKASI-TR……. 

EKLER :

 • Değer Kaybı Tespit Raporu
 • Ekspertiz tarafından düzenlenen Serbest Meslek Makbuzu
 • Vekaletname (Ahz-u Kabz yetkisini içermektedir.)

İhtar Eden Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara