Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin boşanma avukatı hukuki destek alınması gerekmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında

Terk nedeniyle boşanma davası Çekişmeli boşanma davalarından biridir. Terk nedeniyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu 164. madde de yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu 164. Maddeye göre: eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme niyetiyle diğer eşini terk eder veya haklı bir gerekçe olmadan ortak konuta dönmezse, ayrılık en az altı ay boyunca devam eder ve bu süre zarfında istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalırsa, terk edilen eş boşanma davası açma hakkına sahip olur. Aynı şekilde, diğer eş de ortak konutu terk etmeye zorlayarak veya haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyerek eşini terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin talebi üzerine hakim veya noter, temel konuyu incelemeden önce terk eden eşe ihtar gönderir. Bu ihtarda, terk eden eşin iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmezse doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunulur. Gerekli durumlarda, ihtar ilan yoluyla da yapılabilir. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı dolmadan ihtar talebinde bulunmak mümkün değildir ve ihtardan sonra iki ay geçmeden dava açılamaz. Burada önemli olan husus ihbar öneline uyulmasıdır. İhbar öneline uyulmaması halinde davanın ret edilmesi söz konusu olacaktır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

ADRESİ:

KONU: Terk nedeniyle boşanma dava dilekçemizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkillerimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Tarafların 2 adet müşterek çocuğu bulunmaktadır.

2-) Davalı eş, müvekkillerimiz …/…/… tarihinde nedensiz bir şekilde terk etmiştir. Bu durum, sekiz aydır devam etmektedir.

3-) Müvekkillerimiz, …/…/… günü sabahı evden çıkıp bir daha geri dönmemiştir. Davacı terk olayının üzerinden sekiz ay geçtikten sonra, …. … Noterliğinin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kendisine evine dönmesi için çağrıda bulunmuştur. Ancak, söz konusu ihtarnamenin tebliğinden bu yana geçen iki aylık süreye rağmen, yapılan çağrıya olumlu yanıt alamamıştır.

4-) Geçen bu süre boyunca, davalı eş, müvekkillemize ve çocuklarına karşı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

7-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, eldeki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 164, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6100 S. K. m. 119, 240.

HUKUKİ DELİLLER: Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, tanık listesi,

… Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtar-

namesi, işyeri bildirim yazısı, bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına,

müşterek çocukların velayetlerinin müvekkilemize verilmesine,

-yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara