İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Açılır? Nasıl İtiraz Edilir?

İcra hukuku süreçlerinin en merak edilen konularından biri de ilamsız icra takibidir. Bu yöntem, alacaklıların mahkeme kararına gerek kalmadan alacaklarını tahsil edebilmeleri için başvurdukları bir yoldur. Türk hukuk sistemi içerisinde, borçlunun ödeme yapmaktan kaçındığı durumlarda alacaklılar tarafından sıkça tercih edilen ilamsız icra takibi, hem hızlı sonuç alınabilen hem de alacak miktarına göre farklılık gösterebilen bir işlemdir. Ancak bu sürecin nasıl işlediği, ne gibi şartları gerektirdiği ve itiraz mekanizmaları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, hem alacaklılar hem de borçlular için büyük önem taşımaktadır.

İşte bu yazımızda, ilamsız icra takibine dair adım adım bilgilendirme yaparak, sürecin her aşamasını açıklayacağız. İlamsız icra takibi teknik takiplerden olup muhakkak konusunda uzman bir icra hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir. 

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, bir alacaklının alacağını yasal yollarla tahsil etmeye çalıştığı resmi bir süreçtir. Uygulamada en çok kullanılan ilamsız icra takibi ile ilamlı icra takibidir. Borçlular, alacaklılar tarafından mahkeme kararı olmadan başlatılan ilamsız icra takibi ile karşı karşıya kalabilirler. Bu süreç, ilamlı icra takibine kıyasla daha hızlı ve daha az maliyetlidir, çünkü alacaklının mahkeme kararı almasını gerektirmez. Fakat ilamsız icra takibine 7 gün içinde itiraz ederek durdurmak mümkündür. 

 • İlamsız icra takibi için alacaklının bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan doğrudan icra müdürlüğüne başvurması yeterlidir. Ayrıca mahkeme kararına ihtiyaç duymadıkları gibi bir belgeye de gereksinim yoktur. 
 • Belirli miktarda ve nitelikteki alacaklar için kullanılabilir bir yöntemdir. 
 • Alacaklının alacağını yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir. 

Bu süreç, borçlular için ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü alacaklı, ilamsız icra takibi yoluyla, borcun ödenmesi için borçlunun mal varlığına hemen haciz koydurabilir. Bu nedenle, borçluların süreç hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerekirse hukuki destek almaları büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir itiraz veya savunma hakkının kullanılabilmesi için süreçler hakkında doğru ve zamanında bilgi edinmek kritik önem taşır.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Alacakların tahsili durumunda kullanılan farklı icra yolları vardır. Bu yolların en bilineni olan ilamsız icra uygulamaları kapsamında kurumun ya da kişinin alacaklarının tahsili için mahkeme kararı olmadan takip başlatarak uyguladığı icra işlemidir. 

Bunların dışında ilamsız icra takibi uygulamalarında kişinin mahkemeye başvurmadan bu işlemleri yaptırması mümkün olur. Söz konusu icra uygulamaları daha çok nakdi alacaklar üzerinde uygulanır. Kişi ya da kurum mahkeme kararı olmadan bu işlemleri yaptırarak mahkeme kararı olmaksızın alacaklarını icra yolu ile tahsil edebilir.

İlamsız icra açabilmek için herhangi bir bilgi ve belgeye gerek yoktur. Alacaklı olduğunu iddia eden taraf hazırlayacağı bir takip talebi ile ilamsız icra açabilmektedir. Uygulamada genelde ilamsız icra takibi avukatlar tarafından UYAP üzerinden kolay bir şekilde açılmaktadır.

İlamsız icra takiplerinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Avantajı bir avukat tarafından çok kolay bir şekilde hiçbir belgeye gerek olmaksızın açılmasıdır. Dezavantajı ise yine basit bir ödeme emrine itiraz dilekçesi ile 7 gün içinde icra takibine itiraz edilip durdurulmasıdır. 

İlamsız İcra Takibinin Türleri

İlamsız icra takibi, alacaklıların mahkeme kararı olmaksızın borçlulara karşı başvurabildikleri bir yasal süreçtir. Farklı alacak türlerine göre değişiklik gösteren bu takip yolları, alacaklıların işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İşte en yaygın ilamsız icra takibi türleri:

Genel Haciz Yolu İle Takip

En genel kullanılan bir para alacağına dayanan borçlar için kullanılan ilamsız icra takibi türüdür. 

Kambiyo Senetlerine Özgü İlamsız Takip

Ticari senetlerde (poliçe, çek, bono) bulunan alacaklar için uygulanır. Çekin ödenmemesi gibi durumlar için özel bir takiptir.

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine Yönelik İlamsız İcra Takibi

Kiralanan taşınmazın kira borcunun ödenmemesi yada tahliye taahhütnamesinin bulunması durumunda kullanılan icra takibi türüdür. 

Nafaka Alacakları İçin İlamsız Takip

Nafaka borcunun tahsili için kullanılır. Uygulamada tedbir nafakası ilamsız icra takibine konu olur. 

Bu türler, alacaklının alacağını daha hızlı ve etkin bir biçimde tahsil etmesine olanak tanır. İlamsız icra takibi sırasında, borçlu tarafın borcunu ödeme veya itiraz etme hakkı bulunur. Türler arası temel farklar, alacak türüne bağlı olarak kanunda belirlenen özel şartlar ve prosedürlerdir. Alacaklılar, haklarını en iyi şekilde kullanabilmek için ilamsız icra takibinin hangi türünü kullanacaklarına doğru karar vermelidirler. Bu kararda, alacak türünün yanı sıra alacak miktarı ve ilgili yasal düzenlemeler de dikkate alınmalıdır.

İlamsız İcra Takibi İçin Gerekli Şartlar

İlamsız icra takibi, belirli şartlara bağlı olarak alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini sağlayan bir yargı sürecidir. Bu takip türünde alacaklının elinde bir mahkeme kararı olan ‘ilam’ bulunmaması, işlemin adını da beraberinde getirir. İlamsız icra takibi için gerekli başlıca şartlar şunlardır:

İlamsız icra şartları yönü ile değişiklik gösterir. Günümüzde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında mahkeme kararı ya da belge şartı aranmaz. Gereken alacaklar ise daha çok nakdi alacaklar ya da kıymetli varlık alacakları şeklinde olur. Herhangi bir belge tahsisi gerekmeyen bu durumlarda kişilerin icra usulü kararlarının uygulandığı görülür.

 • İlamsız icraya başvuru aşamasında icra müdürlükleri devreye girer. Herhangi bir mahkeme şartı aranmadığı için kişinin alacaklı olması ve bu alacakların daha çok nakdi alacaklar olması şartı yeterlidir. Kişinin alacaklı olduğunu belgelemesine gerek duyulmadığından dolayı daha hızlı ilerleyen bir uygulama olarak ön plana çıkar.
 • İlamsız icra açabilmek için ikinci şart başvuru harcının, peşin harcın ve gider avansının ödenmesidir. Dosyaya yapılan masraflar dosya genel borcuna eklenir ve en son borçludan tahsil edilir.
 • İlamsız icra açabilmek için üçüncü şart ise borçluya ödeme emri göndermektir. İlamsız icra takibinde borçluya gönderilen yazıya ödeme emri demektedir. İlamlı takipte bu durum icra emri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca takibi başlatabilmek için alacaklının veya vekilinin, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki icra müdürlüğüne başvurması gerekir.
 • Son olarak alacağın zaman aşımı süresi içinde olması, ilamsız icra takibi için önemlidir. Zaman aşımı süresi genellikle 10 yıldır, ancak alacak türüne göre bu süre değişebilir.

İlamsız icra takibi kapsamında yapılan işlemler, alacaklıların hızlı ve etkin bir şekilde alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olurken, haksız tahsilatın önüne geçmek için bazı hukuki güvenceler de getirmektedir. Bu nedenle, süreci başlatmadan önce tüm şartların eksiksiz olarak değerlendirilmesi büyük önem taşır.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İlamsız icra takibi, alacaklıların mahkeme kararı olmadan alacaklarını tahsil etmeye çalıştıkları bir süreçtir. Peki, bu süreç nasıl işler ve başlaması için hangi adımlar atılmalıdır? İşte ilamsız icra takibi başlatma işlemleri:

İlamsız icra uygulamaları yolu ile kişinin nakdi alacaklarının mahkeme kararı beklenmeden tahsil edilmesi ile birlikte daha hızlı sonuç alınması temin edilir. Aynı zamanda bu yöntem ile kamu kurum ve özel kurum alacaklarının tahsili de ortaya çıkarılmış olur. Günümüzde söz konusu icra uygulamaları yolu ile birlikte alacakların daha hızlı tahsili ve mahkemelerde bulunan yükün ortadan kaldırılması temin edilir.

Nakdi alacaklar daha çok bu yolla tahsil edilir. Aynı zamanda bu icra uygulamaları ile birlikte kişilerin icra uygulamalarından doğan haklarının tesisi sağlandığından dolayı bu talepler yerine getirilir. Mahkeme kararı beklenmediğinden dolayı kesinleşmiş alacakların tahsili bu şekilde yerine getirilmiş olur. Günümüzde icra uygulamaları ile birlikte insanların birbiri arasında ortaya çıkan ihtilafların tahsili gerçekleştirilmiş olur.

İlamsız icra adalet sarayları içinde bulunan icra dairelerinden yada UYAP sistemi üzerinden açılabilmektedir. İcra avukatları çok pratik şekilde ilamsız icra takibi yapabilmektedirler.

 • Konusunda uzman icra avukatı tutulur. 
 • Öncelikle, alacaklı gerekli olmasa da elinde var ise  alacağı kanıtlayan belgeyi avukata teslim edilir. 
 • Daha sonra avukat ilamsız icra dosyası için ilgili icra müdürlüğüne başvuruda bulunur.
 • Bu başvuruda, alacaklı vekili icra müdürlüğüne borçluya bir ödeme emri gönderilmesini talep eder. Bu emirde, borçlunun borcu ve yasal takip masrafları da dâhil olmak üzere toplam ödemesi gereken miktar belirtilir.
 • İcra müdürlüğü ödeme emrini borçluya tebliğ eder ve borçlu, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde borcu ödemek veya itiraz etmek zorundadır.

Bu aşamalardan sonra, eğer borçlu itiraz etmez veya borcu ödemezse, alacaklı haciz yolu ile alacağını tahsil etmek için ilerleyebilir. Ancak itiraz durumunda, süreç farklı bir yöne göre . İlamsız icra takibi, alacakların hızlı ve etkin bir şekilde tahsil edilmesine olanak sağlayan önemli bir yargı aracıdır. Bu nedenle alacaklıların bu süreci doğru anlamaları ve gerekli adımları eksiksiz şekilde uygulamaları büyük önem taşır.

İlamsız İcra Takibine Hangi Alacaklar İçin Başvurulabilir?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmadan alacaklı tarafından başlatılan bir takip yöntemidir. Her tür alacak bu yolla takip edilebilir. İşte ilamsız icra takibi için başvurulabilecek alacak türlerini içeren bir liste:

Senetle Belgelendirilmiş Borçlar:

 • Kambiyo senetlerine bağlı alacaklar (çek, senet, bono gibi)
 • Noter tasdikli olan ve imza sirkülerine uygun imzaları taşıyan senetler

Bu evraklar kambiyo senetlerine mahsus icra takibine konu olabileceği gibi arzu edilirse ilamsız takipte yapılabilmektedir. 

Kiralama İşlemleri:

 • Kiraya verenin, kira bedeli alacakları için yapacağı takipler ile kiralanın tahliye taahhüdüne dayalı tahliye işlemleri

Çalışma İlişkileri:

 • İşçilerin ücret, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacakları

Yasal Statülerden Kaynaklanan Alacaklar:

 • Nafaka ödemeleri
 • Telif hakkı ihlallerinden doğan tazminat talepleri

Yapılan Anlaşmalar:

 • Taraflar arasında karşılıklı yapılan ve yazılı hale getirilmiş sözleşme hükümleri

Taraflar Arasındaki İlişkiden Kaynaklanan Borçlar:

 • Taraflar arasındaki her nevi borç ilamsız icra takibinin konusunu oluşturur. 

Bu sayılan alacaklar dışında kalan ve ilamsız icra takibi ile tahsil edilebilecek başka borç türleri de bulunabilir. Ancak ilamsız icra takibine konu olabilirliği konusunda, alacağın niteliğine göre farklılık gösterebileceği için alacaklıların bir hukuk profesyoneli ile danışarak ilerlemeleri tavsiye edilir. Unutmayın ki, ilamsız icra takibi esnasında dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı bulunmaktadır ve her bir detay, takibin sonucunu doğrudan etkileyebilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Süreci

İlamsız icra takibi ile karşılaşan kişilerin en temel haklarından biri, takibe itiraz etmektir. İtiraz süreci, borçlunun takip konusu alacağın doğru olmadığına ya da farklı bir sebepten dolayı ödeme sorumluluğu olmadığına inanması durumunda kullanılabilir. 

İlamsız icra takibi açılırken herhangi bir bilgi ve belge istenmediği gibi ilamsız icra takibine itiraz içinde herhangi bir bilgi yada belge istenmemektedir. Yedi gün içinde borçlu olmadığını itiraz eden taraf icra dairesine yazılı itirazda bulunabilecektir. İtiraz muhakkak yazılı yapılmalıdır. Basit bir dilekçe ile itiraz yapmak mümkündür. İtiraz yapılırken itirazın hem asıl alacağa hem faiz gibi ferilerine yapıldığı muhakkak belirtilmelidir. İlamsız takibe itiraz için bir icra avukatından destek alınması daha sağlıklı olacaktır.  İtiraz etme hakkınızı kullanmak için bazı adımları takip etmeniz gerekmekte. İşte ilamsız icra takibine itiraz süreci hakkında bilmeniz gerekenler:

 • İtirazın Süresi: İlamsız icra takibi tebliğ edildiğinde, borçlu olarak itirazınızı tebliğ tarihinden itibaren kesin olarak 7 gün içinde yapmalısınız.
 • İtirazın Yapılması: İtirazınızı, takibi yapan icra dairesine yazılı olarak ya da avukat aracılığıyla iletebilirsiniz.
 • İtirazın Sonuçları: İtirazınızın kabul edilmesi durumunda icra takibi durdurulur ve alacaklı ile borçlu arasında mahkemede alacağın varlığı hakkında bir dava süreci başlar.

Bu aşamalarda dikkat etmeniz gereken nokta, itiraz hakkınızı zamanında ve usulüne uygun bir şekilde kullanmanızdır. Aksi takdirde icra işlemleri devam edecektir. İlamsız icra takibi sürecinde itirazı doğru bir şekilde yapmak ve hakkınızı korumak için gerekirse bir avukattan hukuki destek almayı düşünebilirsiniz. Bu süreçte doğru bilgi ve dikkatli hareket etmek, yaşanacak olası mağduriyetin önüne geçebilir.

İlamsız İcra Takibinde Yetkili İcra Müdürlüğü

İlamsız icra takibi sürecinde önemli adımlardan biri de takibin yapılacağı yetkili icra müdürlüğünün belirlenmesidir. Alacağın türüne ve borçlunun ikametgâhına göre yetkili icra müdürlüğü değişiklik göstermektedir. İlamsız icra takibinde yetkili icra müdürlüğünün belirlenmesi şu kriterlere göre yapılır:

 • Borçlunun ikametgâhı: Alacaklının başvuruda bulunacağı icra müdürlüğü, borçlunun resmi ikametgâhının bulunduğu yerdeki icra müdürlüğü olmalıdır.
 • Taşınmaz rehini söz konusu ise: Taşınmazın bulunduğu yerdeki müdürlük yetkilidir.
 • Alacak türü: Örneğin, bir çekin tahsili için borçlunun bulunduğu yer değil, çekin keşide edildiği yer yetkilidir.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak yapılan ilamsız icra takibi, kanuni şartlara uygun bir şekilde ilerleyebilir ve alacaklıların haklarını daha hızlı ve etkili bir biçimde korunmasını sağlayabilir. İlamsız icra takibinde doğru yetkili icra müdürlüğünün tercih edilmesi, sürecin usulüne uygun işlemesinde büyük önem taşır. Yanlış müdürlüğe yapılan başvurular, zaman ve emek kaybına yol açabilir. Dolayısıyla, ilamsız icra takibi sürecinde yetkili icra müdürlüğünün doğru belirlenmesine özen gösterilmelidir.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz Süresi Ne Kadar?

İlamsız icra takibi sürecinde borçlu tarafın itiraz için sahip olduğu süre oldukça önemlidir. Çünkü bu süre zarfı içerisinde itiraz edilmemesi durumunda, takip kesinleşebilir ve alacaklının talebi doğrultusunda mal varlığına yönelik icra işlemleri başlatılabilir. Peki, ilamsız icra takibine itiraz süresi ne kadardır?

 • İtiraz süresi, takibin borçluya tebliğ tarihinden itibaren başlar.
 • Kanunda ilamsız icraya itiraz süresi gün olarak belirtildiğinden tebliğ edildiği gün hesap edilmeyecektir. 
 • Borçlunun, tebligatın kendisine ulaştığı tarihten itibaren tam 7 gün içinde ilamsız icra takibine itiraz etme hakkı vardır.
 • Bu süre, hem kanuni olarak belirlenmiş olup hem de takip esnasında borçlunun haklarını korumak amacıyla önemlidir.
 • Son günün hafta sonuna denk gelmesi durumunda ilk mesai günü son itiraz günüdür. 

İlamsız icra takibine itiraz etmek için borçlunun bu 7 günlük sürenin dışında bir zaman dilimi yoktur. Dolayısıyla, haklarını korumak isteyen borçluların, süresi içinde hızlı hareket etmeleri gerekmektedir. İtirazın nasıl yapılacağı ve hangi usullere uygun olması gerektiği hususları ise ayrı bir inceleme konusudur. Unutulmamalıdır ki, itiraz süresinin geçmesi halinde, ilamsız icra takibine karşı savunma hakkı kısıtlanacak ve borçlunun işi daha da zorlaşacaktır. Bu nedenle, icra hukuku çerçevesinde verilen sürelere titizlikle uyulması önem arz eder.

İlamsız İcra Takibi İle İlgili Yargı Kararları ve İçtihatlar

İlamsız icra takibi süreci, Türk İcra ve İflas Hukukunda oldukça önemli bir yer tutar. Bu yöntemle alacaklı, mahkeme kararı olmadan doğrudan icra işlemi başlatabilir. Ancak bazen ilamsız icra takibi, alacaklının ya da borçlunun hakları açısından anlaşmazlıklara yol açabilir ve bu durumlar yargıya taşınabilir. İşte bu aşamada yargı kararları ve içtihatlar, ilamsız icra takibi uygulamalarını şekillendiren öncü niteliğe bürünür.

Yargı kararlarının ve içtihatların bu alandaki önemini kısaca şu başlıklarda toplayabiliriz:

 • Hukuka Uygunluk: Yargıtay, ilamsız icra takibi yapılırken takip sürecinin hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir.
 • Hak Arama Özgürlüğü: İtiraz sürecinde, borçlu tarafın hak arama özgürlüğünün korunup korunmadığına dair içtihatlar bulunur.
 • Usul İhlalleri: İcra takibinde usulüne uygun hareket edilip edilmediği, yargı kararlarında sıkça ele alınan bir konudur.

İlamsız icra takibi ile İlgili Yargıtay Kararlarına Örnek Olarak;

12. Hukuk Dairesi         2014/35074 E.  ,  2015/8429 K. Sayılı karar:

“İlama bağlayan bir kişinin ilamlı takip yapmak yerine ilamsız takibi tercih etmek suretiyle borçlunun yapabileceği itiraz üzerine yeniden itirazın kaldırılması ya da iptali amacıyla mahkemeye başvurması, Devletin yargı organlarının gereksiz şekilde meşgul edilmesi anlamına da geleceğinden kabulü mümkün değildir. Şu hale göre alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması en başta İİK.nun 32.maddesi amir hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de bağdaşmayacağından hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu doğrultuda, Dairemizin yeni oluşan içtihatları ile ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.”

17. Hukuk Dairesi         2018/6379 E.  ,  2020/4664 K. Sayılı karar:

“İcra tehdidi altında ödediği paranın iadesi için istirdat davası açmak yerine SGK’ya karşı ilamsız icra yoluyla takip başlatılmış ise de, İİK m.72. maddesi gerğince, borçlunun ancak istirdat davası açabileceği, ilamsız icra takibi ile ödemiş olduğu paranın kendisine geri verilmesi için ilamsız icra takibi yapamayacağı anlaşılmakla, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA…”

12. Hukuk Dairesi         2013/24761 E.  ,  2013/34013 K. Sayılı karar:

İİK. nun 45.maddesi gereğince alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklı, öncelikle rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan ilamlı veya ilamsız icra takibi ve borçlu iflasa tabi kimselerden ise iflas yolu ile takip yapamaz. Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda, alacaklı alacağın karşılanmayan kısmı için ilamlı veya ilamsız takip yapabilir.

12. Hukuk Dairesi         2022/1654 E.  ,  2022/9068 K. Sayılı karar:

“Mükerrerlik iddiası ancak alacaklı tarafından borçlunun itirazı üzerine duran ilamsız takiple ilgili olarak takibe devam etmek amacı ile itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açılması durumunda ileri sürülebilir. O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, her ne kadar şikayetin reddi gerekirse de istinaf kanun yoluna borçlu tarafından başvurulduğu dikkate alındığında, “aleyhe bozma yasağı” dikkate alınarak borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”

Bu kararlar ve içtihatlar, ilamsız icra takibi konusundaki mevcut ve gelecekteki uygulamalara ışık tutmaktadır. Özellikle Yargıtay’ın konuya ilişkin kararları, takip süreçlerinin daha adil ve hukuk kurallarına uygun yürütülmesi için yol gösterici olmaktadır. Alacaklılar ve borçlular, bu kararları mercek altına alarak kendilerini daha iyi koruyabilir ve sürece dair stratejiler geliştirebilirler.

İlamsız İcra Takibinde Yapılacak İşlemler

İlamsız icra takibi sürecinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler sistemli ve kanunlara uygun biçimde ilerlemelidir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Takip Talebi: Borçluya karşı yapılacak olan ilamsız icra takibinin ilk adımı, alacaklının borçlu hakkında icra takibi talebinde bulunmasıdır. Takip talebinin, yetkili icra müdürlüğüne yazılı olarak yapılması zorunludur.
 • Ödeme Emrinin Tebliği: İcra müdürlüğü, alacaklının başvurusu üzerine borçluya ödeme emri çıkarır ve kanuni süre içinde borçluya tebliğ eder.
 • Borç Ödeme veya İtiraz: Borçlu, ödeme emri tebliğinden itibaren belirli bir sürede ya borcu ödemeli ya da ilamsız icra takibine itiraz etmelidir.
 • İtirazın İncelenmesi: Borçlu itiraz ettiği takdirde, icra mahkemesi itirazın yerindeliğini değerlendirir. Eğer itiraz kabul edilirse takip durdurulacaktır.
 • Takibin Sürdürülmesi: İtiraz edilmemesi veya itirazın reddi halinde ilamsız icra takibi süreci devam eder ve alacaklının talebi üzerine haciz gibi işlemler başlatılabilir.

Bu süreçte, alacaklı ya da borçlunun herhangi bir yanılgıya düşmemesi ve işlemleri zamanında gerçekleştirmesi son derece önemlidir. İlamsız icra takibi, alacaklılar için etkili bir tahsilat yöntemi olmakla birlikte, hukuki sürecin titizlikle izlenmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlamsız icra takibi nedir?

İlamsız icra takibi, alacaklının herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın doğrudan icra müdürlüğüne başvurarak borçludan alacağını tahsil etmeye çalıştığı bir icra takip yoludur. İlamsız icra takipleri, genellikle belirli bir belgeye dayanarak ve alacaklının talebi üzerine başlatılabileceği gibi herhangi bir belge olmadan da başlatılabilmektedir.  Bu takip türünde, borç iddiası somut delillerle desteklenmesi gerekmemektedir. Bunun yanında borçlanma ile ilgili bir senet, fatura, çek, bono gibi belgeler bu işlem için yeterli kanıt olarak sunulabilir.

İlamsız icra takibi nasıl açılır?

İlamsız icra takibi açmak için alacaklının, borçlunun ödeme yapmaması halinde, alacağının tahsil edilebilmesi için icra müdürlüğüne bir takip talep dilekçesi ile başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun avukat ile yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunulurken, alacaklının alacağının miktarını, dayandığı belge ve kanıtları ve borçlunun adresini dilekçeyle birlikte sunması gerekmektedir. İcra müdürlüğü, takip talebini inceleyip uygun bulduğunda borçluya bir ödeme emri gönderir ve böylece icra takibi resmi olarak başlatılmış olur.

İlamsız icra takibine nasıl itiraz edilir?

İlamsız icra takibine itiraz etmek için borçlu, takip başlatıldıktan sonra ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi sunmalıdır. İtiraz, borçlunun borcu kabul etmediğini veya miktarı itiraz ettiğini belirten bir beyandır. İtiraz dilekçesinde itirazın nedenleri açıklanmalı ve varsa destekleyici belgeler eklenmelidir. İtirazın kabul edilmesi durumunda icra takibi durdurulur ve alacaklı, alacağını tahsil edebilmek için dava yoluna başvurmak zorunda kalır.

İlamsız icra takibi nedir itiraz olmazsa ne olur?

İlamsız icra takibine itiraz edilmemesi durumunda icra işlemleri devam eder ve alacak kesinleşir. Alacaklının talebi doğrultusunda borçlunun mal varlığına yönelik haciz işlemleri başlatılabilir. İtiraz süresi içinde itiraz edilmemişse, ödeme emri kesinleşir ve borçlu, ödeme emrinde belirtilen miktarı ödemekle yükümlü hale gelir. Bu durum, alacaklının, borçlunun maaşına, banka hesaplarına veya diğer mal varlıklarına el koyma hakkını kazanmasına olanak tanır ve borçlunun mal varlığı üzerindeki haciz yoluyla alacağın tahsil edilmesi süreci işler.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara