Temyiz Yoluna Başvuru Nasıl Yapılır?

Temyiz; bir alt mahkeme tarafından verilen bir kararın, Yargıtay Mahkemesince incelenmesine verilen isimdir. Temyiz bir nevi itirazdır. temyiz yoluna Başvuru nasıl yapılır inceleyelim.

Temyiz Yoluna Başvuru

Temyiz dilekçesi örneği ise bir mahkeme kararını temyiz etmeye yarayan dilekçe türüdür. Temyiz ile itiraz, temyiz ile istinaf aynı şey değildir. Türk yargılama sisteminde 2 adet üst mahkeme bulunmaktadır. Bunlardan ilki istinaf mahkemeleri, ikincisi temyiz mahkemeleridir. İstinaf mahkemelerine Bölge Adliye Mahkemeleri, temyiz mahkemelerine Yargıtay denmektedir. Temyiz ve istinaf ayrı kanun maddelerinde geçmekte olup şekil ve şartları bakımından farklıdır. Temyiz dilekçesi örneği hazırlarken; muhakkak karar tarihi, kararın tarafınıza tebliğ tarihi, hangi Yargıtay ilgili dairesine gönderileceği, ilk derece mahkemesinin ismi ve karar numarası ve temyiz gerekçeleri açık bir şekilde yazılmalıdır. Her davanın kendine özgü bir temyiz dilekçesi olup muhakkak konusunda uzman bir mersin avukat tarafından temyiz dilekçeleri hazırlanmalıdır.

Temyiz dilekçesi hazırlanıp mahkeme verilebilmesi için öngörülen azami süre; Kararın size tebliğinden itibaren 2 haftadır. 2 haftalık süre tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu süreler hak düşürücü süre olup zamanında temyiz edilememesi halinde temyiz hakkı ortadan kalkacaktır. Temyiz incelemesi duruşmalı yapılabileceği gibi duruşmasızda yapılabilmektedir. Temyiz dilekçesi örneği hazırlanırken duruşma istenmesi halinde muhakkak duruşma talebi yazılmalıdır. Temyiz incelemesi ayrıca hukuk mahkemelerinde ve ceza mahkemelerinde de olmak üzere ayrılmaktadır. Hukuk mahkemeleri için temyiz hakkında daha detaylı bilgi için HMK 361. maddeye bakabilirsiniz. Ceza mahkemelerinde temyiz için ise CMK 286. maddeye bakmanız gerekecektir.

CMK 286. maddeye göre;

Bölge adliye mahkemeleri, ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir. Ancak şu durumlar hariç:

 • İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
 • İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,
 • Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
 • İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272.nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
 • Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
 • Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
 • On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
 • Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
 • Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilemez.

Ancak, ikinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

 • Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
  • Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),
  • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213),
  • Suç işlemeye tahrik (madde 214),
  • Suçu ve suçluyu övme (madde 215),
  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),
  • Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (madde 217/A),
  • Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),
  • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),
  • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301),
  • Silahlı örgüt (madde 314),
  • Halkı askerlikten soğutma (madde 318) suçları.
 • Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31’inci maddesi ve 32’nci maddesinde yer alan suçlar.

HMK 361. Maddeye göre ise;

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi mümkün nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Ayrıca, davada haklı çıkan taraf da hukuki yararı bulunması şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.

Temyiz Dilekçesi Örneği

Kısacası temyiz, bir mahkeme kararının üst mahkemeye başvurularak incelenmesi ve kararın yeniden değerlendirilmesi sürecidir. Temyiz yoluna başvurmak ve temyiz dilekçesi örneği hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1.Öncelikle temyiz süresini kontrol edin. Temyiz için belirli bir süre vardır. Bu süre, mahkeme kararının size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Temyiz süresini kaçırmamak için belirlenen süreyi dikkatlice takip edin.

2.Temyiz dilekçesini dikkatlice bir uzmana hazırlatın. Temyiz dilekçesi, temyiz başvurusunda bulunmak için yazılan resmi bir mektuptur. Dilekçede, temyiz edilmek istenen mahkeme kararının gerekçelerini ve nedenlerini açıklamanız gerekmektedir.

3.Temyiz dilekçenizin ekine gerekli belgeleri ekleyin. Temyiz dilekçenize, temyiz etmek istediğiniz mahkeme kararının bir kopyasını ve gerekli diğer belgeleri ekleyin. Ek belgeler, temyiz talebinizi destekleyici nitelikte olabilir.

4.Temyiz dilekçesini kararı veren mahkemeye yada direk Yargıtay mahkemesine sunun. Temyiz dilekçenizi, temyiz yapmak istediğiniz mahkemenin yazı işleri müdürlüğüne veya ilgili adrese sunun. Dilekçenizi iadeli taahhütlü posta veya elden teslim gibi uygun bir yöntemle göndermeyi unutmayın. Başvurunuzun zamanında ulaşması önemlidir.

5.En son aşama olarak temyiz sonucunuzu takip edin. Temyiz başvurunuzun ilerleyişini ve sonuçlarını takip edin. Üst mahkeme, başvurunuzu inceleyecek ve karar verecektir. Sonuç hakkında size bilgi verilecektir.

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

MERSİN 4.AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Duruşma Taleplidir.

DOSYA NO :

TEMYİZ

TALEBİNDE :

BULUNAN SANIK

VEKİLİ :Av. Tunç Sudi TOL

DİLEKÇE KONUSU:

Mersin 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/242 sayılı kararın bozulması talebini içeren temyiz dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sanık müvekkil Mersin 4.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmış olup , sanık hakkında 12 yıl 6 ay hapis ve 25.000 TL adli para cezasına hükmedilmiştir. ilgili karar tarafımızca istinaf edilmiş , Adana Bölge Adliye mahkemesi ilgili karara etkin pişmanlık hükümleri uygulayarak 6 yıl 3 ay 12.500 TL para cezasına çevirmiştir.

İlgili karar hukuka aykırı olup , tüm lehe olan hükümler uygulanarak Yerel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının müvekkil lehine bozulması gerekmektedir.

Ayrıca müvekkil 01.05.2018 tarihinden beri tutuklu olup , uzun tutukluluk süresi hukuka aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, kanuna ve hukuka aykırı olarak verilmiş olan nihai kararın bozulmasına, müvekkilimizin tahliyesin , müvekkilimiz adına Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. 02/05/2019

SANIK MÜDAFİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara